หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
24 ม.ค. 2563

แจ้งหลักสูตรการอบรมฟื้ฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) (โรงพยาบาลทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓ / ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
24 ม.ค. 2563
.
2
24 ม.ค. 2563

แจ้งหลักสูตรการอบรมฟื้ฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) (นอภ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ว ๐๔๓๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
24 ม.ค. 2563
.
3
24 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] สรุปการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ งานฤดูหนาวจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ปี 2563 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032001/059
24 ม.ค. 2563
.
4
24 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] คำส่ังเเต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูัต้องขังในเรือนจำจังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/สสอ.เมือง/สสอ.เเม่สะเรียง) มส.0032.002/ว.0446
24 ม.ค. 2563
.
5
24 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานการดูเเลผู้ัป่วยมะเร็งเเบบประคับประคองเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 1 ปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.131
24 ม.ค. 2563
.
6
24 ม.ค. 2563

ขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ปาย,ขุนยวม,แม่สะเรียง,สบเมย) มส0032/ว.0391
24 ม.ค. 2563
.
7
24 ม.ค. 2563

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.128
24 ม.ค. 2563
.
8
24 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] มอบหมายภารกิจรับเสด็จ (เพิ่มเติม) (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/281
24 ม.ค. 2563
.
9
24 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] แจ้งกำหนดการซักซ้อมขบวนรถพระที่นั่งฯ (รพ.ปางมะผ้า) มส0032.002/282
24 ม.ค. 2563
.
10
23 ม.ค. 2563

การย้ายข้าราชการ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.126 , ว.0374
23 ม.ค. 2563
.
11
23 ม.ค. 2563

การจัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุมและการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.125
23 ม.ค. 2563
.
12
23 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอสำรวจข้อมูลวัสดุอุปกรณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ มส 0032.004/ว 124
23 ม.ค. 2563
.
13
23 ม.ค. 2563

ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สธ 0201.02/ว52
22 ม.ค. 2563
.
14
23 ม.ค. 2563

ขอความร่วมมือประหยัดน้ำและไฟฟ้า มส 0032.3/ว0381
22 ม.ค. 2563
.
15
23 ม.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว121/ว392
23 ม.ค. 2563
.
16
23 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมโครงการวิ่งสร้างสุขเมืองพระชนกจักรีครั้งที่ 2 อน 0032.201/ว442
22 ม.ค. 2563
.
17
23 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือบริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด สธ 0201.02/ว50
21 ม.ค. 2563
.
18
22 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.003/257
22 ม.ค. 2563
.
19
22 ม.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน มส 0032.004/ ว 117
22 ม.ค. 2563
.
20
22 ม.ค. 2563

แจ้งยอดค้างชำระหนี้องค์การเภสัชกรรม มส 0032.004/ ว 116
22 ม.ค. 2563
.
21
22 ม.ค. 2563

แจ้งเตรียมการรับเสด็จฯ ผตร. (รพ.ปางมะผ้า) มส0032.002/261
22 ม.ค. 2563
.
22
22 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด(ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.113
22 ม.ค. 2563
.
23
22 ม.ค. 2563

ขอเชิญตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประกวด To BE COVER DANCE CONTEST 2020 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.0354
22 ม.ค. 2563
.
24
21 ม.ค. 2563

ขอความร่วมมือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.0357 , ว.112
21 ม.ค. 2563
.
25
21 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือแจ้งให้ อสม. ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารรับเงินค่าป่วยการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเป็นบัญชีเงินฝาก ของ ธกส. (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.0356 , ว.111
21 ม.ค. 2563
.
26
21 ม.ค. 2563

แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 108
21 ม.ค. 2563
.
27
21 ม.ค. 2563

แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว 0330
21 ม.ค. 2563
.
28
21 ม.ค. 2563

ขอเชิญเป็นประธานการประชุมและขอรับการสนับสนุนวิทยากร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.012/229
21 ม.ค. 2563
.
29
21 ม.ค. 2563

ขอสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์การคัดกรองไข้หวัดใหญ่ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/231
21 ม.ค. 2563
.
30
21 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุม (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.0355 , ว.110
21 ม.ค. 2563
.
31
21 ม.ค. 2563

การอนุญาตออกหน่วยให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโครงการ "ตาดี ฟันดี ผิวดี" (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ขุนยวม/สสอ.เมือง,ขุนยวม) มส0032.004/ว.106 , ว.0327
21 ม.ค. 2563
.
32
21 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิอนุสรณ์ ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 มส 0017.3.ว0338
20 ม.ค. 2563
.
33
21 ม.ค. 2563

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 1/2563 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว104
21 ม.ค. 2563
.
34
21 ม.ค. 2563

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.103 , ว.0328
21 ม.ค. 2563
.
35
21 ม.ค. 2563

ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓)ดี (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.012/217
21 ม.ค. 2563
.
36
21 ม.ค. 2563

ขอแจ้งการบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรมการให้บริการเชิงรุก Real Time Cohort Monitoring : RTCM+ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.100
21 ม.ค. 2563
.
37
21 ม.ค. 2563

แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองใน พ.ศ.2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.099
21 ม.ค. 2563
.
38
21 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ 0201.02/ว115
17 ม.ค. 2563
.
39
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สสอ.ขุนยวม) มส. 0032.003/ว0188
20 ม.ค. 2563
.
40
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สสอ.ปางมะผ้า) มส. 0032.003/ว0188
19 ม.ค. 2563
.
41
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สสอ.ปาย) มส. 0032.003/ว0188
18 ม.ค. 2563
.
42
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สสอ.เมือง) มส. 0032.003/ว0188
17 ม.ค. 2563
.
43
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สสอ.แม่ลาน้อย) มส. 0032.003/ว0188
16 ม.ค. 2563
.
44
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สสอ.แมสะเรียง) มส. 0032.003/ว0188
15 ม.ค. 2563
.
45
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สสอ.สบเมย) มส. 0032.003/ว0188
14 ม.ค. 2563
.
46
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (รพ.ศรีสังวาลย์) มส. 0032.003/ว069
14 ม.ค. 2563
.
47
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (รพ.สบเมย) มส. 0032.003/ว069
15 ม.ค. 2563
.
48
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (รพ.แม่สะเรียง) มส. 0032.003/ว069
20 ม.ค. 2563
.
49
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (รพ.แม่ลาน้อย มส. 0032.003/ว069
19 ม.ค. 2563
.
50
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (รพ.ปาย) มส. 0032.003/ว069
18 ม.ค. 2563
.
51
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (รพ.ปางมะผ้า) มส. 0032.003/ว069
17 ม.ค. 2563
.
52
20 ม.ค. 2563

[ด่วนมาก] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (รพ.ขุนยวม) มส. 0032.003/ว069
16 ม.ค. 2563
.
53
20 ม.ค. 2563

ส่งแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.0326 , ว.097
20 ม.ค. 2563
.
54
20 ม.ค. 2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวใจและหลอดเลือด (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.096
20 ม.ค. 2563
.
55
20 ม.ค. 2563

ขอแจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด และปรับรายงานแสดงผลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.0327 , ว.098
20 ม.ค. 2563
.
56
20 ม.ค. 2563

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 (การรับตรงจากพื้นที่และโควตาพัฒนาบุคลากร) (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว249
20 ม.ค. 2563
.
57
20 ม.ค. 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.095
20 ม.ค. 2563
.
58
20 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ (รพ.แม่สะเรียง สสอ.แม่สะเรียง) มส0032.002/201 และ มส0032/0578
20 ม.ค. 2563
.
59
20 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ (รพ.ปางมะผ้า,สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.002/200 และ มส.0032/0579
20 ม.ค. 2563
.
60
20 ม.ค. 2563

ส่งสรุปการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.0283
20 ม.ค. 2563
.
61
20 ม.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 31 (รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ขุนยวม) สอ.สสจ/133
20 ม.ค. 2563
.
62
20 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (สสอ.แม่ลาน้อย,ปางมะผ้า,ปาย,เมือง/ผอ.รพ.ปาย,แม่สะเรียง) มส0032.010/ว.0281
20 ม.ค. 2563
.
63
20 ม.ค. 2563

ส่งสรุปผลการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิ และระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.0282 , ว.091
20 ม.ค. 2563
.
64
20 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] สมัครขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย,แม่สะเรียง/สสอ.เมือง,ปาย,แม่สะเรียง) มส0032.008/ว.090 , ว.0281
20 ม.ค. 2563
.
65
20 ม.ค. 2563

ขออนุญาตให้นักศึกษาแพทย์ ฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์ฯ (รพ.ปาย/รพ.ปางมะผ้า) มส0032.010/ว089
20 ม.ค. 2563
.
66
20 ม.ค. 2563

การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร (สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/0576
20 ม.ค. 2563
.
67
20 ม.ค. 2563

การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.004/187
20 ม.ค. 2563
.
68
20 ม.ค. 2563

การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร (สสอ.ปางมะผ้า) มส 0032/0577
20 ม.ค. 2563
.
69
20 ม.ค. 2563

การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร (รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.004/186
20 ม.ค. 2563
.
70
20 ม.ค. 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 058
14 ม.ค. 2563
.
71
20 ม.ค. 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 0130
14 ม.ค. 2563
.
72
17 ม.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก กค 0311.44/ว2
15 ม.ค. 2563
.
73
17 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหมายกำหนดการสำนักพระราชวัง สธ 0201.02/ว29
14 ม.ค. 2563
.
74
17 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สธ 0201.02/ว32
15 ม.ค. 2563
.
75
17 ม.ค. 2563

แนวทางการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.004/ว.046 , ว.0492
17 ม.ค. 2563
.
76
17 ม.ค. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. ครั้งที่ 2/2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.085 , ว.0264
17 ม.ค. 2563
.
77
16 ม.ค. 2563

การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.083
16 ม.ค. 2563
.
78
16 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.0261
16 ม.ค. 2563
.
79
16 ม.ค. 2563

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 076
16 ม.ค. 2563
.
80
16 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการเขตพื้รที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.002/ว.082
16 ม.ค. 2563
.
81
16 ม.ค. 2563

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 080
16 ม.ค. 2563
.
82
16 ม.ค. 2563

แจ้งกำหนดการตรวจนิเทศงานแพทย์แผนไทย(ทุก รพ.) มส0032.013/ว077
16 ม.ค. 2563
.
83
16 ม.ค. 2563

แจ้งกำหนดการตรวจนิเทศงานแพทย์แผนไทย(สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว0230
16 ม.ค. 2563
.
84
16 ม.ค. 2563

แจ้งเลื่อนการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" (รพ.ปางมะผ้า,รพ.แม่สะเรียง,สสอ.ปางมะผ้า,สสอ.เมือง,สสอ.ขุนยวม,สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032.010/ว 081,ว0231 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
16 ม.ค. 2563
.
85
16 ม.ค. 2563

เชิญร่วมเตรียมการรับเสด็จ (สสอ.ปางมะผ้า) มส0032/136
16 ม.ค. 2563
.
86
16 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ (คลินิกหมอครอบครัว) สำหรับทันตาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว.075 , ว.0189
16 ม.ค. 2563
.
87
16 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2563 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.010/ว073
16 ม.ค. 2563
.
88
16 ม.ค. 2563

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ณ เดือน ธันวาคม 2562 มส0003/ว0021
10 ม.ค. 2563
.
89
16 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกแห่ง) สธ0201.02/ว33
15 ม.ค. 2563
.
90
15 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] การบรูณการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชน สธ 0201.02/ว35
15 ม.ค. 2563
.
91
15 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ปนระชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมประกวดรำวงย้อนยุค ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 มส 0031/ว420
15 ม.ค. 2563
.
92
15 ม.ค. 2563

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาคุณภาพประจำปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.067
15 ม.ค. 2563
.
93
15 ม.ค. 2563

เเจ้งแผนการออกหน่วยเเพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (ผอ.รพ.ปาย) ทวน.ชม.9/2563
7 ม.ค. 2563
.
94
15 ม.ค. 2563

การจัดจำหน่ายเสื่อสัญญาลักษณ์ตราประจำจังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มมท.(มส)/ว.04/2563
3 ม.ค. 2563
.
95
15 ม.ค. 2563

ขอเสนอรายชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ.2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.0187 , ว.066
15 ม.ค. 2563
.
96
15 ม.ค. 2563

ขอเรียนเชิญเป้็นเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการ Kick off ด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อสร้างสวัสดิการสังคม (สสอ.เเม่ลาน้อย) พม 0603.55/0294
10 ม.ค. 2563
.
97
15 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] มอบหมายภารกิจรับเสด็จฯ ณ น้ำบ่อสะเป่ ปอหมื้อ (รพ.ศรีสังวาลย์/ปางมะผ้า/แม่สะเรียง) มส 0032.002/ว064
15 ม.ค. 2563
.
98
15 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] มอบหมายภารกิจรับเสด็จฯ ณ ห้องสมุดฯ (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.002/126
15 ม.ค. 2563
.
99
15 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ , แม่สะเรียง , ปาย) มส0032.006/ว.065
15 ม.ค. 2563
.
100
14 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ season 1 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.063 , ว.0159
14 ม.ค. 2563
.
101
14 ม.ค. 2563

การดำเนินการสำรวจการใช้สารเคมีทางการเกษตรในครัวเรือน โดย อสม. ผ่าน Mobile Application อสม.ออนไลน์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.062 , ว.0158
14 ม.ค. 2563
.
102
14 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล/2563 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว054
13 ม.ค. 2563
.
103
14 ม.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์การสัมครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563 มส 0032.001/ว060
14 ม.ค. 2563
.
104
14 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.008/111
14 ม.ค. 2563
.
105
14 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference (ผอ.รพ.แม่สะเรียง , ขุนยวม , ปาย , แม่ลาน้อย , สบเมย , ปางมะผ้า) มส0032.008/110 , 061
14 ม.ค. 2563
.
106
14 ม.ค. 2563

แจ้งเป้าหมายและแนวทางการจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.055
14 ม.ค. 2563
.
107
13 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทีมสอบทานระบบบัญชีโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (รพ ขุนยวม) มส 0032.005/101
13 ม.ค. 2563
.
108
13 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังและเวทีปันสุข : เรียน แลก เล่น (สสอ.ขุนยวม,แม่สะเรียง) มส0032/ว.0129
13 ม.ค. 2563
.
109
13 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทีมสอบทานระบบบัญชีโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (รพ ปาย) มส 0032.005/100
13 ม.ค. 2563
.
110
13 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคคลกรในสังกัดท่านเข้าร่วมประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น(สสอ เมือง) มส 0032.005/287
13 ม.ค. 2563
.
111
13 ม.ค. 2563

ส่งแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) มส 0032.005/ว053
13 ม.ค. 2563
.
112
13 ม.ค. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และความเชื่อมโยง หลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/099
13 ม.ค. 2563
.
113
13 ม.ค. 2563

แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน (ผอ.รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.001/096 , 097
13 ม.ค. 2563
.
114
13 ม.ค. 2563

แจ้งมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฤทธิ์ทางยา (ฺBlack list) มส 0032.004/ว0128
10 ม.ค. 2563
.
115
13 ม.ค. 2563

แจ้งมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฤทธิ์ทางยา (ฺBlack list) มส 0032/ว0128
10 ม.ค. 2563
.
116
13 ม.ค. 2563

การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร มส 0032/ว0127
10 ม.ค. 2563
.
117
13 ม.ค. 2563

การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร มส 0032.004/ว051
10 ม.ค. 2563
.
118
10 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมวื่งมินิมาราธอน RUN TO CHANGE PHAPYO 2020 มส 0032.001/ว043
10 ม.ค. 2563
.
119
10 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมวื่งมินิมาราธอน RUN TO CHANGE PHAPYO 2020 มส 0032.001/ว042
10 ม.ค. 2563
.
120
10 ม.ค. 2563

การออกหน่วยโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย) มส0032/0164 , 087
10 ม.ค. 2563
.
121
10 ม.ค. 2563

การดำเนินงานโครงการเตรียมชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากหมอกควัน (สสอ.เมือง,ปางมะผ้า,สบเมย) มส0032.011/ว.0094
10 ม.ค. 2563
.
122
10 ม.ค. 2563

แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมและนิเทศเสริมพลังงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและอาหารปลอดภัย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.046 , ว.0093
10 ม.ค. 2563
.
123
10 ม.ค. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลการดำเนินผลการดำเนินงานให้บริการ One Day Surgery และ Minimally Invasive Surgery ในโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.008/ว.044
10 ม.ค. 2563
.
124
9 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุม กวป. มส.0032.002/ว032 และ มส.0032/ว0075
9 ม.ค. 2563
.
125
9 ม.ค. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชน และความเชื่อมโยง หลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.0091 , ว.036
9 ม.ค. 2563
.
126
9 ม.ค. 2563

ขอรับการสนับสนุนวิทยากร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/075
9 ม.ค. 2563
.
127
9 ม.ค. 2563

ขออนุญาตให้นักศึกษาฯ ฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์ฯ (รพ.แม่สะเรียง) มส0032.010/069
9 ม.ค. 2563
.
128
9 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.0077
9 ม.ค. 2563
.
129
9 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.0076
9 ม.ค. 2563
.
130
9 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ บริหารทรัพยากรบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2563 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว034
9 ม.ค. 2563
.
131
9 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] นำส่งแผนดำเนินงานของสำนักงานภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สธ 0203.01/31433
27 ธ.ค. 2562
.
132
8 ม.ค. 2563

เชิญร่วมงานมหกรรมรวมพลการออกกำลังกายเเละการเเข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ปี 2563 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.0065 เเละ มส.0032.003/ว.030
8 ม.ค. 2563
.
133
8 ม.ค. 2563

ขอความอนุเคราะห์หน่วยปฐมพยาบาล (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/063
8 ม.ค. 2563
.
134
8 ม.ค. 2563

ส่งฐานข้อมูลประชากรกลางปี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.027
8 ม.ค. 2563
.
135
8 ม.ค. 2563

ส่งสำเนาคำสั่งและประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,สบเมย,ขุนยวม,ปาย) มส0032.010/ว.026
8 ม.ค. 2563
.
136
8 ม.ค. 2563

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.0035
8 ม.ค. 2563
.
137
8 ม.ค. 2563

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ปาย,แม่ลาน้อย/สสอ.ขุนยวม) มส0032.002/ว.023 , 0104
8 ม.ค. 2563
.
138
7 ม.ค. 2563

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 15 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.021
7 ม.ค. 2563
.
139
7 ม.ค. 2563

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (ครู ก) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.020 , ว.0034
7 ม.ค. 2563
.
140
7 ม.ค. 2563

การต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย(รพ.แม่สะเรียง,รพ.แม่ลาน้อย,รพ.สบเมย,รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.013/022
7 ม.ค. 2563
.
141
7 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] แจ้งรายการวงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับรายการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.011/025
7 ม.ค. 2563
.
142
7 ม.ค. 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นน่าอยู่" (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.7216
7 ม.ค. 2563
.
143
7 ม.ค. 2563

ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.0032 , ว.017
7 ม.ค. 2563
.
144
7 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] แนวทางการให้วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.019 , ว.0033
7 ม.ค. 2563
.
145
6 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.016
6 ม.ค. 2563
.
146
6 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (สสอ.ปางมะผ้า) มส0032/031
6 ม.ค. 2563
.
147
6 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเป็นวิทยากร (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.008/025
6 ม.ค. 2563
.
148
6 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.0031 , ว.015
6 ม.ค. 2563
.
149
6 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่งสา (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/024
6 ม.ค. 2563
.
150
6 ม.ค. 2563

การจัดจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มมท. (มส)/ว04 /2563
3 ม.ค. 2563
.
151
6 ม.ค. 2563

ขอรับบริจาคสิ่งของ มมท. (มส)/ว2 /2563
3 ม.ค. 2563
.
152
6 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.ขุนยวม) มส0032.002/019 , 0071
6 ม.ค. 2563
.
153
6 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการเทคนิคการสอนงานและนำหลักการ ORKs มาประยุกต์ใช้ในการนิเทศงานสำหรับผู้นิเทศงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.008/016
6 ม.ค. 2563
.
154
6 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สธ 0201.02/ว6
3 ม.ค. 2563
.
155
6 ม.ค. 2563

เเจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (สสอ.เมือง/สสอ.ปาย/รพ.ปาย/รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ขุนยวม/รพ.เเม่ลาน้อย/สสอ.เเม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) สอ.สสจ.มส/085
3 ม.ค. 2563
.
156
6 ม.ค. 2563

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติด สำหรับพยาบาล (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.012
6 ม.ค. 2563
.
157
6 ม.ค. 2563

ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นระดับเขตสุขภาพ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง , สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.002/ว.011 , 0070
6 ม.ค. 2563
.
158
3 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมสำรวจพื้นที่ของคณะตรวจเยี่ยมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032.002/017
3 ม.ค. 2563
.
159
3 ม.ค. 2563

โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สธ 0201.06/30640
20 ธ.ค. 2562
.
160
3 ม.ค. 2563

โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สธ 0201.06/ว2704
18 ธ.ค. 2562
.
161
3 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการชาวแม่ฮ่องสอนร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ลช.มส381/2562
24 ธ.ค. 2562
.
162
3 ม.ค. 2563

ขอเชิญประชุม(นักบัญชี) มส 0032.005/ว 008
3 ม.ค. 2563
.
163
3 ม.ค. 2563

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมใามัย ปี 2563 (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/ผอ.รพ.สบเมย) มส.0032.006/ว.009
3 ม.ค. 2563
.
164
3 ม.ค. 2563

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมใามัย ปี 2563 (สสอ.เเม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) มส.0032.006/ว.0018
3 ม.ค. 2563
.
165
3 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.002/009
3 ม.ค. 2563
.
166
3 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาคำสั่ง (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.0007
3 ม.ค. 2563
.
167
3 ม.ค. 2563

ขอส่งสำเนาคำสั่ง (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.0016
3 ม.ค. 2563
.
168
3 ม.ค. 2563

สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 14/2562 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว0006
3 ม.ค. 2563
.
169
3 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมตรวจราชการและนิเทศงานระดับอำเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.007
3 ม.ค. 2563
.
170
3 ม.ค. 2563

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.สบเมยประจำปีงบประมาณ 2563 (สสอ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.แม่สะเรียง , สสอ.สบเมย/ผอ.รพ.สบเมย ) มส0032.002/008 , 007 , 0068 , 0067
3 ม.ค. 2563
.
171
3 ม.ค. 2563

สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 14/2562 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว004
3 ม.ค. 2563
.
172
2 ม.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธาณณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) สธ 0205.18/ว1
2 ม.ค. 2563
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0273772

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com