หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
1 ต.ค. 2563

แจ้งแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง การขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ลาไปศึกษา/ฝึกอบรมเพิ่มเติมภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1630
30 ก.ย. 2563
.
2
1 ต.ค. 2563

ขอเชิญประชุมการเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 มส 0032.002/ว 1619
30 ก.ย. 2563
.
3
1 ต.ค. 2563

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน(กวป)ปีงบประมาณ2563-2564 มส 0032.002/ว1635
1 ต.ค. 2563
.
4
1 ต.ค. 2563

ขอสนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
1 ต.ค. 2563
.
5
1 ต.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 1631
1 ต.ค. 2563
.
6
1 ต.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 1632
1 ต.ค. 2563
.
7
1 ต.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 1633
1 ต.ค. 2563
.
8
1 ต.ค. 2563

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น ด้านสมุนไพร (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1629
30 ก.ย. 2563
.
9
1 ต.ค. 2563

ขอสนับสนุนสื่อสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 1627
1 ต.ค. 2563
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0012149

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com