หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
25 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (รพ.ปาย) มส 0032/1031
25 ก.พ. 2564
.
2
25 ก.พ. 2564

แจ้งมอบหมายภารกิจการเตรียมการต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และคณะ มส0032.002/ว496
25 ก.พ. 2564
.
3
25 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเลื่อนการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (สสอ.แม่ลาน้อยและปางมะผ้า) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
25 ก.พ. 2564
.
4
25 ก.พ. 2564

ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back Office) เขตสุขภาพที่ 1 มส 0032.002/ ว 491
25 ก.พ. 2564
.
5
25 ก.พ. 2564

การอบรมการนวดกระตุ้นการกลืนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง(Intermediate care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย(รพ.ศว) มส 0032.013/041
25 ก.พ. 2564
.
6
25 ก.พ. 2564

ขอให้ส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ของบุคคลที่ไม่ไมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลใดๆ ปีงบประมาณ 2563 มส 0032.005/ว 483
25 ก.พ. 2564
.
7
25 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมฯ ((ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.เเม่สะเรียง/สสอ.ปาย/สสอ.สบเมย) มส.0032.012/ว.482
25 ก.พ. 2564
.
8
25 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจการระบบสร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยหน่วยบริการปฐมภูมิเเละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มส.0032.008/ว.489
25 ก.พ. 2564
.
9
25 ก.พ. 2564

เเจ้งข้อสั่งการผู้ตรวจราชการกระทรทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.485
25 ก.พ. 2564
.
10
25 ก.พ. 2564

เลือนการออกปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดเเม่ฮ่องสอน เดือน มีนาคม 2564 (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง) มส.0032.012/ว.484
25 ก.พ. 2564
.
11
25 ก.พ. 2564

ขอส่งเเนวทางการรับ - ส่ง บุคลากรทางการเเพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรทอปฏิบัติการระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการเเพทย์สถานการณ์โรคโควิจ - 19 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว486
25 ก.พ. 2564
.
12
25 ก.พ. 2564

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง /ผอ.รพ.เเม่ลาน้อย) มส.0032.010/ว487
25 ก.พ. 2564
.
13
25 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนานังสือ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว 488
25 ก.พ. 2564
.
14
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์ (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032/1311
24 ก.พ. 2564
.
15
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นฯ (รพ.ปาย) มส 0032/1310
24 ก.พ. 2564
.
16
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ฯเตียงคลอดไฟฟ้า ( ผอ.รพ.ปาย) มส 0032/1308
24 ก.พ. 2564
.
17
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ฯเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ ( ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส 0032/1307
24 ก.พ. 2564
.
18
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ฯ ( ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส 0032/1309
24 ก.พ. 2564
.
19
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.001/ว 481
24 ก.พ. 2564
.
20
24 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 479
24 ก.พ. 2564
.
21
24 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.012/ว 478
24 ก.พ. 2564
.
22
24 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุม (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 477, 476
24 ก.พ. 2564
.
23
24 ก.พ. 2564

ขอเชิญชวนส่งผลงาน Best practice ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.008/ 614
24 ก.พ. 2564
.
24
24 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Service plan สาขามะเร็ง ปีงบประมาณ 2563 มส 0032.008/ 631
24 ก.พ. 2564
.
25
24 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุม VDO Conference (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว 472
24 ก.พ. 2564
.
26
24 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุม กวป. มส0032.002/ว464
24 ก.พ. 2564
.
27
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ ว 471
24 ก.พ. 2564
.
28
24 ก.พ. 2564

เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของผู้ที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลใดๆ ปีงบประมาณ 2564 มส 0032.005/ว466
24 ก.พ. 2564
.
29
24 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห๋ใช้ห้องประชุม (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/597
24 ก.พ. 2564
.
30
24 ก.พ. 2564

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) พิเศษ3
24 ก.พ. 2564
.
31
24 ก.พ. 2564

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) พิเศษ2
24 ก.พ. 2564
.
32
24 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) พิเศษ1
24 ก.พ. 2564
.
33
24 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและการติดตามต่อเนื่องผู้ต้องขังจิตเวชในทัณสถาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.012/ว 468
24 ก.พ. 2564
.
34
24 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] การนิเทศติดตามผลงานผู้เข้ารับการอบรม (ผอ.รพ.ขุนยวม/สบเมย) มส0032.006/ว 470
24 ก.พ. 2564
.
35
24 ก.พ. 2564

แจ้งสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 469
24 ก.พ. 2564
.
36
24 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/598
24 ก.พ. 2564
.
37
24 ก.พ. 2564

ติดตามการขึ้นทะเบียนและส่งเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ เข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว(กองทุนกลาง) มส 0032.005/ว 467
24 ก.พ. 2564
.
38
24 ก.พ. 2564

สื่อต้นแบบสำหรับงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บและรณรงค์ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 465
24 ก.พ. 2564
.
39
24 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม(รพ.ศรัีสังวาลย์) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๕๙๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
24 ก.พ. 2564
.
40
23 ก.พ. 2564

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการรับรอง มาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 1209
23 ก.พ. 2564
.
41
23 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 459
23 ก.พ. 2564
.
42
23 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 460
23 ก.พ. 2564
.
43
23 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือบุคลากรเข้าศึกษาและทดสอบความรู้ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 461
23 ก.พ. 2564
.
44
23 ก.พ. 2564

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 462
23 ก.พ. 2564
.
45
23 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขาย เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 457
23 ก.พ. 2564
.
46
23 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนการติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2564 (รพ.ปาย/รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.005/ว 454
22 ก.พ. 2564
.
47
23 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งเลื่อนการติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.ปาย) มส 0032.005/576
22 ก.พ. 2564
.
48
23 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งเลื่อนการติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.005/577
22 ก.พ. 2564
.
49
23 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งเลื่อนการติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล(รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.005/578
22 ก.พ. 2564
.
50
22 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ผอ.รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.011/ว 453
22 ก.พ. 2564
.
51
22 ก.พ. 2564

ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว452
22 ก.พ. 2564
.
52
22 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2564 และกรณีภัยหมอกควัน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/569
22 ก.พ. 2564
.
53
22 ก.พ. 2564

ติดตามดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/567
22 ก.พ. 2564
.
54
22 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 449
22 ก.พ. 2564
.
55
22 ก.พ. 2564

ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอร์ ปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 448
22 ก.พ. 2564
.
56
22 ก.พ. 2564

แจ้งรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โควตาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว446
19 ก.พ. 2564
.
57
19 ก.พ. 2564

ขอเชิญเป็นวิทยากร (ผอ.รพ.สบเมย) มส0032.006/ว 440
19 ก.พ. 2564
.
58
19 ก.พ. 2564

การจัดสรรแบบบันทึกการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 443
19 ก.พ. 2564
.
59
19 ก.พ. 2564

ส่งสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"ลูกเต๋าแสนกล"สำหรับรร.อย.น้อย(ผอ.รพ.ศวและผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0032.004/ว.442
19 ก.พ. 2564
.
60
19 ก.พ. 2564

ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมกราคม 2564 มส 0032.008/ว 440
19 ก.พ. 2564
.
61
19 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง,ขุนยวม,สบเมย/สสอ.สบเมย,ขุนยวม,เมือง,แม่สะเรียง) มส0032.006/ว 439
19 ก.พ. 2564
.
62
19 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.002/ว 438
19 ก.พ. 2564
.
63
19 ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มส 0032.010/ว 435
19 ก.พ. 2564
.
64
19 ก.พ. 2564

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเด็น เค็ม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 433
19 ก.พ. 2564
.
65
19 ก.พ. 2564

แจ้งมติคณะกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่องขยายเวลาดำเนินการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง,ปาย) มส0032.012/ว 434
19 ก.พ. 2564
.
66
19 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (สสอ.เมือง/สสอ.ขุนยวม) มส0032.010/ว431
18 ก.พ. 2564
.
67
18 ก.พ. 2564

การขับเคลื่อนนโยบาย " คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน " (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 430
18 ก.พ. 2564
.
68
18 ก.พ. 2564

ขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปางมะผ้า,ปาย,สบเมย,แม่ลาน้อย) มส0032/ว 429
18 ก.พ. 2564
.
69
17 ก.พ. 2564

[ด่วน] แจ้งตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ 2563 ที่ มส 0032.005/ว.428 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17 ก.พ. 2564
.
70
17 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 426
17 ก.พ. 2564
.
71
17 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 425
17 ก.พ. 2564
.
72
17 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส00032.010/ว 427
17 ก.พ. 2564
.
73
17 ก.พ. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/0659
17 ก.พ. 2564
.
74
17 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] การดำเนินงานประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 เรื่องพลัดตกหกล้ม (รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
17 ก.พ. 2564
.
75
17 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.001/ว 420
17 ก.พ. 2564
.
76
17 ก.พ. 2564

คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.418
17 ก.พ. 2564
.
77
17 ก.พ. 2564

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,รพช.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.013/ว417
17 ก.พ. 2564
.
78
17 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.001/536
10 ก.พ. 2564
.
79
16 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย) มส0032.012/ว 416
16 ก.พ. 2564
.
80
16 ก.พ. 2564

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว414
16 ก.พ. 2564
.
81
16 ก.พ. 2564

ขอเชิญเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว390
15 ก.พ. 2564
.
82
16 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ(รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16 ก.พ. 2564
.
83
16 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามติดตามการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อม(รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16 ก.พ. 2564
.
84
16 ก.พ. 2564

[ด่วน] แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (สสอ.เมือง,สสอ.ปาย,รพ.ปาย,รพ.ปางมะผ้า,รพ.ขุนยวม,รพ.แม่ลาน้อย,สสอ.แม่สะเรียง,รพ.แม่สะเรียง,สสอ.สบเมย สอ.สสจ.มส/187
16 ก.พ. 2564
.
85
16 ก.พ. 2564

[ด่วน] ประชุมเงินกู้สามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (รพ.ปางมะผ้า,ขุนยวม/สสอ.เมือง) สอ.สสจ/186
16 ก.พ. 2564
.
86
16 ก.พ. 2564

เชิญร่วมตรวจสถานที่ผลิตอาหาร มส0032.004/ว410
16 ก.พ. 2564
.
87
16 ก.พ. 2564

ขอเเจ้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.407
15 ก.พ. 2564
.
88
15 ก.พ. 2564

แจ้งกำหนดการออกดูผลงานแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือก (รพ.ศรีสังวาลย์/รพ.ปางมะผ้า) มส0032.010/507/508
15 ก.พ. 2564
.
89
15 ก.พ. 2564

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยฯ (เรียน ผอ.รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 409
15 ก.พ. 2564
.
90
15 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอให้ชะลอการจัดการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (เรียน ผอ.รพช/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 408
15 ก.พ. 2564
.
91
15 ก.พ. 2564

การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรคโควิด 19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว 401
15 ก.พ. 2564
.
92
15 ก.พ. 2564

แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.002/ว 403
15 ก.พ. 2564
.
93
15 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ(Triple-P) (รพ.มร./รพ.ปมผ./รพ.สบเมย/สสอ.มร./สสอ.ปมผ./สสอ.สบเมย) มส0032.003/ว398, มส.0032.003/ว399
15 ก.พ. 2564
.
94
15 ก.พ. 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 / 2564 (รพ.แม่สะเรียง/รพ.ปาย) มส0032.010/ว395
15 ก.พ. 2564
.
95
15 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว 394
15 ก.พ. 2564
.
96
15 ก.พ. 2564

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 392
15 ก.พ. 2564
.
97
15 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 391
15 ก.พ. 2564
.
98
15 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ปี 2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/495
15 ก.พ. 2564
.
99
15 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032/ว 393
15 ก.พ. 2564
.
100
15 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดแนวทางการใช้งานโปรแกรม Save Mom Operation(รพ.ศว./รพ.แม่สะเรียง/สสอ.เมือง) มส0032.003/ว389,มส..03.003/492
15 ก.พ. 2564
.
101
15 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.002/489
15 ก.พ. 2564
.
102
11 ก.พ. 2564

ขอสำรวจการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก มส 0032.004/ว 384
11 ก.พ. 2564
.
103
11 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารรสุขตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการรับวัคซีนโควิด - 19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 387
11 ก.พ. 2564
.
104
11 ก.พ. 2564

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สสอ.แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,ขุนยวม/ผอ.รพ.สบเมย,ขุนยวม,ปาย) มส0032.010/ว 0386 , ว 0202
11 ก.พ. 2564
.
105
11 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย) มส0032.012/ว 386
11 ก.พ. 2564
.
106
11 ก.พ. 2564

การเตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (SCOT) ของโรงพยาบาล มส 0032.012/ว 385
11 ก.พ. 2564
.
107
11 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.010/473
11 ก.พ. 2564
.
108
11 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.010/474
11 ก.พ. 2564
.
109
11 ก.พ. 2564

ชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๓๘๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔
11 ก.พ. 2564
.
110
11 ก.พ. 2564

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัว (Kick off) กิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร (สสอ.เมือง) มส0032.003/465
11 ก.พ. 2564
.
111
11 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์พิธีกร ,ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัว (Kick off) , ขอเชิญ อสม. เข้าร่วมร่วมพิธีเปิดตัว (Kick off) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/468 , 464 , 467
11 ก.พ. 2564
.
112
11 ก.พ. 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดระบบบริการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 แบบออนไลน์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 377
11 ก.พ. 2564
.
113
11 ก.พ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564(ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/461
11 ก.พ. 2564
.
114
11 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/381
11 ก.พ. 2564
.
115
11 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] การอบรมหักสูตร Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor ปี 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 376
11 ก.พ. 2564
.
116
10 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่๔ (Care Manager) (สสอ.แม่ลาน้อยและปางมะผ้า) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
10 ก.พ. 2564
.
117
10 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร R๒R Facititator (ครั้งที่ 1) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 375
10 ก.พ. 2564
.
118
10 ก.พ. 2564

แจ้งพื้นที่ดำเนินงานโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 1 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 374
10 ก.พ. 2564
.
119
10 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์นำเข้าข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 373
10 ก.พ. 2564
.
120
10 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.001/ว 372
10 ก.พ. 2564
.
121
10 ก.พ. 2564

ขอส่งเเผนรับรองการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ มส0032.002/ว769
10 ก.พ. 2564
.
122
10 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 367
10 ก.พ. 2564
.
123
10 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 365
10 ก.พ. 2564
.
124
10 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 366
10 ก.พ. 2564
.
125
10 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 364
10 ก.พ. 2564
.
126
10 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (สสอ.เมือง) มส0032.008/440
10 ก.พ. 2564
.
127
10 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 363
10 ก.พ. 2564
.
128
10 ก.พ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 362
10 ก.พ. 2564
.
129
10 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือประสานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการฆ่าตัวตาย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 360
10 ก.พ. 2564
.
130
10 ก.พ. 2564

ขอสนับสนุนวิทยากร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง,ปาย/สสอ.เมือง) มส0032.012/ว 361
10 ก.พ. 2564
.
131
10 ก.พ. 2564

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 358
10 ก.พ. 2564
.
132
10 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุมเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ ฯ (ผอ.รพ.ปาย,ปางมะผ้า/สสอ.ปาย,ปางมะผ้า) มส0032.011/ว 357
10 ก.พ. 2564
.
133
10 ก.พ. 2564

การดำเนินงาน "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 355
10 ก.พ. 2564
.
134
10 ก.พ. 2564

สรุปการประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 356
10 ก.พ. 2564
.
135
10 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มส0032.002/ว354
9 ก.พ. 2564
.
136
9 ก.พ. 2564

ส่งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) พิเศษ2
9 ก.พ. 2564
.
137
9 ก.พ. 2564

ส่งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) พิเศษ1
9 ก.พ. 2564
.
138
9 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุมทางไกล เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว 350
9 ก.พ. 2564
.
139
9 ก.พ. 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.004/ว.347
9 ก.พ. 2564
.
140
9 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว 351
9 ก.พ. 2564
.
141
9 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมติดตามแผนปฏิบัติการควบคุมวัณโรค ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 349
9 ก.พ. 2564
.
142
9 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานต้อนรับทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 428
9 ก.พ. 2564
.
143
9 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้รที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.006/ว 426
9 ก.พ. 2564
.
144
9 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์สถานที่และอาหารในการจัดงานต้อนรับทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.006/ว 427
9 ก.พ. 2564
.
145
9 ก.พ. 2564

การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร(ปาย) มส 0032.004/ว348
9 ก.พ. 2564
.
146
9 ก.พ. 2564

การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รพช./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว346
9 ก.พ. 2564
.
147
9 ก.พ. 2564

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตภาคเหนือ 8 จังหวัดตอนบน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 344
9 ก.พ. 2564
.
148
9 ก.พ. 2564

โครงการคัดกรองประเมินความเสี้ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประชาชนที่สูบบุหรี่ ประจำปี 2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0032.012/ว 345
9 ก.พ. 2564
.
149
9 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.001/ว 340
9 ก.พ. 2564
.
150
9 ก.พ. 2564

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 341
9 ก.พ. 2564
.
151
8 ก.พ. 2564

[ด่วน] ขอให้สำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ , ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.001/ว337
8 ก.พ. 2564
.
152
8 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประสาน อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอบแบบสำรวจ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 338
8 ก.พ. 2564
.
153
8 ก.พ. 2564

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มส0032.002/ว316
4 ก.พ. 2564
.
154
8 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว 336
8 ก.พ. 2564
.
155
8 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.006/401
8 ก.พ. 2564
.
156
8 ก.พ. 2564

การจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 335
8 ก.พ. 2564
.
157
8 ก.พ. 2564

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัธัญญารักษ์วอร์ประจำปี 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 333
8 ก.พ. 2564
.
158
8 ก.พ. 2564

สรุปผลการสอบทานระบบการบริหารด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ (รพ.แม่สะเรียง/รพ.สบเมย) มส 0032.005/ว.227
27 ม.ค. 2564
.
159
8 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือประสานการให้วัคซีน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.006/ว 332
8 ก.พ. 2564
.
160
8 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/398
8 ก.พ. 2564
.
161
8 ก.พ. 2564

แจ้งแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 331
8 ก.พ. 2564
.
162
8 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลทีี่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ปีงบประมาณ 2564 มส 0032.003/ว 329
8 ก.พ. 2564
.
163
8 ก.พ. 2564

การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ กรณีภัยแล้ง ปี พ.ศ.2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 327
8 ก.พ. 2564
.
164
8 ก.พ. 2564

การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 328
8 ก.พ. 2564
.
165
8 ก.พ. 2564

เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 (รพ.ทุกแห่ง +สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.004/ว.326
5 ก.พ. 2564
.
166
5 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.ปาย) มส 0032.005/391
5 ก.พ. 2564
.
167
5 ก.พ. 2564

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม "โครงการพัฒนาข้อเสนอวัตกรรมเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข แบบมีส่วนร่วม" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.002/ว 324
5 ก.พ. 2564
.
168
5 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.ปาย) มส 0032.005/350
3 ก.พ. 2564
.
169
5 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.005/351
3 ก.พ. 2564
.
170
5 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.005/352
3 ก.พ. 2564
.
171
5 ก.พ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสาธารรสุขในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.012/ว 322
5 ก.พ. 2564
.
172
5 ก.พ. 2564

ขออนุญาตให้นักศึกษาฯเข้าฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ (รพ.แม่สะเรียง/รพ.ปางมะผ้า) มส0032.010/ว320
5 ก.พ. 2564
.
173
5 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย,ปางมะผ้า/สสอ.เมือง,ขุนยวม) มส0032/ว 0484
5 ก.พ. 2564
.
174
5 ก.พ. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/1013
5 ก.พ. 2564
.
175
5 ก.พ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะทำงานหน่วยรับตรวจ ระดับจังหวัด (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.001/ว 317
5 ก.พ. 2564
.
176
4 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้านพักฯสสอ.แม่สะเรียง ( แจ้ง รพ.แม่สะเรียง ) มส 0032.001/379
4 ก.พ. 2564
.
177
4 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้านพักฯสสอ.แม่สะเรียง (แจ้ง สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/0847
4 ก.พ. 2564
.
178
4 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 317
4 ก.พ. 2564
.
179
4 ก.พ. 2564

กาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/แม่ลาน้อย) มส0032.010/ว 318
4 ก.พ. 2564
.
180
4 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] การเบิกจ่ายเพิ่มพิเสษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) สธ 00208.09/ว502
4 ก.พ. 2564
.
181
4 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 314
4 ก.พ. 2564
.
182
4 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 313
4 ก.พ. 2564
.
183
4 ก.พ. 2564

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 312
4 ก.พ. 2564
.
184
4 ก.พ. 2564

เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และส่งสำเนาคำสั่ง (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.001/369
4 ก.พ. 2564
.
185
4 ก.พ. 2564

ข้อแนะนำการทำความสะอาดหน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย มส 0032.004/ว 306
4 ก.พ. 2564
.
186
4 ก.พ. 2564

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเด็กไทยยิ้มใส ไร้ปม ด้วยรักจากสาธารณสุขไทย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว 311
4 ก.พ. 2564
.
187
4 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032/0996
4 ก.พ. 2564
.
188
4 ก.พ. 2564

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส00032.001/356
4 ก.พ. 2564
.
189
4 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์(ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 310
4 ก.พ. 2564
.
190
4 ก.พ. 2564

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 305
4 ก.พ. 2564
.
191
4 ก.พ. 2564

แจ้งเตือนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ มส 0032.004/ว309
4 ก.พ. 2564
.
192
4 ก.พ. 2564

การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร (ปาย) มส 0032.004/ว308
4 ก.พ. 2564
.
193
3 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 299
3 ก.พ. 2564
.
194
3 ก.พ. 2564

ขอแจ้งแผนการประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.006/ว 302
3 ก.พ. 2564
.
195
3 ก.พ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 300
3 ก.พ. 2564
.
196
3 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือในการติดตามแบบสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0332.006/ว 301
3 ก.พ. 2564
.
197
3 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] แจ้งแนวทางการปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น รพ แม่ลาน้อย/สสอ.ปางมะผ้า,สบเมย) มส0032.012/ว 303
3 ก.พ. 2564
.
198
3 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอสนันสนุนวัสดุทางการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจหาเชื้อ โควิด - 19 และนำส่ง RT PCR (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.012/346
3 ก.พ. 2564
.
199
3 ก.พ. 2564

การส่งตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.012/345
3 ก.พ. 2564
.
200
3 ก.พ. 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 298
3 ก.พ. 2564
.
201
3 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 295
3 ก.พ. 2564
.
202
3 ก.พ. 2564

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 296
3 ก.พ. 2564
.
203
3 ก.พ. 2564

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 297
3 ก.พ. 2564
.
204
3 ก.พ. 2564

การดำเนินงานประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชากรผู้สูงอายุ มส 0032.003/ว 293
3 ก.พ. 2564
.
205
3 ก.พ. 2564

การอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร(ปางมะผ้า) มส 0032.004/ว291
3 ก.พ. 2564
.
206
3 ก.พ. 2564

ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 290
3 ก.พ. 2564
.
207
3 ก.พ. 2564

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 ภายใต้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 มส 0032.008/ว 289
3 ก.พ. 2564
.
208
3 ก.พ. 2564

การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอบ 6 เดือน มส 0032.008/ว 288
3 ก.พ. 2564
.
209
3 ก.พ. 2564

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังฯ (รพ.สบเมย) มส.0032.002/333
3 ก.พ. 2564
.
210
3 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 0201
3 ก.พ. 2564
.
211
2 ก.พ. 2564

ขอส่งมาตราการและแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 มส 0032.011/ว 285
2 ก.พ. 2564
.
212
2 ก.พ. 2564

ขอส่งแนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มส 0032.011/ว 286
2 ก.พ. 2564
.
213
2 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล" การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 และการสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM 2.5 มส 0032.011/ว 284
2 ก.พ. 2564
.
214
2 ก.พ. 2564

การดำเนินงานสุขภาพจิตที่มีการบูรณาการเข้ากับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 283
2 ก.พ. 2564
.
215
2 ก.พ. 2564

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการพัฒนาระบบและศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น รวมถึงเด็กกลุ่มที่มี ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ (สสอ.ปาย) มส0032.012/337
2 ก.พ. 2564
.
216
2 ก.พ. 2564

การอนุมัติและมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/335
2 ก.พ. 2564
.
217
2 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.002/336
2 ก.พ. 2564
.
218
2 ก.พ. 2564

ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.002/ว 282
2 ก.พ. 2564
.
219
2 ก.พ. 2564

การขอรับรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน (ผอ.รพ.ศีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.002/ว 269
2 ก.พ. 2564
.
220
2 ก.พ. 2564

การตรวจรับเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.002/334
2 ก.พ. 2564
.
221
2 ก.พ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพและประเมินตนเองผ่าน โปรแกรม HS4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มส 0032.008/ว 280
2 ก.พ. 2564
.
222
2 ก.พ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.010/ว 278
2 ก.พ. 2564
.
223
1 ก.พ. 2564

การใช้บัญชีเเยกประเภทรายการเงินฝากคลังระหว่างหน่วยเบิกจ่ายกับหน่วยงานย่อย (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) สธ 0206.07.1/ว.318
20 ม.ค. 2564
.
224
1 ก.พ. 2564

เเนวทางการเงินบัญชีตามข้อเสนอข้อเสนอเเนะของสำนักงานตรวขเงินแผ่นดิน จากการตรวจสอบ (ผอ.รพ.สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0206.07.1/ว.235
15 ม.ค. 2564
.
225
1 ก.พ. 2564

เรื่อง หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0206.01/ว.293
19 ม.ค. 2564
.
226
1 ก.พ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) กค 0726.07/ว.177
1 ก.พ. 2564
.
227
1 ก.พ. 2564

ขออนุมัติการปรับโครงสรา้งหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0017.3/ว.0338
26 ม.ค. 2564
.
228
1 ก.พ. 2564

รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบบริการแพทย์แผนไทย ปี 2564 มส0032.013/ว.276
1 ก.พ. 2564
.
229
1 ก.พ. 2564

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งกำหนดการสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1(รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.005/324
1 ก.พ. 2564
.
230
1 ก.พ. 2564

ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/322
1 ก.พ. 2564
.
231
1 ก.พ. 2564

แจ้งแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุและรายละเอียดตัวชี้วัดกรมอนามัยปี ๒๕๖๔ (รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
1 ก.พ. 2564
.
232
1 ก.พ. 2564

เชิญอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.013/ว265
1 ก.พ. 2564
.
233
1 ก.พ. 2564

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผูอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง)) มส.0032.001/ว.421
1 ก.พ. 2564
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0093503

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com