หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
8 เม.ย. 2563

ส่งคู่มืิอการปฏับัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ ผู้ประสบภาวะวิฤกติในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.012/ว.2087 เเละ มส.0032.012/ว.533
8 เม.ย. 2563
.
2
8 เม.ย. 2563

ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือเสริมไอโอดีน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.532 , ว.2059
8 เม.ย. 2563
.
3
8 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.001/ว2058
8 เม.ย. 2563
.
4
8 เม.ย. 2563

แนวทางการขอใช้งบประมาณระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปางมะผ้า,ขุนยวม,แม่ลาน้อย,ปาย,สบเมย) มส0032.001/531
8 เม.ย. 2563
.
5
8 เม.ย. 2563

ขอแจ้งปรับแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2563 มส 0032.005/ว.530
8 เม.ย. 2563
.
6
7 เม.ย. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ(สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.2055
7 เม.ย. 2563
.
7
7 เม.ย. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ(รพ.ทุกแห่ง) ม.0032.013/ว.528
7 เม.ย. 2563
.
8
7 เม.ย. 2563

ขอแจ้งการขึ้นใช้งานรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE Schedule สำหรับงานบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563(รพ.ทุกแห่ง) มส0032.013/ว.527
7 เม.ย. 2563
.
9
7 เม.ย. 2563

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยครบวงจร (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.013/1196
7 เม.ย. 2563
.
10
7 เม.ย. 2563

ขอแจ้งการขึ้นใช้งานรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE Schedule สำหรับงานบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563(สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.2054
7 เม.ย. 2563
.
11
7 เม.ย. 2563

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ผอ.รพ.ปาย) มส0032/3594
7 เม.ย. 2563
.
12
7 เม.ย. 2563

ขอให้สมทบเงิน (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5- 6 (1 ครอบครัว) ฯ (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.001/1192
7 เม.ย. 2563
.
13
7 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.ขุนยวม) มส0032.002/1187 , 3544
7 เม.ย. 2563
.
14
7 เม.ย. 2563

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายฯ วัสดุวิทยาศาสตร์ปี 2563 มส0032/ว.1985
7 เม.ย. 2563
.
15
7 เม.ย. 2563

ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.2037
7 เม.ย. 2563
.
16
7 เม.ย. 2563

แจ้งกำหนดการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.525 , ว.1962
7 เม.ย. 2563
.
17
3 เม.ย. 2563

แจ้งสรุปผลการอนุมัติรายการและเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ปี 63 มส 0032.005/ว524
3 เม.ย. 2563
.
18
3 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] ประชุม VDO Conference กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รพ ทุกแห่ง มส0032.002/พิเศษ005
3 เม.ย. 2563
.
19
3 เม.ย. 2563

การดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.522
3 เม.ย. 2563
.
20
3 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] ติดตามหลักฐานแจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงของผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2 ปี 2563 (รพท.ศรีสังวาลย์/รพช.ขุนยวม/รพช.เม่สะเรียง/รพช.สบเมย) มส 0032.005/ว.520
2 เม.ย. 2563
.
21
2 เม.ย. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.001/ว 1961
2 เม.ย. 2563
.
22
2 เม.ย. 2563

แจ้งรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โควตาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.010/ว502
31 มี.ค. 2563
.
23
2 เม.ย. 2563

การออกหนังสือส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงวิกฤติ COVID 19 มส 0032.005/ว517
2 เม.ย. 2563
.
24
2 เม.ย. 2563

สนับสนุนหน้ากากอนามัย(เฉพาะโรงพยาบาลแม่สะเรียง) มส 0032.004/1172
2 เม.ย. 2563
.
25
2 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านตูน (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.002/1167
30 มี.ค. 2563
.
26
2 เม.ย. 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.515
2 เม.ย. 2563
.
27
2 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ(รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.010/ว513
2 เม.ย. 2563
.
28
1 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] เเนวทางการปฏบิัติงานศูนย์รับเเจ้งเหตุเเละสั่งการ เเละหน่วยปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.012/ว.511
2 เม.ย. 2563
.
29
1 เม.ย. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอส่งเสำนาหนังสือ (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.1932
1 เม.ย. 2563
.
30
1 เม.ย. 2563

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ผอ.รพ.ปาย) มส0032/1156
1 เม.ย. 2563
.
31
1 เม.ย. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.001/ว.1933
1 เม.ย. 2563
.
32
1 เม.ย. 2563

ขอให้ส่งตรวจ Xpert MTB/RIF ในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีผลถ่ายภาพรังสีปอดผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.006/ว.509
1 เม.ย. 2563
.
33
1 เม.ย. 2563

ขอส่งมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1925 , ว.508
1 เม.ย. 2563
.
34
1 เม.ย. 2563

สนับสนุนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส(เฉพาะ รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.004/1135
31 มี.ค. 2563
.
35
1 เม.ย. 2563

แจ้งข้อสั่งการศุนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVLD-19) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.507
1 เม.ย. 2563
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0324466

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com