หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
19 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุม มส 0032.005/ ว.1727
19 เม.ย. 2561
.
2
19 เม.ย. 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุม มส.0032.007/1105
19 เม.ย. 2561
.
3
19 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(รพ.ขุนยวม) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
19 เม.ย. 2561
.
4
19 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.003/1112
19 เม.ย. 2561
.
5
19 เม.ย. 2561

ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการการเงินการคลังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มส 0032.004/1101
18 เม.ย. 2561
.
6
18 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์สำรวจพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน (สสอ./รพ.) มส 0032.003/ว 1702
18 เม.ย. 2561
.
7
18 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมฯ (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/1697
18 เม.ย. 2561
.
8
18 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัด คลินิกครอบครัว ประจำปี 2561 (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง / ผอ.รพ.ปาย) มส.0032.008/ว.536
18 เม.ย. 2561
.
9
18 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.537
18 เม.ย. 2561
.
10
18 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมฯ (รพ.ศรีสังวาลย์/รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว533
18 เม.ย. 2561
.
11
18 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอรับการสนับสนุนวิทยากร(รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.003/1082
18 เม.ย. 2561
.
12
18 เม.ย. 2561

ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจ ด้านพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ที่พ้นระยะวิกฤต (Intermediate Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 (รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว535
18 เม.ย. 2561
.
13
18 เม.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงโปรเเกรม JHCIS ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.1691
18 เม.ย. 2561
.
14
18 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกฮอล์ ครั้งที่ 2 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย) มส.0032.006/3216
18 เม.ย. 2561
.
15
17 เม.ย. 2561

เชิญประชุมปฏิบัติการฝึกซ้อมเเผนชนิดบนโต๊ะกรณี พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.1667
17 เม.ย. 2561
.
16
17 เม.ย. 2561

เชิญประชุมปฏิบัติการฝึกซ้อมเเผนชนิดบนโต๊ะกรณี พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.528
17 เม.ย. 2561
.
17
17 เม.ย. 2561

เเจ้งโอนเงินจ่ายตรง (ผอ.รพ.ปาย/มลน/เเม่สะเรียง/ขุนยวม/สบเมย/สสอ.ปาย/ขุนยวม/มลน/เเม่สะเรียง/สบเมย/เมืองเเม่ฮ่องสอน) มส.0032.001/ว.514
9 เม.ย. 2561
.
18
17 เม.ย. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ/ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว๑๖๓๙
11 เม.ย. 2561
.
19
17 เม.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ฯ มส 0032.005/3170
17 เม.ย. 2561
.
20
17 เม.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประจำปี ๒๕๖๒และรับสมัครแพทย์โควตาต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ/การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑(ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๑๖๓๖
11 เม.ย. 2561
.
21
11 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ส่งสรุปมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 มส 0032.003/ว 1654
11 เม.ย. 2561
.
22
11 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ส่งสรุปมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 มส 0032/ว 525
11 เม.ย. 2561
.
23
11 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุม มส 0032.005/1050
11 เม.ย. 2561
.
24
11 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน(เรียน รองผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ผอ.รพ.แม่ลาน้อย,ผอ.รพ.ปางมะผ้า,สสอ.เมือง,สสอ.ขุนยวม,) มส๐๐๓๒.๐๑๐/ว๕๒๖
11 เม.ย. 2561
.
25
11 เม.ย. 2561

แจ้งอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบริการสุขภาพ มส.0032.002/ว523
11 เม.ย. 2561
.
26
11 เม.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าสำรวจความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(รพช.แม่ลาน้อย) มส 0032.005/ 1047
11 เม.ย. 2561
.
27
11 เม.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าสำรวจความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(รพท.ศรีสังวาลย์) มส 0032.005/ 1046
11 เม.ย. 2561
.
28
11 เม.ย. 2561

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ ๑ ตามโครงการอบรมพัฒนาผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนฯ (สสอ.ขุนยวม) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/๓๑๒๔
11 เม.ย. 2561
.
29
11 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒ และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เรียน ผอ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่ลาน้อย/ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๕๒๔,ว ๑๖๓๕
11 เม.ย. 2561
.
30
10 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี 2561 (รพ.ศรีสังวาลย์/รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.002/ ว 522
10 เม.ย. 2561
.
31
10 เม.ย. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือร่างพระราชกฤษฏีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด เเละการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้เเผ่นดิน พ.ศ.2561 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0226/ว.982
2 เม.ย. 2561
.
32
10 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอดีเด่น เเละการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/เเม่สะเรียง/ปาย) มส.0032.008/ว.520
9 เม.ย. 2561
.
33
10 เม.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว.1607
10 เม.ย. 2561
.
34
10 เม.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2561 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว.517
9 เม.ย. 2561
.
35
10 เม.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2561 (สสจ.มส.) มส 0032.002/ว.516
9 เม.ย. 2561
.
36
10 เม.ย. 2561

เเจ้งเเผนสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ (สสอ.เเม่สะเรียง) มส.0032.006/3070
10 เม.ย. 2561
.
37
9 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุม (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.1591
9 เม.ย. 2561
.
38
9 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยเเห่งชาติ (สสอ.ปาย/ขุนยวม/เเม่สะเรียง) มส.0032.008/ว.1592
9 เม.ย. 2561
.
39
9 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอดีเด่น เเละการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.1573
9 เม.ย. 2561
.
40
9 เม.ย. 2561

ขอสนับสนุนวิทยากร ทีมพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศว/ปาย/ขุนยวม) มส.0032.008/ว.509
9 เม.ย. 2561
.
41
9 เม.ย. 2561

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.เเม่ลาน้อย/สบเมย/ปางมะผ้า) มส.0032.008/ว.508
2 เม.ย. 2561
.
42
9 เม.ย. 2561

ขอเชิญอบรมเครือข่ายทีมเเพทย์เเละพยาบาลดูเเลผู้ป่วยระยะท้ายการฝึกอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูเเลสูนย์ประคับประคองโรงพยาบาลชุมชน ( Clincal Palliative care for Community Nurse) (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.510
9 เม.ย. 2561
.
43
9 เม.ย. 2561

ขอเชิญส่งผลงานประกวด อสม./รพ.สต/ชุมชน ดีเด่น ในการดำเนินงานยาสูบระดับพื้นที่ ปี 2561 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.1584
9 เม.ย. 2561
.
44
9 เม.ย. 2561

การปฏิบัติการสื่องสารของจังหวัดเเม่ฮ่องสอนในเเอปพิเคชั่นไลน์ ( LINE) (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.505
9 เม.ย. 2561
.
45
9 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย) มส.0032.001/1008
9 เม.ย. 2561
.
46
9 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.010/ว518
9 เม.ย. 2561
.
47
9 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๑๕๗๖
9 เม.ย. 2561
.
48
9 เม.ย. 2561

แจ้งมติคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ มส 0032.005/ว515
9 เม.ย. 2561
.
49
9 เม.ย. 2561

ติดตามผลการตรวจคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ รอบที่ 1 / 2561 มส 0032.005/ ว.511
9 เม.ย. 2561
.
50
9 เม.ย. 2561

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ฯ/ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่(ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๑๕๖๗
5 เม.ย. 2561
.
51
9 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รถจักรยานยนต์ สำหรับ พสช. 11 คัน) สสอ.เมือง,แม่สะเรียง,ขุนยวม มส 0032/ว1585
9 เม.ย. 2561
.
52
9 เม.ย. 2561

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม/ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน(ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๕๓๔
4 เม.ย. 2561
.
53
6 เม.ย. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่๖ (สสอ.เมือง/ขุนยวม/แม่ลาน้อย) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
6 เม.ย. 2561
.
54
5 เม.ย. 2561

แจ้งดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาล (ET Junior) ด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Wound Care) เขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑(ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/๙๘๘
5 เม.ย. 2561
.
55
5 เม.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑(ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๑๕๓๖
4 เม.ย. 2561
.
56
5 เม.ย. 2561

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าบุจิราธร/ขอประสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ /ขอส่งประาศฯกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปี ๒๕๖๑ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๑๕๓๕
4 เม.ย. 2561
.
57
5 เม.ย. 2561

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น/ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ/ประสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๑๔๖๓
30 มี.ค. 2561
.
58
5 เม.ย. 2561

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" ปีที่ ๑๒ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑(รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๕๐๒
4 เม.ย. 2561
.
59
5 เม.ย. 2561

ขออนุมัติข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา/ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มส ๐๐๓๒/ว ๑๔๖๒
30 มี.ค. 2561
.
60
5 เม.ย. 2561

ขอขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 16/ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๑๔๖๔
30 มี.ค. 2561
.
61
4 เม.ย. 2561

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มเเละค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0206.01/ว.1047
29 เม.ย. 2561
.
62
4 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] การพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือการจมน้ำเเละการลอยตัว ในกลุ่มเด็กนักเรียน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย) มส.0032.006/985
4 เม.ย. 2561
.
63
4 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสำหรับแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัยและรักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย(รพ.ศว./รพช.ทุกแห่ง) มส.0032.003/ว501
4 เม.ย. 2561
.
64
4 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] การจัดสรรชุดลำเลียงผู้ป่วยพื้นฐาน(รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.006/ว 499
4 เม.ย. 2561
.
65
4 เม.ย. 2561

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องการปรับเพิ่มระยะเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่ มส 0032.005/ว698
4 เม.ย. 2561
.
66
4 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (เพิ่มเติม) (สสอ.+รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.006/ว 1541/ว 496
4 เม.ย. 2561
.
67
4 เม.ย. 2561

ขอสนับสนุนในการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตาเเละอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้ (หู เหา ซีด Learing Disorder ฯลฯ) เเละการคัดกรองเด็กผอม อ้วนเตี้ย เข้าสู่ Service Plan (ผู้อำนวยการโรงยพยาบาลศรีสังวาลย์) มส.0032.003/981
5 เม.ย. 2561
.
68
4 เม.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตาเเละอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้ (หู เหา ซีด Learing Disorder ฯลฯ) เเละการคัดกรองเด็กผอม อ้วนเตี้ย เข้าสู่ Serive Plan (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.495
4 เม.ย. 2561
.
69
4 เม.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ) มส.0032.003/982
4 เม.ย. 2561
.
70
4 เม.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตาเเละอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้ (หู เหา ซีด Learing Disorder ฯลฯ) เเละการคัดกรองเด็กผอม อ้วนเตี้ย เข้าสู่ (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.1550
4 เม.ย. 2561
.
71
4 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผอ.รพ.ศว.,ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส 0032/ว1531
3 เม.ย. 2561
.
72
4 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น (สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๕๒๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
4 เม.ย. 2561
.
73
3 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกและประเมินผลงานบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผูู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (ถึงรพ.ทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๙๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
3 เม.ย. 2561
.
74
3 เม.ย. 2561

แจ้งหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวผ่านบริการการรับชำระเงิน มส 0032.005/ว494
3 เม.ย. 2561
.
75
3 เม.ย. 2561

ขอแจ้งแนวทางการโอนย้ายหน่วยบริการของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มส 0032.005/ว493
3 เม.ย. 2561
.
76
3 เม.ย. 2561

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มส.0032/ว 1518 ที่มส.0032/ว 487
3 เม.ย. 2561
.
77
3 เม.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว มส 0032.005/ว492
3 เม.ย. 2561
.
78
3 เม.ย. 2561

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส 0032.002/2894
3 เม.ย. 2561
.
79
3 เม.ย. 2561

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ (รพ.ศว.) มส 0032.002/973
3 เม.ย. 2561
.
80
3 เม.ย. 2561

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ (สสจ.มส.) มส 0032.002/ว484
3 เม.ย. 2561
.
81
3 เม.ย. 2561

เชิญประชุม กวป.ครั้งที่ 4/2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว1520
3 เม.ย. 2561
.
82
3 เม.ย. 2561

เชิญประชุม กวป.ครั้งที่ 4/2561 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว488
3 เม.ย. 2561
.
83
3 เม.ย. 2561

เชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน (สสจ.มส.) มส 0032.002/ว483
3 เม.ย. 2561
.
84
3 เม.ย. 2561

ขอใช้ห้องประชุม (รพ.ศว.) มส 0032.002/967
4 เม.ย. 2561
.
85
3 เม.ย. 2561

การกำกับการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการช่วงวันหยุดราชการเนื่องในวันสงกรานต์ (ผอ.รพ / สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0017.1/ว.1517
3 เม.ย. 2561
.
86
3 เม.ย. 2561

การเพิ่มสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (รพช.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.010/ว482, มส 0032.010/ว 1519
3 เม.ย. 2561
.
87
3 เม.ย. 2561

การย้ายข้าราชการ (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว1424
3 เม.ย. 2561
.
88
3 เม.ย. 2561

การย้ายข้าราชการ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.010/ว.489
3 เม.ย. 2561
.
89
3 เม.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1336
26 มี.ค. 2561
.
90
3 เม.ย. 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.1516
3 เม.ย. 2561
.
91
3 เม.ย. 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.481
4 เม.ย. 2561
.
92
3 เม.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1335
26 มี.ค. 2561
.
93
3 เม.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1380
27 มี.ค. 2561
.
94
2 เม.ย. 2561

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มส 0032.002/ว 1493
2 เม.ย. 2561
.
95
2 เม.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017 มส 0032.005/ว 470
2 เม.ย. 2561
.
96
2 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ศว./รพ.ปาย) มส0032.003/ว469
2 เม.ย. 2561
.
97
2 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO conference) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (สสอ.ทุกแห่ง,รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.010/ว 67
2 เม.ย. 2561
.
98
2 เม.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญชวรร่วมกิจกรรมรณงค์ "วันล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.467
30 มี.ค. 2561
.
99
2 เม.ย. 2561

ขอเชิญประชุมประชุมชี้้เเจ้งการเยี่ยมเสริมพลัง ( Core Team) ระดับเขต (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง) มส.0032.008/953
30 มี.ค. 2561
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0043490

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com