หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
3 ธ.ค. 2563

การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และการตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย รมต.ช่วย สธ (นายสาธิต ปิตุเตชะ) (ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว 2133
3 ธ.ค. 2563
.
2
3 ธ.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.010/ว 2131
3 ธ.ค. 2563
.
3
3 ธ.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 มส 0032.010/ว 2130
3 ธ.ค. 2563
.
4
3 ธ.ค. 2563

ขอเชิญประชุมการพัมนาบุคคลากรสถานศึกษาต้นเเบบปลอดบหุรี่เเละเครื่องดื่มเเอลกฮอล์ (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.012/ว2136
4 ธ.ค. 2563
.
5
3 ธ.ค. 2563

ขอเชิญประชุมการพัมนาบุคคลากรสถานศึกษาต้นเเบบปลอดบหุรี่เเละเครื่องดื่มเเอลกฮอล์ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.012/ว2135
3 ธ.ค. 2563
.
6
3 ธ.ค. 2563

การแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.ขุนยวม) มส 0032.004/ว.2134
3 ธ.ค. 2563
.
7
2 ธ.ค. 2563

ขอประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564 มส 0032.011/ว 2127
2 ธ.ค. 2563
.
8
2 ธ.ค. 2563

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่1 มส 0032.002/ว 2124
2 ธ.ค. 2563
.
9
2 ธ.ค. 2563

ขออนุญาตออกให้บริการตรวจสุขภาพครูในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน(ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.004/ว.2123
2 ธ.ค. 2563
.
10
2 ธ.ค. 2563

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมฯและขอเชิญข้าราชการในสังกัด ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.010/ว1915
2 ธ.ค. 2563
.
11
2 ธ.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข(รพ.สบเมย) มส 0032.012/3903
2 ธ.ค. 2563
.
12
2 ธ.ค. 2563

การคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 2121
2 ธ.ค. 2563
.
13
1 ธ.ค. 2563

กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และมอบหมายสาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มส0032.002/ว3890
1 ธ.ค. 2563
.
14
1 ธ.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.001/ว 2119
1 ธ.ค. 2563
.
15
1 ธ.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] Application "คุยกับหมอ" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว 2116
1 ธ.ค. 2563
.
16
1 ธ.ค. 2563

ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 2114 , ว 2115
1 ธ.ค. 2563
.
17
1 ธ.ค. 2563

[ด่วน] ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.001/3869
1 ธ.ค. 2563
.
18
1 ธ.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.001/ว 5587
1 ธ.ค. 2563
.
19
1 ธ.ค. 2563

ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มส0032.002/ว2112
1 ธ.ค. 2563
.
20
1 ธ.ค. 2563

ขอเชิญประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/3871
1 ธ.ค. 2563
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0049425

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com