หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
22 ก.พ. 2562

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,สบเมย,ขุนยวม) มส0032.006/ว.285
22 ก.พ. 2562
.
2
22 ก.พ. 2562

รายงานโรคและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี เอสด์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบ ผ่านระบบรายงานข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.286
22 ก.พ. 2562
.
3
21 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมแนวทางการสำรวจข้อมุลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน (อำเภอเมือง/ปาย/แม่สะเรียง/ปางมะผ้า/แม่ลาน้อย) มส 0032.008/ว908
21 ก.พ. 2562
.
4
21 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมควบคุมปัจจัยเสี่ยง (Green & Clean Cluster) บูรณาการ 2 สาขา ได้แก่ อนามัยสิ่งแวดล้อม , HA ตาม Service Plan ปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.280 และ มส0032/ว.907
21 ก.พ. 2562
.
5
21 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุมและเชิญประชุม(รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.012/619
21 ก.พ. 2562
.
6
21 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายหมออนามัยเพื่อขับเคลื่อนโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ปีที่ 3 (สสอ.เมือง) มส0032.012/1678
21 ก.พ. 2562
.
7
21 ก.พ. 2562

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.277
21 ก.พ. 2562
.
8
21 ก.พ. 2562

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.276
21 ก.พ. 2562
.
9
21 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม ฯ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.868
21 ก.พ. 2562
.
10
21 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเตรียมการ ฯ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.012/621
21 ก.พ. 2562
.
11
21 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม ฯ (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.012/ว.273
21 ก.พ. 2562
.
12
21 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมเครือข่ายด้านการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย,ปามะผ้า) มส0032.006/ว.271
21 ก.พ. 2562
.
13
20 ก.พ. 2562

แจ้งการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาล รอบที่ 1/2562 มส 0032.005/ว269
20 ก.พ. 2562
.
14
20 ก.พ. 2562

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.270 และ มส0032.012/ว.867
20 ก.พ. 2562
.
15
20 ก.พ. 2562

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (เรียน ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0017.5/ว 745
11 ก.พ. 2562
.
16
20 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.866
20 ก.พ. 2562
.
17
20 ก.พ. 2562

แจ้งปรับเปลี่ยนแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขตที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/แม่สะเรียง/ปาย/ขุนยวม) มส0032.008/ว.266
20 ก.พ. 2562
.
18
20 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมรวบรวมเเละวิเคราะห์ข้อมูลสถายนการณ์อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สสอ.ทุกแห่ง) มส.0021/ว.330
20 ก.พ. 2562
.
19
20 ก.พ. 2562

ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็๋นสัตว์น้ำปาประจำชาติ (ผอ.รพ / สสอ.ทุกเเก่ง) สธ.0201.02/ว.107
15 ก.พ. 2562
.
20
20 ก.พ. 2562

เเนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0201.02/ว.105
15 ก.พ. 2562
.
21
20 ก.พ. 2562

อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงฯ (รพช.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว264
18 ก.พ. 2562
.
22
18 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสาธารณสุข มส.0032.012/ว 263
18 ก.พ. 2562
.
23
18 ก.พ. 2562

การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ปี 2562 - 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.011/ว.261
18 ก.พ. 2562
.
24
18 ก.พ. 2562

การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ปี 2562 - 2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.011/ว.839
18 ก.พ. 2562
.
25
18 ก.พ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการ พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.840
18 ก.พ. 2562
.
26
18 ก.พ. 2562

การจัดสรรเงินค่าตอบเเทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉบับที่ 11 เเละ ฉบับที่ 12 ( ประจำปี 2562) (งวดที่ 1) (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.262
18 ก.พ. 2562
.
27
18 ก.พ. 2562

จัดสรรเงินค่าตอบเเทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฉบับที่ 11 เเละฉบับที่ 12) ประจำปี 2562 (งวดที่ 2) (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.835
18 ก.พ. 2562
.
28
18 ก.พ. 2562

การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มส 0032.005/ว260
18 ก.พ. 2562
.
29
15 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Medical Record Audit) ประจำปี 2562 มส 0032.005/ว258
15 ก.พ. 2562
.
30
15 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.256
15 ก.พ. 2562
.
31
15 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.257
15 ก.พ. 2562
.
32
15 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.834
15 ก.พ. 2562
.
33
15 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.833
15 ก.พ. 2562
.
34
15 ก.พ. 2562

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.810 และ มส0032.011/ว.250
15 ก.พ. 2562
.
35
15 ก.พ. 2562

มาตรการและแนวทางการดำเนินงานทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและความร้อน ปี 2562 (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.813 , มส0032.011/575 และ มส0032.011/ว.251
15 ก.พ. 2562
.
36
14 ก.พ. 2562

ขอรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสร้างสุข (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.809 และ มส0032.010/ว.249
14 ก.พ. 2562
.
37
13 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านสูติกรรมในพื้นที่ทุรกันดาร (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.777 และ มส0032.003/ว.244
13 ก.พ. 2562
.
38
13 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (สสอ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032/ว.789
13 ก.พ. 2562
.
39
13 ก.พ. 2562

เชิญประชุม คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม จ.มส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มส 0032.004/ว 246
13 ก.พ. 2562
.
40
13 ก.พ. 2562

ขอเชิญส่งผลงานประกวด อสม./รพ.สต.และชุมชนดีเด่น (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว243
13 ก.พ. 2562
.
41
12 ก.พ. 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2562 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว759
12 ก.พ. 2562
.
42
12 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ของอบจ.มส. (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) ที่ มส.0032/ว756 , ที่ มส 0032.001/554
12 ก.พ. 2562
.
43
12 ก.พ. 2562

แจ้งแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (สสอ.ปาย) มส0032/1554
12 ก.พ. 2562
.
44
12 ก.พ. 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รพ. ทุกแห่ง / สสอ. ทุกแห่ง) มส 0032/1455
8 ก.พ. 2562
.
45
12 ก.พ. 2562

การตรวจราชการและนิเทศงาน หน่วยงานระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว239
12 ก.พ. 2562
.
46
12 ก.พ. 2562

ชี้แจงแนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.237
12 ก.พ. 2562
.
47
12 ก.พ. 2562

แจ้งแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.006/551
12 ก.พ. 2562
.
48
12 ก.พ. 2562

ติดตามความก้าวหน้าการประเมินความสุขบุคลากรสาธารณสุข (Happinometer) (รพช.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว236
12 ก.พ. 2562
.
49
12 ก.พ. 2562

ติดตามความก้าวหน้าการประเมินความสุขบุคลากรสาธารณสุข (Happinometer) (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว736
12 ก.พ. 2562
.
50
11 ก.พ. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2562 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว739
11 ก.พ. 2562
.
51
11 ก.พ. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2562 (รพ.ทุกแห่ง /ศตม./รพ.ธัญญารักษ์) มส0032.002/ว230
11 ก.พ. 2562
.
52
11 ก.พ. 2562

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.232
11 ก.พ. 2562
.
53
11 ก.พ. 2562

ขอเชิญชวนส่งผลงาน Best practice ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 6 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.228
11 ก.พ. 2562
.
54
11 ก.พ. 2562

การรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอบ 6 เดือน (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.734
11 ก.พ. 2562
.
55
11 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข (สสอ.เมือง,ปางมะผ้า,แม่สะเรียง) มส0032/1516 , มส0032/1517 , มส0032/1518
11 ก.พ. 2562
.
56
11 ก.พ. 2562

ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (สสอ.ปาย) มส0032.012/1515
11 ก.พ. 2562
.
57
11 ก.พ. 2562

ขอเข้าใช้งานระบบ Cloud Conference (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.227
11 ก.พ. 2562
.
58
11 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข (ผอ.รพ.ปางมะผ้า,ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.012/531 , มส0032.012/532 , มส0032.012/530
11 ก.พ. 2562
.
59
11 ก.พ. 2562

ขอให้รายงานผลการดำเนินงานการตรวจเฝ้าระวังในงานคุ้มครองผู้บริโภค มส 0032.004/ว 226
11 ก.พ. 2562
.
60
11 ก.พ. 2562

ขอส่งโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (สสอ.เมือง,ขุนยวม,แม่ลาน้อย,ปางมะผ้า) มส0032.011/ว.733
11 ก.พ. 2562
.
61
11 ก.พ. 2562

แจ้งแผนการสำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมและน้ำบริโภค (สสอ.ปางมะผ้า/สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.011/1469 และ มส0032.011/1470
11 ก.พ. 2562
.
62
11 ก.พ. 2562

ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว222
8 ก.พ. 2562
.
63
11 ก.พ. 2562

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว223
8 ก.พ. 2562
.
64
11 ก.พ. 2562

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว221
8 ก.พ. 2562
.
65
11 ก.พ. 2562

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว220
8 ก.พ. 2562
.
66
11 ก.พ. 2562

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการให้ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล (รพช.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว660
8 ก.พ. 2562
.
67
8 ก.พ. 2562

ขอส่งเเนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม ปี 2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.011/ว.684
8 ก.พ. 2562
.
68
8 ก.พ. 2562

ขอส่งเเนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม ปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.011/ว.219
8 ก.พ. 2562
.
69
8 ก.พ. 2562

ขอส่งเเนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม ปี 2562 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.011/526
8 ก.พ. 2562
.
70
8 ก.พ. 2562

การออกหน่วยโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/1373
8 ก.พ. 2562
.
71
8 ก.พ. 2562

การออกหน่วยโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" (สสอ.เมือง) มส0032/578
8 ก.พ. 2562
.
72
7 ก.พ. 2562

แจ้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพระดับอำเภอ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.004/ว211
7 ก.พ. 2562
.
73
7 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ และศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นักบริบาลชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุประจำปี๒๕๖๒(นอภ.แม่สะเรียง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ๑๓๒๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
7 ก.พ. 2562
.
74
7 ก.พ. 2562

แจ้งยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) พิเศษ
7 ก.พ. 2562
.
75
7 ก.พ. 2562

ชะลอการเข้าร่วมโครงการจ่ายตรง (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) สธ0206.09.7/ว128
7 ก.พ. 2562
.
76
7 ก.พ. 2562

เชิญประชุมเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา ครั้งที่ 1/2562 มส0032.004/ว210
7 ก.พ. 2562
.
77
7 ก.พ. 2562

การปรับเปลี่ยนกำหนดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R๒R ของสภาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ ๒ (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.010/ว.213
7 ก.พ. 2562
.
78
7 ก.พ. 2562

แจ้งส่งแบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา มส0032.004/ว212
7 ก.พ. 2562
.
79
7 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.209 และ มส0032/ว.658
7 ก.พ. 2562
.
80
7 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (สสอ.เมือง) มส0032.011/503
7 ก.พ. 2562
.
81
6 ก.พ. 2562

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.ติดดาว) (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.657 และ มส0032.008/ว.208
6 ก.พ. 2562
.
82
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคาระห์เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดพกพา (Dustboy) เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยหมอกควัน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย,แม่สะเรียง,สบเมย) มส0032.011/ว.205
6 ก.พ. 2562
.
83
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.011/500
6 ก.พ. 2562
.
84
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอส่งมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.206
6 ก.พ. 2562
.
85
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอส่งมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.656
6 ก.พ. 2562
.
86
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0201.02/ว.83
5 ก.พ. 2562
.
87
6 ก.พ. 2562

การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.653
6 ก.พ. 2562
.
88
6 ก.พ. 2562

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.654
6 ก.พ. 2562
.
89
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง บ้านพัก ระดับ 8-9 (โรงพยาบาลปาย) มส0032.001/479
5 ก.พ. 2562
.
90
6 ก.พ. 2562

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.201
6 ก.พ. 2562
.
91
6 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการข้อมูลหน่วยบริการทุกระดับ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.202
6 ก.พ. 2562
.
92
6 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการข้อมูลหน่วยบริการทุกระดับ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.655
6 ก.พ. 2562
.
93
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเป็นวิทยากร (สสอ.ขุนยวม) มส0032/1162
6 ก.พ. 2562
.
94
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพประชาชนและนโยบายที่สำคัญ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว195
6 ก.พ. 2562
.
95
6 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพประชาชนและนโยบายที่สำคัญ (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว590
6 ก.พ. 2562
.
96
6 ก.พ. 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (รพ.ทุกแห่ง/ธัญญารักษ์/ศตม.ที่1.1) มส 0032.002/ว196
6 ก.พ. 2562
.
97
6 ก.พ. 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว592
6 ก.พ. 2562
.
98
6 ก.พ. 2562

สำรวจความต้องการแพทย์เข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้าน/2562 (รพช.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว194
4 ก.พ. 2562
.
99
6 ก.พ. 2562

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว590
4 ก.พ. 2562
.
100
5 ก.พ. 2562

ขอเชิญร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.สบเมย) มส.00021/ว.606
5 ก.พ. 2562
.
101
5 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเนื้อหาการจัดทำคู่มือ 5 โรค (สสอ.ขุนยวม) มส0032/463
4 ก.พ. 2562
.
102
4 ก.พ. 2562

ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรและคณะทำงาน (สสอ.ปาย) มส0032.012/1159
4 ก.พ. 2562
.
103
4 ก.พ. 2562

การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการสื่อสารรักษาพยาบาลเเละส่งต่อผู้ป่วย (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) ที่ข่าว 2/2562
4 ก.พ. 2562
.
104
4 ก.พ. 2562

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน) สธ 0201.05/ว 70
4 ก.พ. 2562
.
105
4 ก.พ. 2562

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 (เรียน ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง) สธ 0201.05/ว 70
29 ม.ค. 2562
.
106
4 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) สธ0201.02/ว.75
4 ก.พ. 2562
.
107
4 ก.พ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.001/ว.446
4 ก.พ. 2562
.
108
4 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.589
4 ก.พ. 2562
.
109
4 ก.พ. 2562

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลบริการสาธารณสุขด้วยโปรแกรมสำหรับผู้ดูแลระบบ JHCIS For Administrator (แก้ไขรายชื่อ สสอ.ปาย ใหม่) มส 0032/ว 588 (สสอ.ปาย, สสอ.แม่สะเรียง, สสอ.ขุนยวม, สสอ.เมือง)
4 ก.พ. 2562
.
110
4 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] มอบหมายภารกิจการเตรียมการต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และคณะ (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย,ปางมะผ้า,ปาย) มส0032.002/ว.188
4 ก.พ. 2562
.
111
4 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] มอบหมายภารกิจการเตรียมการต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และคณะ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/440
4 ก.พ. 2562
.
112
4 ก.พ. 2562

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561 (รพช.ทุกแห่ง/สสอ. ทุกแห่ง) มส0032.010/ว187
4 ก.พ. 2562
.
113
1 ก.พ. 2562

สรุปสาระสำคัญ กวป.ครั้งที่ 2/2562 (รพ.ทุกแห่ง ศตม. ธัญญารักษ์) มส0032.002/ว185
1 ก.พ. 2562
.
114
1 ก.พ. 2562

สรุปสาระสำคัญ กวป.ครั้งที่ 2/2562 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5594
1 ก.พ. 2562
.
115
1 ก.พ. 2562

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายฯ (สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว593
1 ก.พ. 2562
.
116
1 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.168
31 ม.ค. 2562
.
117
1 ก.พ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว494
31 ม.ค. 2562
.
118
1 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามแผนงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.569
1 ก.พ. 2562
.
119
1 ก.พ. 2562

ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามแผนงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.170
1 ก.พ. 2562
.
120
1 ก.พ. 2562

การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง (สสอ.แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,สบเมย) มส0032/ว.570
1 ก.พ. 2562
.
121
1 ก.พ. 2562

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว191
1 ก.พ. 2562
.
122
1 ก.พ. 2562

ขอประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.163
31 ม.ค. 2562
.
123
1 ก.พ. 2562

ขอประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.492
31 ม.ค. 2562
.
124
1 ก.พ. 2562

ปนะชาสัมพันธ์หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือกลุ่มสมาชิกภาคเหนือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.164
31 ม.ค. 2562
.
125
1 ก.พ. 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจห้องปฏิบัติการตรวจเพราะเชื้อโรคหนองใน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.393
31 ม.ค. 2562
.
126
1 ก.พ. 2562

การย้ายข้าราชการ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.567
1 ก.พ. 2562
.
127
1 ก.พ. 2562

ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง (COC Cluster) บูรณาการ 3 สาขา ตาม Service Plan ปี 2562 (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.008/394
31 ม.ค. 2562
.
128
1 ก.พ. 2562

ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง (COC Cluster) บูรณาการ 3 สาขา ตาม Service Plan ปี 2562 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.008/396
31 ม.ค. 2562
.
129
1 ก.พ. 2562

ข้อสั่งการจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว116
31 ม.ค. 2562
.
130
1 ก.พ. 2562

ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง (COC Cluster) บูรณาการ 3 สาขา ตาม Service Plan ปี 2562 (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.008/395
31 ม.ค. 2562
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0075792

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com