หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
11 ต.ค. 2562

ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 มส 0032.001/ว1320
11 ต.ค. 2562
.
2
11 ต.ค. 2562

ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 มส 0032.001/ว5529
11 ต.ค. 2562
.
3
11 ต.ค. 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.5520
11 ต.ค. 2562
.
4
11 ต.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1318
11 ต.ค. 2562
.
5
11 ต.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 36/63 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1319
11 ต.ค. 2562
.
6
11 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหมายรับสี่งที่ 6656 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) สธ0201.02/ว.640
11 ต.ค. 2562
.
7
11 ต.ค. 2562

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว10073
11 ต.ค. 2562
.
8
11 ต.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว10094
11 ต.ค. 2562
.
9
11 ต.ค. 2562

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ฯ (รพ.ปางมะผ้า/รพ.ขุนยวม) มส0032.010/ว1315
11 ต.ค. 2562
.
10
11 ต.ค. 2562

ขอความร่วมมือในการายงานการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1317
11 ต.ค. 2562
.
11
11 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 มส0032/ว5519/มส0032.002/ว1316 (สสอ/รพ.ทุกแห่ง)
11 ต.ค. 2562
.
12
11 ต.ค. 2562

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563 มส 0032.005/3327
11 ต.ค. 2562
.
13
11 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/10042
11 ต.ค. 2562
.
14
11 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.004/3323
11 ต.ค. 2562
.
15
10 ต.ค. 2562

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.เมือง,แม่สะเรียง,สบเมย) มส0032.001/ว.1313
10 ต.ค. 2562
.
16
10 ต.ค. 2562

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 (โรงพยาบาลขุนยวม) มส 0032.005/3314
10 ต.ค. 2562
.
17
9 ต.ค. 2562

ส่งสรุปวันลาของเจ้าหน้าที่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.5515 , ว.1311
9 ต.ค. 2562
.
18
9 ต.ค. 2562

สรุปสาระสำคัญ กวป. (สสอ./รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว1307 และ มส.0032/ว5494
9 ต.ค. 2562
.
19
9 ต.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 5493
9 ต.ค. 2562
.
20
9 ต.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ (เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1305
9 ต.ค. 2562
.
21
9 ต.ค. 2562

การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1306
9 ต.ค. 2562
.
22
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญอบรม ฯ (สสอ.สบเมย/แม่สะเรียง) มส0032.012/ว.1297
8 ต.ค. 2562
.
23
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มในการอบรม ฯ (สสอ.สบเมย) มส0032.012/9848
8 ต.ค. 2562
.
24
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญเป็นวิทยากร (ผอ.รพ.สบเมย) มส0032.012/3291
8 ต.ค. 2562
.
25
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญเป็นวิทยากร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.012/3290
8 ต.ค. 2562
.
26
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มในการอบรม ฯ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.012/3285
8 ต.ค. 2562
.
27
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญประชุมนำเสนอ/ตรวจสอบแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 มส 0032.005/ว 1301
8 ต.ค. 2562
.
28
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปางมะผ้า,ขุนยวม) มส0032.001/ว.1299
8 ต.ค. 2562
.
29
8 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟในโครการ ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) "สุข คอฟฟี่" / ผอ.รพ.แม่ลาน้อย มส 0019.3/ว5487
7 ต.ค. 2562
.
30
8 ต.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การอบรมฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส00323.010/ว5478
8 ต.ค. 2562
.
31
8 ต.ค. 2562

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี 2562 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว5467
8 ต.ค. 2562
.
32
8 ต.ค. 2562

ส่งสำเนาคำสั่ง (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่สะเรียง,เมือง,สบเมย) มส0032.001/ว.1294 , ว.1295
8 ต.ค. 2562
.
33
8 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 รอบที่ 3 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.5479
8 ต.ค. 2562
.
34
8 ต.ค. 2562

กำหนดการส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 มส 0032.005/ว 1296
7 ต.ค. 2562
.
35
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 (โรงพยาบาลแม่สะเรียง) มส 0032.005/3262
7 ต.ค. 2562
.
36
8 ต.ค. 2562

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 (โรงพยาบาลศรีสังวาลย์) มส 0032.005/3261
7 ต.ค. 2562
.
37
7 ต.ค. 2562

ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปาย,ปางมะผ้า) มส0032.012/ว.1290
7 ต.ค. 2562
.
38
7 ต.ค. 2562

การขออนุเคราะห์วิทยากร (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย,แม่สะเรียง) มส0032.012/ว.1291
7 ต.ค. 2562
.
39
7 ต.ค. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) สธ 0207.11/2731
7 ต.ค. 2562
.
40
7 ต.ค. 2562

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประธานชมรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1288 , ว.5464
7 ต.ค. 2562
.
41
4 ต.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลวิชาชีพฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1278
2 ต.ค. 2562
.
42
4 ต.ค. 2562

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.001/3256
4 ต.ค. 2562
.
43
4 ต.ค. 2562

ขอส่งประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.5436 , ว.5450
4 ต.ค. 2562
.
44
4 ต.ค. 2562

ขอแจ้งการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.5434 , ว.1285
4 ต.ค. 2562
.
45
4 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เชิญข้าราชการอบรมจิตอาสาฯ มส0032.002/ว1286 และ มส0032/ว5435
3 ต.ค. 2562
.
46
3 ต.ค. 2562

สำรวจความต้องการและแจ้งแนวทางการดำเนินการ เรื่อง การขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำลาไปศึกษา/ฝึกอบรมเพิ่มเติมภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1284/ว5335
3 ต.ค. 2562
.
47
3 ต.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบบรมพยาบาลเฉพาะทาง (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1299
2 ต.ค. 2562
.
48
3 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมคณะอำนวยการบริหารเวชภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0032.004/ว.1281
3 ต.ค. 2562
.
49
3 ต.ค. 2562

ขอเชิญประชุมวิชาการ One Day of Respiratory Review เรื่อง "การเพิ่มพูนทักษะมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคหืด และโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/1280
3 ต.ค. 2562
.
50
2 ต.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1277
2 ต.ค. 2562
.
51
2 ต.ค. 2562

ส่งสำเนาคำสั่งและประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1276
2 ต.ค. 2562
.
52
2 ต.ค. 2562

ขอความร่วมมือออกตรวจเยี่ยมสถานบันเทิง โรงแรม เกส์ทเฮาส์ รีสอร์ท (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/3232
2 ต.ค. 2562
.
53
2 ต.ค. 2562

ติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2562 และประชาสัมพันธ์การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอสด์ ปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.1272
2 ต.ค. 2562
.
54
2 ต.ค. 2562

ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,สบเมย/สสอ.แม่สะเรียง,สบเมย) มส0032.006/ว.1271 , ว.5334
2 ต.ค. 2562
.
55
2 ต.ค. 2562

การแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1269
1 ต.ค. 2562
.
56
1 ต.ค. 2562

แผนปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.5300
1 ต.ค. 2562
.
57
1 ต.ค. 2562

แผนปฏิบัติงาน พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.5300
1 ต.ค. 2562
.
58
1 ต.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุม (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.002/3213
1 ต.ค. 2562
.
59
1 ต.ค. 2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0032.010/9590
1 ต.ค. 2562
.
60
1 ต.ค. 2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ.ปาย/แม่ลาน้อย) มส0032.010/ว.5299
1 ต.ค. 2562
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0211409

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com