หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
23 ส.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำแบบประเมินตนเองด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1120
23 ส.ค. 2562
.
2
23 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ. 2562 (โรงพยาบาลทุกแห่ง) ที่มส๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๑๑๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
23 ส.ค. 2562
.
3
23 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ. 2562 (นายอำเภอทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๔๗๓๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
23 ส.ค. 2562
.
4
23 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติ "การประสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ" (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย,ขุนยวม,ปางมะผ้า) มส0032.008/ว.1119
23 ส.ค. 2562
.
5
23 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ มส 0032.010/2654,2655,2656
23 ส.ค. 2562
.
6
23 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนการประชุม คณะทำงาน COC Cluster (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) พิเศษ2658
23 ส.ค. 2562
.
7
23 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.1117 , ว.4708
23 ส.ค. 2562
.
8
22 ส.ค. 2562

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน (สสอ./รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว 4707 มส 0032.003/ว 1115
22 ส.ค. 2562
.
9
22 ส.ค. 2562

การประชุมวิชกาารและพัฒนาดุลยภาพชีวิตบุคลากรฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส00.2.002/ว1114 และ มส0032/ว4688
22 ส.ค. 2562
.
10
22 ส.ค. 2562

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.1111 , ว.4678
22 ส.ค. 2562
.
11
22 ส.ค. 2562

[ด่วน] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ปาย รพ.ขุนยวม และรพ. แม่สะเรียง) มส 0032.005/ว.1110
21 ส.ค. 2562
.
12
22 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเขตบริการสุขภาพที่ 1 ในการปรับปรุงเว็ปไซต์เขตบริการสุขภาพที่ 1 ด้านการเงินการคลัง (CFO)(รพ.ปาย) มส 0032.005/2633
21 ส.ค. 2562
.
13
21 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดไข้เลือดออก (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.4677 , ว.1107
21 ส.ค. 2562
.
14
21 ส.ค. 2562

[ด่วน] ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 31 (รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ขุนยวม) สอ.สสจ/536
21 ส.ค. 2562
.
15
21 ส.ค. 2562

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4680
21 ส.ค. 2562
.
16
21 ส.ค. 2562

แจ้งยอดค้างชำระหนี้องค์การเภสัชกรรม มส 0032.004/ว 1100
20 ส.ค. 2562
.
17
21 ส.ค. 2562

ขอส่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบสิบหกปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ.2552 ฉบับที่ 1-3 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4663
21 ส.ค. 2562
.
18
21 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.4664 , ว.1106
21 ส.ค. 2562
.
19
20 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การประชุมวิชาการและพัฒนาดุลยภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 (สสอ.เมือง,แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,ปาย/ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปาย) มส0032/ว.4619 , ว.1102
20 ส.ค. 2562
.
20
20 ส.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.4629 , ว.1103
20 ส.ค. 2562
.
21
20 ส.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.4630 , ว.1101
20 ส.ค. 2562
.
22
20 ส.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนท้องถิ่น(สสอ.ปางมะผ้า/สสอ.ขุนยวม/สสอ.แม่ลาน้อย)) มส 0032.005/ว.4618
19 ส.ค. 2562
.
23
20 ส.ค. 2562

การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ระยะ 6 เดือนหลัง (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.4616 , ว.1096
20 ส.ค. 2562
.
24
20 ส.ค. 2562

แจ้งยกเลิกการแจกใบแจ้งเงินเดือน (Slip) (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.001/ว.1098
20 ส.ค. 2562
.
25
20 ส.ค. 2562

ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Donation) ของกรมสรรพากร (ผอ.รพ.เเม่ลาน้อย) สธ.0206.09.7/ว.1722
7 ส.ค. 2562
.
26
19 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.4615
19 ส.ค. 2562
.
27
19 ส.ค. 2562

สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9-2562 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว1093และ มส0032/ว4641
19 ส.ค. 2562
.
28
19 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.1094
19 ส.ค. 2562
.
29
19 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.1095
19 ส.ค. 2562
.
30
19 ส.ค. 2562

เชิญประชุม กวป.ครั้งที่ 10/2562 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว1091และ มส0032/ว4598
19 ส.ค. 2562
.
31
19 ส.ค. 2562

[ด่วน] แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (สสอ.ปาย , รพ.ปาย , รพ.ปางมะผ้า , สสอ.เมือง ,สสอ.ขุนยวม , สสอ.แม่ลาน้อย , สสอ.แม่สะเรียง , รพ.แม่สะเรียง , สสอ.สบเมย) สอ.สสจ.มส/531
19 ส.ค. 2562
.
32
19 ส.ค. 2562

ขอความร่วมมือบันทึกรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/2594
19 ส.ค. 2562
.
33
19 ส.ค. 2562

เชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 40 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4597
19 ส.ค. 2562
.
34
19 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4596
19 ส.ค. 2562
.
35
19 ส.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกเเห่ง) กค.0726.07/ว.1877
15 ส.ค. 2562
.
36
19 ส.ค. 2562

การเเต้งตั้งข้าราชการเลขาธิการคฯะรัฐมนตรี (ผอ.รพ./สสอ.เมือง) สธ.0201.02/ว.507
16 ส.ค. 2562
.
37
16 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4584
16 ส.ค. 2562
.
38
16 ส.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4568
16 ส.ค. 2562
.
39
16 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] แจ้งประสานงานเยี่ยมโรงพยาบาลตาม โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ (QLN) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1085
16 ส.ค. 2562
.
40
16 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง (COC Cluster) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/2574 , ว.1084
16 ส.ค. 2562
.
41
16 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 (สสอ.เมือง,แม่ลาน้อย,ปาย,ขุนยวม/ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย) มส0032/ว.4567 , ว.1082
16 ส.ค. 2562
.
42
16 ส.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.1081
16 ส.ค. 2562
.
43
16 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4566
16 ส.ค. 2562
.
44
14 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม conference case แม่ตาย (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว4539
14 ส.ค. 2562
.
45
14 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม conference case แม่ตาย (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.003/;1073
14 ส.ค. 2562
.
46
14 ส.ค. 2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ( ฉบับที่2 ) พ.ศ.2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4530 , ว.4529
13 ส.ค. 2562
.
47
14 ส.ค. 2562

ส่งสรุปรายงานการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลบัญชีบริหาร มส 0032.005/ว.1069
9 ส.ค. 2562
.
48
14 ส.ค. 2562

สอบถามข้อเท็จจริงกรณีขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ (รพ.สบเมย) มส 0032.005/2547
13 ส.ค. 2562
.
49
13 ส.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"( สสอ.ปาย,สสอ.ปางมะผ้า,สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน,สสอ.แม่ลาน้อย,สสอ.แม่สะเรียง,สสอ.สบเมย)) มส 0032.010/ว 4528
13 ส.ค. 2562
.
50
13 ส.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"( รพ.ปางมะผ้า ,รพ.ขุนยวม) มส 0032.010/ว 1070
13 ส.ค. 2562
.
51
13 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.4502
13 ส.ค. 2562
.
52
13 ส.ค. 2562

ขอประชาสัมพันธ์โควตารับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน 2562 สาขาศัลยศาสตร์ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4501
13 ส.ค. 2562
.
53
13 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4500
13 ส.ค. 2562
.
54
13 ส.ค. 2562

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ (สสอ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.008/7900 , 2542
13 ส.ค. 2562
.
55
13 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.008/2540 , 2541
13 ส.ค. 2562
.
56
13 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอรับการสนับสนุนหน่วยแพทย์พระราชทาน (รพ.ปาย) มส0032.002/2539
13 ส.ค. 2562
.
57
13 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย R๒R และนวัตกรรมเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.4499 และ มส0032.010/ว.1067
13 ส.ค. 2562
.
58
13 ส.ค. 2562

แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน ประจำปี 2562 (สสอ.ขุนยวม,ปาย,ปางมะผ้า) มส0031/ว4519
13 ส.ค. 2562
.
59
13 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.1067
13 ส.ค. 2562
.
60
13 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งแก้ไขค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.1068
13 ส.ค. 2562
.
61
13 ส.ค. 2562

การอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน ปี 2562(รพ.ขุนยวม) มส 0032.012/2531
9 ส.ค. 2562
.
62
9 ส.ค. 2562

ความรู้เรื่องโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.1066
9 ส.ค. 2562
.
63
9 ส.ค. 2562

ความรู้เรื่องโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.4498
9 ส.ค. 2562
.
64
9 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างเเห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.1064
9 ส.ค. 2562
.
65
9 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การพิจารณาคัดเลือดพ่อตัวอย่างเเห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.4477
9 ส.ค. 2562
.
66
9 ส.ค. 2562

การจ่ายหนี้ค่ารักษาพยาบาลภายในจังหวัด ปี งบประมาณ 2561 สิทธิแรงงานต่างชาติ มส 0032.005/ว.1063
8 ส.ค. 2562
.
67
9 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุมปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลัน สำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1037
5 ส.ค. 2562
.
68
8 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.4475
8 ส.ค. 2562
.
69
8 ส.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.4476 และ มส0032.010/ว.1061
8 ส.ค. 2562
.
70
8 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ฯ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่น ระดับจังหวัดจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (สสอ.เมือง) มส0032/7791
8 ส.ค. 2562
.
71
8 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ฯ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่น ระดับจังหวัดจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0032.010/1060
8 ส.ค. 2562
.
72
8 ส.ค. 2562

การดำเนินงานภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0031/ว.489
7 ส.ค. 2562
.
73
8 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2562 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0017.3/ว.4452
7 ส.ค. 2562
.
74
8 ส.ค. 2562

แจ้งบันทกแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 มส 0032.005/ว1059
8 ส.ค. 2562
.
75
8 ส.ค. 2562

การออกหน่วยโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (ครั้งที่ 11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.ขุนยวม) มส0032/7688 และ มส0032.002/2521
8 ส.ค. 2562
.
76
8 ส.ค. 2562

จดหมายข่าว (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.4437 และ มส0032.006/ว.1056
8 ส.ค. 2562
.
77
8 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอขยายเวลาการสนันสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.1055 และ มส0032/ว.4436
8 ส.ค. 2562
.
78
7 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0017.3/ว.4418
7 ส.ค. 2562
.
79
7 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย/R๒R และนวัตกรรม ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1051
7 ส.ค. 2562
.
80
7 ส.ค. 2562

ขอประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายของผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปาย) มส0032.010/ว.1052
7 ส.ค. 2562
.
81
7 ส.ค. 2562

ขอประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายของผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 (สสอ.เมือง,แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,ปาย) มส0032/ว.4435
7 ส.ค. 2562
.
82
7 ส.ค. 2562

การจ่ายหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อภายในจังหวัด ปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ในส่วนของเงินที่กันไว้ระดับจังหวัด) มส 0032.005/ว.1050
7 ส.ค. 2562
.
83
7 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1049
7 ส.ค. 2562
.
84
7 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 4434
7 ส.ค. 2562
.
85
7 ส.ค. 2562

โครงการอบรมความรู้ Cyber Security สนับสนุนโครงการ Smart Health ID มส0032/ ว 1048
7 ส.ค. 2562
.
86
7 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.1046 และ มส0032.002/ว.4387
7 ส.ค. 2562
.
87
6 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0032.008/2484 และ มส0032/7643
6 ส.ค. 2562
.
88
6 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4387
6 ส.ค. 2562
.
89
6 ส.ค. 2562

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมพยาบาลหลักสูตรเฉพาะทางฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4385
6 ส.ค. 2562
.
90
6 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4376
6 ส.ค. 2562
.
91
6 ส.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.008/2479
6 ส.ค. 2562
.
92
6 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.008/2478
6 ส.ค. 2562
.
93
6 ส.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลด้านการผลิต ผู้บริโภค และการตลาดเกษตรอินทรีย์ฯ (สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/7640
6 ส.ค. 2562
.
94
6 ส.ค. 2562

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR (ผอ.รพช.ทุกแห่ง,สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0032.010/ว 1042 และ มส 0032.010/ว 1043
6 ส.ค. 2562
.
95
6 ส.ค. 2562

การดำเนินงาน พชอ.และตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1041 และ มส0032/4374
6 ส.ค. 2562
.
96
6 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0017.3/ว.4346
5 ส.ค. 2562
.
97
5 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1036
5 ส.ค. 2562
.
98
5 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1039 และ มส0032/ว.4374
5 ส.ค. 2562
.
99
5 ส.ค. 2562

ขอเชิญประชุม Teleconference เรื่อง การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ดวงตา และ อุทิศร่างกาย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1038
5 ส.ค. 2562
.
100
5 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสหวิชาชีพ ผู้ปฎิบัติงานร่วมในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปาย) มส0032.008/2468
5 ส.ค. 2562
.
101
5 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพ มาตรฐาน HA ชั้น 3 โรงพยาบาลปางมะผ้า (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0032.008/2467
5 ส.ค. 2562
.
102
5 ส.ค. 2562

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ Digital Transformation มส0032/ ว 1034
5 ส.ค. 2562
.
103
5 ส.ค. 2562

แจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สสอ.ปางมะผ้า) มส 0032.010/2750
5 ส.ค. 2562
.
104
5 ส.ค. 2562

แจ้งการขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ พตส (รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.010/ว1032 ,ว4368 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
2 ส.ค. 2562
.
105
5 ส.ค. 2562

แจ้งการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯประจำปีงบประมาณ 2563 มส 0032.010/ว1033 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
5 ส.ค. 2562
.
106
5 ส.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการกำจัดเชื่อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่โขง จังหวัดแม่ฮ่องอสน ปีที่ 2 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.4373
5 ส.ค. 2562
.
107
5 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4359
2 ส.ค. 2562
.
108
2 ส.ค. 2562

การย้ายข้าราชการ (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1030 และ มส0032.010/ว.4365
2 ส.ค. 2562
.
109
2 ส.ค. 2562

เชิญอบรมศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center : DIC) (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.4316
2 ส.ค. 2562
.
110
2 ส.ค. 2562

เร่งรัดการดำเนินโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปางมะผ้า,ปาย,ขุนยวม) มส0032.006/ว.1027
2 ส.ค. 2562
.
111
2 ส.ค. 2562

เร่งรัดการดำเนินโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (สสอ.ปาย/แม่ลาน้อย/แม่สะเรียง) มส0032.003/ว.4317
2 ส.ค. 2562
.
112
2 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.4360
2 ส.ค. 2562
.
113
2 ส.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส032.010/ว.4333
2 ส.ค. 2562
.
114
2 ส.ค. 2562

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (สสอ.เมือง) มส 0032/7588
2 ส.ค. 2562
.
115
2 ส.ค. 2562

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.004/2745
2 ส.ค. 2562
.
116
2 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเเนวทางการดำเนินงานพัฒนาเเละยกระดับมาตราฐานอาหารริมบาทวิถี (ผอ.รพ.ปาย) มส.0032.011/2729
2 ส.ค. 2562
.
117
2 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ(รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส.0032.012/ว.1029
2 ส.ค. 2562
.
118
2 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ(รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.012/2732
2 ส.ค. 2562
.
119
1 ส.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ อสม. และจิตอาสา ที่ประสบอัคคีภัย (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) สร0032.008/ว.1430
1 ส.ค. 2562
.
120
1 ส.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่ลาน้อย) มส0032.012/ว.1026
1 ส.ค. 2562
.
121
1 ส.ค. 2562

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ตรวจสถานที่ขายยา (สสอ.ปาย) มส0032/7407
31 ก.ค. 2562
.
122
1 ส.ค. 2562

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ตรวจสถานที่ขายยา (รพ.ปาย) มส0032.004/2690
31 ก.ค. 2562
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0177091

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com