หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
23 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม(สสอ.ปาย) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/๑๗๑๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
23 ก.พ. 2561
.
2
22 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 63 ระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในระบบการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.299
22 ก.พ. 2561
.
3
22 ก.พ. 2561

ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว801
20 ก.พ. 2561
.
4
22 ก.พ. 2561

ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว802
20 ก.พ. 2561
.
5
22 ก.พ. 2561

ส่งสำเนาคำส่ังเเต่งตั้งคณะกรรมการเเผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ( Happy Money Program) (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.295
22 ก.พ. 2561
.
6
22 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เเละไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.0847
22 ก.พ. 2561
.
7
22 ก.พ. 2561

ขอตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล GIS Health มส 0032.002/ว 298
22 ก.พ. 2561
.
8
22 ก.พ. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯ เชิญประชุมวิชาการ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว838
22 ก.พ. 2561
.
9
22 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เเละไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test ( ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว293
22 ก.พ. 2561
.
10
22 ก.พ. 2561

รายงานการคัดกรองภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.840
22 ก.พ. 2561
.
11
22 ก.พ. 2561

การฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.010/564
22 ก.พ. 2561
.
12
22 ก.พ. 2561

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รพ./สสอ. ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว292
22 ก.พ. 2561
.
13
22 ก.พ. 2561

รายงานการคัดกรองภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.290
22 ก.พ. 2561
.
14
21 ก.พ. 2561

ขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส.0032.001/ว0831
21 ก.พ. 2561
.
15
21 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ มส.0032.003/ว.289
21 ก.พ. 2561
.
16
21 ก.พ. 2561

ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง(LOI) โรงพยาบาลปางมะผ้า มส 0032.005/ 543
21 ก.พ. 2561
.
17
21 ก.พ. 2561

ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง(LOI) โรงพยาบาลแม่สะเรียง มส 0032.005/ 542
21 ก.พ. 2561
.
18
21 ก.พ. 2561

ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง(LOI) โรงพยาบาลปาย มส 0032.005/ 541
21 ก.พ. 2561
.
19
21 ก.พ. 2561

ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง(LOI) โรงพยาบาลขุนยวม มส 0032.005/ 540
21 ก.พ. 2561
.
20
21 ก.พ. 2561

ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง(LOI) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มส 0032.005/ 539
21 ก.พ. 2561
.
21
21 ก.พ. 2561

ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.ปาย,รพ.ปางมะผ้า,รพ.สบเมย,รพ.ขุนยวม,รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.010/ว286
21 ก.พ. 2561
.
22
21 ก.พ. 2561

ส่งคำสั่งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พกส. (รพ.ปาย,รพ.ปางมะผ้า,รพ.ขุนยวม,รพ.สบเมย,รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.010/ว 285
21 ก.พ. 2561
.
23
21 ก.พ. 2561

การสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (เฉพาะสสอ.แม่สะเรียง) มส0032/157
20 ก.พ. 2561
.
24
21 ก.พ. 2561

การสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (เฉพาะรพ.แม่สะเรียง) มส0032.004/531
20 ก.พ. 2561
.
25
21 ก.พ. 2561

การอนุญาตออกหน่วยให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (เฉพาะสสอ.เมือง) มส0032/1569
20 ก.พ. 2561
.
26
21 ก.พ. 2561

การอนุญาตออกหน่วยให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.004/530
20 ก.พ. 2561
.
27
21 ก.พ. 2561

[ด่วน] การอนุญาตออกหน่วยให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะสสอ.ขุนยวม) มส0032/1541
19 ก.พ. 2561
.
28
21 ก.พ. 2561

[ด่วน] การอนุญาตออกหน่วยให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะรพ.ขุนยวม) มส0032.004/ว522
19 ก.พ. 2561
.
29
20 ก.พ. 2561

การร่วมมือระหว่างมูลนิธิ พอ.สว. กับมูลนิธิถันยรักษ์ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.281 เเละ ว.0803
20 ก.พ. 2561
.
30
20 ก.พ. 2561

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 (รพ.ปาย,สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032.010/ว 276
19 ก.พ. 2561
.
31
20 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (สสอ.ปาย,สสอ.ขุนยวม) มส 0032/1560,1561
20 ก.พ. 2561
.
32
20 ก.พ. 2561

ส่งเเผนปฏิบัติงานเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่เเละฟื้นฟูสภาพผู้พิการจากโรคเรื้อน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ปางมะผ้า/สสอ.เมืองเเเม่ฮ่องสอน) มส.0032.008/532,533,1579,1580
20 ก.พ. 2561
.
33
20 ก.พ. 2561

เเจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561 ( สหกรณ์ออมทรัพย์) (สสอ.เมือง/สสอ.ปางมะผ้า/สสอ.ปาย/รพ.ปาย/รพ.ขุนยวม/สสอ.เเม่ลาน้อย/สสอ.เเม่สะเรียง/รพ.เเม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) สอ.สสจ.มส/162
19 ก.พ. 2561
.
34
20 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พกส. (รพ.ปาย,รพ.ปางมะผ้า,รพ.ขุนยวม,รพ.สบเมย,รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.010/ว 279
20 ก.พ. 2561
.
35
20 ก.พ. 2561

ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารการพยาบาล (รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) (รพ.ศรีสังวาลย์,รพช.ทุกแห่ง) มส 0032/ว 277
20 ก.พ. 2561
.
36
19 ก.พ. 2561

แจ้งดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการดำเนินงานมาตรฐานบริการสุขภาพ มส.0032.008/ว754
16 ก.พ. 2561
.
37
19 ก.พ. 2561

แจ้งดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการดำเนินงานมาตรฐานบริการสุขภาพ มส.0032.008/ว272
16 ก.พ. 2561
.
38
19 ก.พ. 2561

การรายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561 มส 0032.005/ว275
19 ก.พ. 2561
.
39
16 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) (สาธารณสุขอำเภอเเม่สะเรียง) มส.0032.003/1493
16 ก.พ. 2561
.
40
16 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "นโยบายสาธารณที่จำเป็น เพื่อเด็กเยาวชนเเม่ฮ่องสอนสู่ Tobacco Free Generation" (สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.753
16 ก.พ. 2561
.
41
15 ก.พ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "เวชศาสตร์ยาเสติดสำหรับเเพทย์" (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.269
15 ก.พ. 2561
.
42
15 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "นโยบายสาธารณที่จำเป็น เพื่อเด็กเยาวชนเเม่ฮ่องสอนสู่ Tobacco Free Generation" (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.270
15 ก.พ. 2561
.
43
15 ก.พ. 2561

เเจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควต้าผ่าต้อกระจก (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์) มส.0032.006/506
8 ก.พ. 2561
.
44
15 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเเม่สะเรียง) มส.0032.008/510
15 ก.พ. 2561
.
45
15 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดการบริการคลินิกเมทาโดน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเเม่ลาน้อย) มส.0032.003/507
15 ก.พ. 2561
.
46
15 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดการบริการคลินิกเมทาโดน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า) มส.0032.003/508
15 ก.พ. 2561
.
47
15 ก.พ. 2561

สรุปสาระสำคัญการประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการใช้ข้อมูล CMI เขตสุขภาพที่ 1 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว264
14 ก.พ. 2561
.
48
15 ก.พ. 2561

การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 (รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.010/ว 268
15 ก.พ. 2561
.
49
15 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการตามหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ (สสอ.ขุนยวม) มส 0032/1476
15 ก.พ. 2561
.
50
15 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิการเครือข่ายยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (รพ.ศว./รพ.มร./รพ.มลน./รพ.สบเมย) มส.0032.003/ว 263
15 ก.พ. 2561
.
51
15 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 (สสอ.ขุนยวม) มส 0032/1477
15 ก.พ. 2561
.
52
15 ก.พ. 2561

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561) (รพ./สสอ. ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว265
15 ก.พ. 2561
.
53
15 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว มส 0032.005/ว744
15 ก.พ. 2561
.
54
15 ก.พ. 2561

ขอความร่ววมือในการรณรงค์ "เลือก ล้าง ปรุง - ประกอบ ถูกสุขลักษณะ" ในเทศกาลตรุษจีน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.262
15 ก.พ. 2561
.
55
15 ก.พ. 2561

ขอความร่ววมือในการรณรงค์ "เลือก ล้าง ปรุง - ประกอบ ถูกสุขลักษณะ" ในเทศกาลตรุษจีน (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.745
15 ก.พ. 2561
.
56
15 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว มส 0032.005/ว258
15 ก.พ. 2561
.
57
15 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือผู้ตรวจสอบภายในร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/ขุนยวม) มส.0032.001/ว.256
14 ก.พ. 2561
.
58
15 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ติดตามข้อมูลงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(สสอ.แม่ลาน้อย,รพ.แม่ลาน้อย) มส 0032./1385 มส 0032.006/490
15 ก.พ. 2561
.
59
14 ก.พ. 2561

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓/ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมประจำปี ๒๕๖๑(รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๗๐๐
13 ก.พ. 2561
.
60
14 ก.พ. 2561

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ สุขภาพคนไทยในยุค 4.0/ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย(รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว๖๙๙
13 ก.พ. 2561
.
61
14 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอให้เขียนเลขพัสดุกระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ยาฯ (สสอ.ทุกแห่งยกเว้นขุนยวม) มส0032.001/ว252
14 ก.พ. 2561
.
62
14 ก.พ. 2561

[ด่วนมาก] แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ Health Data Center (HDC) (รพ. ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว250
14 ก.พ. 2561
.
63
14 ก.พ. 2561

[ด่วนมาก] แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ Health Data Center (HDC) (อำเภอ ทุกอำเภอ) มส 0032/ว 690
14 ก.พ. 2561
.
64
14 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] สำรวจการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว253/ว688
14 ก.พ. 2561
.
65
14 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ (สสอ.เมือง/แม่สะเรียง/ปาย) มส0032.007/ว688
13 ก.พ. 2561
.
66
14 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ (สสอ.เมือง/แม่ลาน้อย/แม่สะเรียง) มส0032.007/ว687
13 ก.พ. 2561
.
67
14 ก.พ. 2561

ขอส่งคู่มือการแบ่งกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว251
14 ก.พ. 2561
.
68
14 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว243
13 ก.พ. 2561
.
69
14 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว242
13 ก.พ. 2561
.
70
14 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ หมู่บ้านไอโอดีน (รพ.ขุนยวม/สสอ.ขุนยวม) มส0032.003/471/1357
13 ก.พ. 2561
.
71
13 ก.พ. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว689
14 ก.พ. 2561
.
72
13 ก.พ. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2561 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/248
13 ก.พ. 2561
.
73
13 ก.พ. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2561 (สสจ.มส.) มส0032.002/ว247
13 ก.พ. 2561
.
74
13 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุม (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.0674
13 ก.พ. 2561
.
75
13 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รพ.ศรีสังวาลย์, รพ.แม่สะเรียง, รพ.สบเมย) มส 0032.002/ว249
13 ก.พ. 2561
.
76
13 ก.พ. 2561

การออกใบรับรองเเพทย์สำหรับใช้หลักฐานประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถหรทอใบอนุญาตขัยรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.246
13 ก.พ. 2561
.
77
13 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอสนับสนุนวิทยากร(รพ.แม่สะเรียง) มส.0032.004/483
13 ก.พ. 2561
.
78
13 ก.พ. 2561

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มงานควบคุมโรค) มส 0032.002/46
13 ก.พ. 2561
.
79
13 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลแบบสำรวจและประเมินมาตรฐานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ (Self-Assessment) มส 0032.005/ว235
13 ก.พ. 2561
.
80
13 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือดำเนินการในศูนย์เบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0032.005/ ว.233
13 ก.พ. 2561
.
81
13 ก.พ. 2561

แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว มส 0032.005/ ว.234
13 ก.พ. 2561
.
82
13 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจ ด้านพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤต (Intermediate Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 (รพ.ศว.) มส0032.002/469
13 ก.พ. 2561
.
83
13 ก.พ. 2561

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ ๓๒ และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ (หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน)) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๒๓๑
13 ก.พ. 2561
.
84
13 ก.พ. 2561

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ ๓๒ และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ (ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๒๓๐
13 ก.พ. 2561
.
85
13 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.229
13 ก.พ. 2561
.
86
13 ก.พ. 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งเเละขอเชิญประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดเเยกส่วนเป็นเเบบ Inverter พร้อมติตดั้ง (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง) มส.0032.001/ว.1318
12 ก.พ. 2561
.
87
12 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤต (Intermediate Care Cluster) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว3220
9 ก.พ. 2561
.
88
12 ก.พ. 2561

เชิญประชุมแผนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.006/ว649
12 ก.พ. 2561
.
89
12 ก.พ. 2561

สรุปสาระสำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.002/ว223
9 ก.พ. 2561
.
90
12 ก.พ. 2561

ส่งสำเนาหนังสือวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ฯ เรื่อง ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ พ.ศ.2562 (รพช.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0032/ว 225
12 ก.พ. 2561
.
91
9 ก.พ. 2561

เเผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเเบบโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.2561 (สสอ.สบเมย/เเม่สะเรียง/เเม่ลาน้อย) มส.0032.002/1267 เเละ ว.640
9 ก.พ. 2561
.
92
9 ก.พ. 2561

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์การเเพทย์หารือเกี่ยวกับการดำเนินการเเก้ไขสัญญาซื้อขาย (ผอ.รพ.สรีสังวาลย์/เเม่สะเรียง/ปาย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร ) มส.0032.001/ว.221
9 ก.พ. 2561
.
93
9 ก.พ. 2561

ขอความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภาคสนามบูรณาการ และเชิญประชุม (สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๖๓๙
9 ก.พ. 2561
.
94
9 ก.พ. 2561

ขอความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภาคสนามบูรณาการ และเชิญประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/๒๑๙
9 ก.พ. 2561
.
95
8 ก.พ. 2561

เเผนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/เเม่ลาน้อย) มส.0032.002/ว.218
8 ก.พ. 2561
.
96
8 ก.พ. 2561

แผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเเบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผอ.รพ.สบเมย) มส.0032.002/441
8 ก.พ. 2561
.
97
8 ก.พ. 2561

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เเละเเนวทางพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.629
8 ก.พ. 2561
.
98
8 ก.พ. 2561

การอบรมหลักสูตรวิทยากรครูพี่เลี้ยงระดับอำเภอ พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2561 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย) มส.0032.008/439
8 ก.พ. 2561
.
99
8 ก.พ. 2561

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เเละเเนวทางพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.217
8 ก.พ. 2561
.
100
8 ก.พ. 2561

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ (กลุ่มงานประกันฯ/พัฒนาคุณภาพฯ/ส่งเสริมสุขภาพ/ควบคุมโรค) มส 0032.002/ว210
7 ก.พ. 2561
.
101
8 ก.พ. 2561

การออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ" จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รพ./สสอ. แม่ลาน้อย) มส 0032.002/ว215
7 ก.พ. 2561
.
102
8 ก.พ. 2561

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว214
7 ก.พ. 2561
.
103
8 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท และพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง Intermediate Care (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว213
7 ก.พ. 2561
.
104
8 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] แจ้งกำหนดการเยี่ยมประเมินรับรองการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โรงพยาบาลเเม่สะเรียง) มส.0032.003/425
7 ก.พ. 2561
.
105
8 ก.พ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ ๒๙ /ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program MMM มส ๐๐๓๒/ว ๖๐๒
7 ก.พ. 2561
.
106
8 ก.พ. 2561

เชิญประชุมสหวิชาชีพในการคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค (รพ.ศรีสังวาลย์/ปาย/ปางมะผ้า/สสอ.เมือง/ปาย/ปางมะผ้า) มส0032.006/ว216/ว609
7 ก.พ. 2561
.
107
8 ก.พ. 2561

ขอเข้าประสานการดำเนินงานการจัดการน้ำบริโภค (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.003/1237
7 ก.พ. 2561
.
108
8 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] แจ้งกำหนดการเยี่ยมประเมินรับรองการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โรงพยาบบาลสบเมย) มส0032.003/426
7 ก.พ. 2561
.
109
8 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ข้อความอนุเคราะห์ขอข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว211
7 ก.พ. 2561
.
110
8 ก.พ. 2561

ส่งโครงการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะ รพ.ขุนยวม) มส 0032.004/430
7 ก.พ. 2561
.
111
7 ก.พ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.002/423
7 ก.พ. 2561
.
112
7 ก.พ. 2561

ขอเเจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเเม่ลาน้อย) มส.0032.001/418
8 ก.พ. 2561
.
113
7 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญเป็นประธานการประชุมฯ (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.008/419
7 ก.พ. 2561
.
114
7 ก.พ. 2561

แต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว483
31 ม.ค. 2561
.
115
7 ก.พ. 2561

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รพ./สสอ. ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว205
7 ก.พ. 2561
.
116
7 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมฯ (สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) มส0032.006/1199/1198
7 ก.พ. 2561
.
117
7 ก.พ. 2561

แจ้งเวียน “หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ” Health Policy and Strategy Training Program(HPI) รุ่นที่ 3 ปี 2561(เรียน สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ ว 582
6 ก.พ. 2561
.
118
7 ก.พ. 2561

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.197
6 ก.พ. 2561
.
119
7 ก.พ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้เเจงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการอาชีวอนามัย (สสอ.ปาย) มส.0032.006/1136
6 ก.พ. 2561
.
120
7 ก.พ. 2561

เเจ้งให้มีการจัดกิจกรรม 5ส. ของหน่วยงาน (โรงพยาบาล / สาธารณสุข ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.204
7 ก.พ. 2561
.
121
6 ก.พ. 2561

การสนับสนุนกระดาษโคลีนเอสเตอเรส (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว588
6 ก.พ. 2561
.
122
6 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] แจ้งรายชื่อ จนท.เพื่อแต่งตั้งเป็น จนท. พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว196/ว578
6 ก.พ. 2561
.
123
6 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ (รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.001/385-390
6 ก.พ. 2561
.
124
6 ก.พ. 2561

ส่งสำเนาคำสั่งฯ (รพ.แม่สะเรียง) มส0032.001/1164
6 ก.พ. 2561
.
125
6 ก.พ. 2561

การส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ของโรงพยาบาล FAI ปี 2561 มส 0032.005/ ว.202
6 ก.พ. 2561
.
126
6 ก.พ. 2561

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มส 0032.005/ ว.201
6 ก.พ. 2561
.
127
6 ก.พ. 2561

ส่งสำเนาคำสั่งฯ จ้างที่ปรึกษา (รพ.แม่สะเรียง) มส0032.001/1163
6 ก.พ. 2561
.
128
6 ก.พ. 2561

แจ้งการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2561 มส 0032.005/ว199
6 ก.พ. 2561
.
129
6 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.003/ว.200
6 ก.พ. 2561
.
130
6 ก.พ. 2561

เเจ้งผลการตรวจวิเคราะห์เเละทดสอบคุณภาพน้ำ (สสอ.ปาย) มส.0032.003/1180
6 ก.พ. 2561
.
131
6 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (รพ.ปาย, สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032.010/ว 198
6 ก.พ. 2561
.
132
6 ก.พ. 2561

แจ้งเวียน “หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ” Health Policy and Strategy Training Program(HPI) รุ่นที่ 3 ปี 2561(เรียน ผอ.รพ.ชุมชน ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว 175
6 ก.พ. 2561
.
133
5 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อลดโรคNCD ฯ (สสอ.ปาย,เมือง,ขุนยวม,แม่สะเรียง) มส.0032.201/ว16.
5 ก.พ. 2561
.
134
5 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในอบรมการพัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อลดโรคNCDฯ(สสอ.ขุนยวม) มส0032.201/230
5 ก.พ. 2561
.
135
5 ก.พ. 2561

เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 และนำเสนอผลงานวิจัย / ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มส 0032/ว0560
5 ก.พ. 2561
.
136
5 ก.พ. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อลดโรคNCDตามวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.201/ว16
5 ก.พ. 2561
.
137
5 ก.พ. 2561

ขอเรียนเชิญบุคคลากรในสังกัดเข้าอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ / ประกาศรับสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาทีมบริหารของโรงพยาบาล มส 0032/ว0561
5 ก.พ. 2561
.
138
5 ก.พ. 2561

เชิญประชุม (รพ.ศรีสังวาลย์/แม่สะเรียง/ปาย) มส0032.006/ว190
5 ก.พ. 2561
.
139
5 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ พัฒนาระบบส่งต่อ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว192/ว566
5 ก.พ. 2561
.
140
5 ก.พ. 2561

เชิญประชุมฯ พัฒนาความรู้ พนง.สุขภาพชุมชน (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว191/ว567
5 ก.พ. 2561
.
141
5 ก.พ. 2561

สนับสนุนวิทยากร (รพ.แม่สะเรียง) มส0032.008/381
5 ก.พ. 2561
.
142
5 ก.พ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เรียน ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 186
5 ก.พ. 2561
.
143
5 ก.พ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032.009/ว 553
5 ก.พ. 2561
.
144
5 ก.พ. 2561

ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการจิตเวชและยาเสพติด(Service plan) (รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.003/ว 158
5 ก.พ. 2561
.
145
1 ก.พ. 2561

โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับเเละมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (รพ.ศรีสังวาลย์/แม่สะเรียง/สบเมย/แม่ลาน้อย/สสอ.ปาย/แม่ลาน้อย/แม่สะเรียง/สบเมย) มส0032.006/ว176/ว480
31 ม.ค. 2561
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0014551

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com