หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
22 มิ.ย. 2561

เชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพ IT รพ. (รพ. ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว859
22 มิ.ย. 2561
.
2
22 มิ.ย. 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเเละกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การเเพทย์ รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง) มส.0032.001/5158
22 มิ.ย. 2561
.
3
22 มิ.ย. 2561

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม มส 0032/5159
22 มิ.ย. 2561
.
4
22 มิ.ย. 2561

เเบบสอบถามทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข) (ผอ.รพ / สสอ / ผอ.รพ.สต ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.2711
22 มิ.ย. 2561
.
5
22 มิ.ย. 2561

แจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(รพ.ปาย/รพ.ปางมะผ้า/รพ.ขุนยวม/รพ.แม่ลาน้อย) มส 0032.010/1805,1806,1807,1808 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
22 มิ.ย. 2561
.
6
22 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวด อสม.เเละองค์กร อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์) มส.0032.008/1811
22 มิ.ย. 2561
.
7
21 มิ.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์เเเนวทางปฏิบัติการคัดกรองเเละบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.2678
20 มิ.ย. 2561
.
8
21 มิ.ย. 2561

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเเรงงานในชุมชน (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.2697
20 มิ.ย. 2561
.
9
21 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 (ผอ.รพ.ขุนยวม/ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.008/1801 เเละ มส.0032.008/1802
21 มิ.ย. 2561
.
10
21 มิ.ย. 2561

ส่งรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 6/2561 (กลุ่มงาน สสจ.มส. ทุกกลุ่มงาน) มส 0032.002/ว856
21 มิ.ย. 2561
.
11
21 มิ.ย. 2561

แบบสอบถามทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ. ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว857
21 มิ.ย. 2561
.
12
21 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.003/1796
21 มิ.ย. 2561
.
13
21 มิ.ย. 2561

เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละคณะอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/5107
20 มิ.ย. 2561
.
14
21 มิ.ย. 2561

เชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้/ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติฯ(รพช.สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๖๙๒
21 มิ.ย. 2561
.
15
21 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (สสจ.แม่ฮ่องสอน) มส 0032.002/ว845
19 มิ.ย. 2561
.
16
20 มิ.ย. 2561

การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 61 มส 0032.005/ว1793
20 มิ.ย. 2561
.
17
20 มิ.ย. 2561

การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ประจำปี 2562 (รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว850
20 มิ.ย. 2561
.
18
20 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (สสอ.เมือง) มส 0032.003/5117
20 มิ.ย. 2561
.
19
20 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือจัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว2683
20 มิ.ย. 2561
.
20
20 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมการนิเทศ ติดตามงานระดับอำเภอ (คปสอ.ปาย) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.002/1781
20 มิ.ย. 2561
.
21
20 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (รพ.สบเมย) มส 0032.002/1767
19 มิ.ย. 2561
.
22
20 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว844
19 มิ.ย. 2561
.
23
20 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว2669
19 มิ.ย. 2561
.
24
20 มิ.ย. 2561

ชี้แจงโครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย เขตสุขภาพที่ ๑ (งบ PPA) มส 0032/ว2679
20 มิ.ย. 2561
.
25
20 มิ.ย. 2561

ชี้แจงโครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย เขตสุขภาพที่ ๑ (งบ PPA) มส 0032.004/ว2679
20 มิ.ย. 2561
.
26
20 มิ.ย. 2561

ขอแจ้งกำหนดการนิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานเภสัชกรรม มส 0032/ว2680
20 มิ.ย. 2561
.
27
20 มิ.ย. 2561

เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ(สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/5055
19 มิ.ย. 2561
.
28
20 มิ.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว2677
20 มิ.ย. 2561
.
29
20 มิ.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2561 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว849
20 มิ.ย. 2561
.
30
20 มิ.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2561 (สสจ.มส.) มส 0032.002/ว848
20 มิ.ย. 2561
.
31
20 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดชั้นสูง/ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๕ฯ(รพช.,สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๖๔๑
19 มิ.ย. 2561
.
32
20 มิ.ย. 2561

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ รอบที่ 2/2561 มส 0032.005/853
20 มิ.ย. 2561
.
33
20 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือจัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2561 (รพ.ศรีสังวาลย์/รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว852
20 มิ.ย. 2561
.
34
20 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(รพช.สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๖๔๒
19 มิ.ย. 2561
.
35
20 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรต้นเเบบ ความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน (สสอ.ปาย) มส.0032.008/5054
19 มิ.ย. 2561
.
36
20 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต (รพ.สต.ติดดาว) รอบที่ 2 ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.846
20 มิ.ย. 2561
.
37
20 มิ.ย. 2561

เเจ้งแผนการเยี่ยมประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอดีเด่น เเละการพัฒนา รพ.สต.ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (รอบที่ 2) (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.847
20 มิ.ย. 2561
.
38
20 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 63 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ 9 เดือน (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.2644
19 มิ.ย. 2561
.
39
20 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต (รพ.สต.ติดดาว) รอบที่ 2 ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (สสอ.ปางมะผ้า / ขุนยวม/เมืองเเม่ฮ่องสอน) มส.0032.008/5007 เเละ 5008 เเละ 5009
18 มิ.ย. 2561
.
40
20 มิ.ย. 2561

เเจ้งแผนการเยี่ยมประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอดีเด่น เเละการพัฒนา รพ.สต.ปี 2561 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (รอบที่ 2) (สสอ.สบเมย/สสอ.เมือง) มส.0032.008/5006 เเละ 5010
18 มิ.ย. 2561
.
41
19 มิ.ย. 2561

การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (รพ.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.010/ว 843, มส 0032/ว 2643
19 มิ.ย. 2561
.
42
19 มิ.ย. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือโครงการประชุมสัมมนาฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว2645
19 มิ.ย. 2561
.
43
19 มิ.ย. 2561

สำรวจผู้บริจาคเละผู้ทำคุณประโยชน์เเก่มูลนิธิฯ ปี 2561 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.839 เเละ มส.0032.008/ว.2607
18 มิ.ย. 2561
.
44
19 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ(รพ.ปาย) มส.0032.004/1761
19 มิ.ย. 2561
.
45
19 มิ.ย. 2561

สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง/เงินรายได้สถานศึกษา)ที่ประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๘๔๒, มส ๐๐๓๒/ว ๒๖๐๘
19 มิ.ย. 2561
.
46
19 มิ.ย. 2561

ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ (เฉพาะราย) ณ 1 เม.ย. 2561 (รพ.แม่สะเรียง, รพ.แม่ลาน้อย, สสอ.แม่ลาน้อย) มส 0032/ว 2600
18 มิ.ย. 2561
.
47
19 มิ.ย. 2561

ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย. 61 (รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว 2602
18 มิ.ย. 2561
.
48
18 มิ.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓/จขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ (รพช.สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๖๐๔
18 มิ.ย. 2561
.
49
18 มิ.ย. 2561

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร ๔.๐ อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม" (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๖๐๓
18 มิ.ย. 2561
.
50
18 มิ.ย. 2561

เชิญประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรับรอง Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.841
18 มิ.ย. 2561
.
51
18 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทบทวนผลการดำเนินงาน ประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปี ปี 2561 ( รพ.แม่สะเรียง ) มส 0032.008/ 1741
18 มิ.ย. 2561
.
52
18 มิ.ย. 2561

ขอแจ้งกำหนดการนิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานเภสัชกรรม มส 0032.004/ว840
18 มิ.ย. 2561
.
53
15 มิ.ย. 2561

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรูณาการเเผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการฆ่าตัวตาย พื้นที่มีปัญหาปัญหายุ่งยากซ้ำซ้อน (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.2587 เเละ มส.0032.003/ว.838
15 มิ.ย. 2561
.
54
15 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.837 เเละ มส.0032.003/ว.2586
15 มิ.ย. 2561
.
55
15 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน เเละเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลรูปแบบการพัฒนาระบบงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (สสอ.ปางมะผ้า) มส.0032.003/4967 เเละ มส.0032.003/4968
15 มิ.ย. 2561
.
56
15 มิ.ย. 2561

การดำเนินกิจกรรม และรายงานผลเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน รอบ 5 เดือนหลัง (รพ.ศรีสังวาลย์ และ รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว 836
15 มิ.ย. 2561
.
57
15 มิ.ย. 2561

การดำเนินกิจกรรม และรายงานผลเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน รอบ 5 เดือนหลัง (นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032.003/ว 2583
15 มิ.ย. 2561
.
58
15 มิ.ย. 2561

แจ้งการเก็บข้อมูลเด็กนักเรียนภาคสนาม (สสอ.เมือง สสอ.ขุนยวม และ สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032.003/ว 2568
14 มิ.ย. 2561
.
59
15 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน เเละเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลรูปแบบการพัฒนาระบบงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ปางมะผ้า / ปาย /ศรีสังวาลย์) มส.0032.003/1709 เเละ มส.0032.003/1710 เเละ มส.0032.003/1711
15 มิ.ย. 2561
.
60
15 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.835
15 มิ.ย. 2561
.
61
14 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม/ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ/ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (รพช.,สสอ.ทุกแห่ง) มส๐๐๓๒/ว ๒๕๕๗
14 มิ.ย. 2561
.
62
14 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับภาค สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย/โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"รุ่นที่ ๕/ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการนานาชาติ RIAC ๒๐๑๘(รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๕๕๕
14 มิ.ย. 2561
.
63
14 มิ.ย. 2561

ขออนุมัติและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี ๒๕๖๑/ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ(รพ.ศรีสังวาลย์,รพช.,สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๕๕๖
14 มิ.ย. 2561
.
64
14 มิ.ย. 2561

ขอชี้เเจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนประเด็นปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มเเอลกฮอล์ (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.2548
14 มิ.ย. 2561
.
65
13 มิ.ย. 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (ITA) (เรียน ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 829
13 มิ.ย. 2561
.
66
13 มิ.ย. 2561

เเจ้งเเนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2561 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032/ว.2539
13 มิ.ย. 2561
.
67
13 มิ.ย. 2561

การจ้างผู้สำเร็จการศึกษาโควาต้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.2536 เเละ มส.0032.010/ว.827
13 มิ.ย. 2561
.
68
13 มิ.ย. 2561

เเจ้งเเนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2561 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.828
13 มิ.ย. 2561
.
69
13 มิ.ย. 2561

เชิญประชุมติดตามเเละสนับสนุนส่งเสริมให้จังหวัดประเมินตนเอง เเละร่วมฟังความเห็นต่อแผนหลักกการเเพทย์ฉุกเฉินเเห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.006/1689
13 มิ.ย. 2561
.
70
13 มิ.ย. 2561

[ด่วนมาก] ขอข้อมูลค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (ภายในเครือข่ายจังหวัด) กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี งบประมาณ 2561 มส 0032.005/ ว.826
13 มิ.ย. 2561
.
71
13 มิ.ย. 2561

[ด่วนมาก] แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่ของทีมตรวจราชการนิเทศติดตามด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปางมะผ้าและโรงพยาบาลปาย มส 0032.005/ ว.819
12 มิ.ย. 2561
.
72
12 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ (รพช.สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๕๑๙
12 มิ.ย. 2561
.
73
12 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเเละนำเสนอผลงาน (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.821
12 มิ.ย. 2561
.
74
12 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.2518
12 มิ.ย. 2561
.
75
12 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมทีมผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 (สสอ.เเม่ลาน้อย) มส.0032.006/4868
12 มิ.ย. 2561
.
76
12 มิ.ย. 2561

เชิญประชุมสนับสนุนวิชาการพื้นที่โดยบรูณาการจัดการข้อมูล ผลการดำเนินงานเเละคุณภาพการจัดบริการ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.820
12 มิ.ย. 2561
.
77
11 มิ.ย. 2561

ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ (รพ.ศรีสังวาลย์/ปาย/ปางมะผ้า/ขุนยวม/สบเมย/สสอ.ขุนยวม) มส0032.010/ว818/4827
11 มิ.ย. 2561
.
78
11 มิ.ย. 2561

เเจ้งเเผนการเยี่ยมสำรวจภายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์ ด้านรังสีวิยาจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ปี 2561 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.816
11 มิ.ย. 2561
.
79
11 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวด อสม.เเละองค์กร อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 (สสอ.ขุนยวม/ปาย) มส.0032.008/ว.2477
8 มิ.ย. 2561
.
80
11 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการ (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.2489 เเละ มส.0032.008/ว.813
11 มิ.ย. 2561
.
81
11 มิ.ย. 2561

ขอแลกเปลี่ยนยาที่ใกล้หมดอายุ (เฉพาะ รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.004/1648
11 มิ.ย. 2561
.
82
11 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเร่งรัดการจัดส่งข้อมูล (รพ.แม่สะเรียง สบเมย ขุนยวม ปาย) มส 0032.002/102
11 มิ.ย. 2561
.
83
11 มิ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมสัมมนาความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย/ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ/ICT แม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และร่วมกิจกรรม/บริการของศูนย์ฯ (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๔๘๐
8 มิ.ย. 2561
.
84
11 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา/ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ/ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๓ (รพ.ศีสังวาลย์,รพช.,สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๔๘๑
8 มิ.ย. 2561
.
85
11 มิ.ย. 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาลประจำปี ๒๕๖๑/ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท (รพ.ศรีสังวาทย์/ รพชฬทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๔๘๒
8 มิ.ย. 2561
.
86
11 มิ.ย. 2561

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ/ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย/เชิญเข้าร่วมประชุมการบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน (รพ.ศรีสังวาลย์,รพช.,สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๔๘๓
8 มิ.ย. 2561
.
87
8 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] การพัฒนาเพื่อยกระดับโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital มส 0032.003/1632
8 มิ.ย. 2561
.
88
8 มิ.ย. 2561

การใช้แนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 มส 0032.005/ว812
8 มิ.ย. 2561
.
89
8 มิ.ย. 2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข มส 0032.005/ ว.2479
8 มิ.ย. 2561
.
90
8 มิ.ย. 2561

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม มส0032/4798
8 มิ.ย. 2561
.
91
8 มิ.ย. 2561

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการเขตพื้นที่ทุรกันดารเเละพื้นที่เกาะ งวดที่ 2 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.808
8 มิ.ย. 2561
.
92
8 มิ.ย. 2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข มส 0032.005/ ว.805
8 มิ.ย. 2561
.
93
8 มิ.ย. 2561

การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-2) มส 0032.005/ ว.804
8 มิ.ย. 2561
.
94
8 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำเเหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (สสอ.เมืองเเม่ฮ่องสอน) มส.0032.010/1628
8 มิ.ย. 2561
.
95
8 มิ.ย. 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานอาวุโส) (สสอ.แม่ลาน้อย) มส 0032/4576
7 มิ.ย. 2561
.
96
8 มิ.ย. 2561

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ (รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว802
8 มิ.ย. 2561
.
97
8 มิ.ย. 2561

การปฏิบัติราชการแทนกันของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๔๔๖
7 มิ.ย. 2561
.
98
7 มิ.ย. 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) (สสอ.แม่สะเรียง,สสอ.สบเมย,สสอ.เมืองฯ) มส 0032/ว 2406
4 มิ.ย. 2561
.
99
7 มิ.ย. 2561

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เเละองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยงฯ (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.2442
7 มิ.ย. 2561
.
100
7 มิ.ย. 2561

เเจ้งเเนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในเเผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032/ว.2443
7 มิ.ย. 2561
.
101
7 มิ.ย. 2561

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032/ว.2444
7 มิ.ย. 2561
.
102
7 มิ.ย. 2561

เเจ้งเเนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในเเผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561 (รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.800
8 มิ.ย. 2561
.
103
7 มิ.ย. 2561

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.799
7 มิ.ย. 2561
.
104
6 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย มส 0032.004/ว797
6 มิ.ย. 2561
.
105
6 มิ.ย. 2561

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เเละองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยงฯ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.796
6 มิ.ย. 2561
.
106
6 มิ.ย. 2561

อนุมัติปรับแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขุนยวม) มส 0032.004/1601
6 มิ.ย. 2561
.
107
6 มิ.ย. 2561

อนุมัติปรับแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.004/1602
6 มิ.ย. 2561
.
108
6 มิ.ย. 2561

สนับสนุนยา Ferrous Fumarate มส 0032.004/ว 795
6 มิ.ย. 2561
.
109
5 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] แนวทางการจัดทำแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพระยะ 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) รพช.ทุกแห่ง มส0032.002/ว712
5 มิ.ย. 2561
.
110
5 มิ.ย. 2561

ขอเชิญวิทยากร นวด 150 ชม.(รพ.ปาย,รพ.แม่สะเรียง) มส0032.004/1581,1579
4 มิ.ย. 2561
.
111
5 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อบรมนวด 150 ชม.(รพ.ปาย) มส0032.004/1584
4 มิ.ย. 2561
.
112
5 มิ.ย. 2561

แจ้งการดำเนินกิจกรรมโครงการและการยืมเงิน(รพ.แม่สะเรียง) มส0032.004/1586
4 มิ.ย. 2561
.
113
5 มิ.ย. 2561

แจ้งการดำเนินกิจกรรมโครงการและการยืมเงิน(สสอ.ปาย,สสอ.แม่สะเรียง) มส0032/4617,4618
5 มิ.ย. 2561
.
114
5 มิ.ย. 2561

แจ้งการส่งมอบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องดมยาสลบฯ) ผอ.รพ.แม่สะเรียง มส 0032/4633
5 มิ.ย. 2561
.
115
5 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] แจ้งการดำเนินกิจกรรมโครงการและการยืมเงิน(รพ.ขุนยวม) มส0032.004/1585
4 มิ.ย. 2561
.
116
5 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] แจ้งการดำเนินกิจกรรมโครงการและการยืมเงิน(สสอ.เมือง,สสอ.ขุนยวม) มส0032/4615,4616
5 มิ.ย. 2561
.
117
5 มิ.ย. 2561

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม/ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ รุ่นที่ ๔/มูลนิธิโรคหืดหอบขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๓๙๐
5 มิ.ย. 2561
.
118
5 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญวิทยากร นวด 150 ชม.(รพ.ศรีสังวาลย์,รพ.ขุนยวม) มส0032.004/1580,1582
4 มิ.ย. 2561
.
119
5 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อบรมนวด 150 ชม.(สสอ.ขุนยวม) มส0032/4619
5 มิ.ย. 2561
.
120
5 มิ.ย. 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ ๗/ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑/ประ มส ๐๐๓๒/ว ๒๓๔๒
28 พ.ค. 2561
.
121
5 มิ.ย. 2561

ส่งเกียรติบัตร(สสอ.ปาย) มส.0032.006/4623
5 มิ.ย. 2561
.
122
5 มิ.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มส ๐๐๓๒/ว ๒๓๔๓
28 พ.ค. 2561
.
123
5 มิ.ย. 2561

ขอส่งใบประกาศเกียรติคุณและเข็มชูเกียรติการแพทย์ฉุกเฉิน(รพ.แม่สะเรียง,รพ.สบเมย,มูลนิธิบรรเทาฯ) มส.0032.006/1588/1589/1590
5 มิ.ย. 2561
.
124
5 มิ.ย. 2561

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ (รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๓๔๔
28 พ.ค. 2561
.
125
5 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุม The 8 Central Asia Regional Congress ZCARA – MWIA 2018)/ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ/การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท มส ๐๐๓๒/ว ๒๓๔๕
28 พ.ค. 2561
.
126
5 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุขศาลาพระราชทาน (สสอ.ปางมะผ้า/เเม่สะเรียง) มส.0032.008/4621 เเละ มส.0032.008/4622
5 มิ.ย. 2561
.
127
5 มิ.ย. 2561

เชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ/เชิญบุคลากรเข้าอบรม เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ/เชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๒ (รพช.ทุกแห่ง) มส ๐๐๓๒/ว ๒๓๔๗
28 พ.ค. 2561
.
128
4 มิ.ย. 2561

ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ(สสอ.+รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.006/ว.2404/ว.782
4 มิ.ย. 2561
.
129
4 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ตรวจสอบการขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (สสอ.ทุกแห่ง ยกเว้นสสอ.สบเมย) มส 0032/ว2409
4 มิ.ย. 2561
.
130
4 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/4581
4 มิ.ย. 2561
.
131
4 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.004/1569
4 มิ.ย. 2561
.
132
4 มิ.ย. 2561

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงานระดับอำเภอ (คปสอ.สบเมย) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รพ.สบเมย/สสอ.สบเมย) มส 0032.002/ว785
4 มิ.ย. 2561
.
133
4 มิ.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ส่งรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขเเละผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือก Practice CKD ระดับจังหวัด ( ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเเม่สะเรียง / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเเม่ลาน้อย /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์) มส.0032.006/1564/1565/1566/1567
4 มิ.ย. 2561
.
134
4 มิ.ย. 2561

ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.006/1568
4 มิ.ย. 2561
.
135
4 มิ.ย. 2561

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงานระดับอำเภอ (คปสอ.ปาย) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รพ.ปาย/สสอ.ปาย) มส 0032.002/ว786
4 มิ.ย. 2561
.
136
4 มิ.ย. 2561

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงานระดับอำเภอ (คปสอ.แม่สะเรียง) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รพ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032.002/ว784
4 มิ.ย. 2561
.
137
1 มิ.ย. 2561

ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2561 (ปรับครึ่งปีงบประมาณ) ผ่านการลงนามอนุมัติฉบับจริง โรงพยาบาลสบเมย มส 0032.005/ 1505
31 พ.ค. 2561
.
138
1 มิ.ย. 2561

ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2561 (ปรับครึ่งปีงบประมาณ) ผ่านการลงนามอนุมัติฉบับจริง โรงพยาบาลแม่ลาน้อย มส 0032.005/ 1504
31 พ.ค. 2561
.
139
1 มิ.ย. 2561

ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2561 (ปรับครึ่งปีงบประมาณ) ผ่านการลงนามอนุมัติฉบับจริง โรงพยาบาลแม่สะเรียง มส 0032.005/ 1503
31 พ.ค. 2561
.
140
1 มิ.ย. 2561

ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2561 (ปรับครึ่งปีงบประมาณ) ผ่านการลงนามอนุมัติฉบับจริง โรงพยาบาลปาย มส 0032.005/ 1502
31 พ.ค. 2561
.
141
1 มิ.ย. 2561

ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2561 (ปรับครึ่งปีงบประมาณ) ผ่านการลงนามอนุมัติฉบับจริง โรงพยาบาลขุนยวม มส 0032.005/ 1501
31 พ.ค. 2561
.
142
1 มิ.ย. 2561

ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2561 (ปรับครึ่งปีงบประมาณ) ผ่านการลงนามอนุมัติฉบับจริง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มส 0032.005/ 1500
31 พ.ค. 2561
.
143
1 มิ.ย. 2561

ส่งนโยบายการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ของบริษัท ไบโอวาลิส จำกัด (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) สธ.0217/ว.303
22 พ.ค. 2561
.
144
1 มิ.ย. 2561

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว 777
1 มิ.ย. 2561
.
145
1 มิ.ย. 2561

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.002/1523
1 มิ.ย. 2561
.
146
1 มิ.ย. 2561

ขอเร่งรัดการบันทึกการลงทะเบียนและโอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคบใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ผ่านโปรแกรม Claim FWF มส 0032.005/ ว.775
31 พ.ค. 2561
.
147
1 มิ.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่นและสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.006/ว.764
31 พ.ค. 2561
.
148
1 มิ.ย. 2561

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย "ตลาดประชารัฐ" (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.2383
1 มิ.ย. 2561
.
149
1 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในตลาดประชารัฐ (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.2382
1 มิ.ย. 2561
.
150
1 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง) มส.0032.008/1497
31 พ.ค. 2561
.
151
1 มิ.ย. 2561

การประะเมินติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเเละการให้บริการเสริมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สสอ.ปาย) มส.0032.006/4493
31 พ.ค. 2561
.
152
1 มิ.ย. 2561

การประะเมินติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเเละการให้บริการเสริมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สสอ.ปางมะผ้า) มส.0032.006/4494
31 พ.ค. 2561
.
153
1 มิ.ย. 2561

ขอความอนุเคราะห์การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในตลาดประชารัฐ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.772
31 พ.ค. 2561
.
154
1 มิ.ย. 2561

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย "ตลาดประชารัฐ" (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.771
31 พ.ค. 2561
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0077655

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com