หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
19 เม.ย. 2562

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูพยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาพระราชทาน ฯ (สสอ.แม่สะเรียง,ปางมะผ้า) มส0032/ว2098
19 เม.ย. 2562
.
2
19 เม.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขเรื่องความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยยุค ๔๐(รพ.ทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๕๗๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
19 เม.ย. 2562
.
3
19 เม.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขเรื่องความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยยุค ๔๐(นายอำเภอทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๒๐๙๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
19 เม.ย. 2562
.
4
19 เม.ย. 2562

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ มส 0032.010/ว2080
19 เม.ย. 2562
.
5
19 เม.ย. 2562

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูพยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาพระราชทาน ฯ (รพ.แม่สะเรียง,ปางมะผ้า) มส0032.002/ว574
19 เม.ย. 2562
.
6
18 เม.ย. 2562

ขอความอนุเคราะห์ประเมินการดำเนินการป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.570
18 เม.ย. 2562
.
7
18 เม.ย. 2562

ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาวิัจัย เรื่องความรู้ ความเชื่อ กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีไทยฯ(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส.0032.003/3771
18 เม.ย. 2562
.
8
18 เม.ย. 2562

ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาวิัจัย เรื่องความรู้ ความเชื่อ กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีไทยฯ(รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.003/1261
18 เม.ย. 2562
.
9
18 เม.ย. 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลคลินิกไร้พุง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.562
18 เม.ย. 2562
.
10
18 เม.ย. 2562

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการเกิดทารกกลุ่มดาวน์ (ครู ก) (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.003/1262
18 เม.ย. 2562
.
11
18 เม.ย. 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว568
18 เม.ย. 2562
.
12
18 เม.ย. 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว2078
18 เม.ย. 2562
.
13
18 เม.ย. 2562

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.008/1258
18 เม.ย. 2562
.
14
18 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.2065
18 เม.ย. 2562
.
15
18 เม.ย. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว.564
17 เม.ย. 2562
.
16
18 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ติดตามรายงานเเละการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป การรับบริการขั้นพื้นฐานด้านการสาธารณสุบเเก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0201.06/ว.703
5 เม.ย. 2562
.
17
17 เม.ย. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5 (รพ.ทุกแห่ง /ศตม./ ธัญญารักษ์) มส0032.002/ว564
17 เม.ย. 2562
.
18
17 เม.ย. 2562

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว2064
17 เม.ย. 2562
.
19
17 เม.ย. 2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน (รพ.แม่สะเรียง/รพ.ปางมะผ้า) มส0032.002/1234,1235
17 เม.ย. 2562
.
20
17 เม.ย. 2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน (สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.ปางมะผ้า) มส0032/3735 , 3770
17 เม.ย. 2562
.
21
17 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว.557
17 เม.ย. 2562
.
22
17 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) รุ่นที่ 2 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว.558 และ มส0032.007/ว.2040
17 เม.ย. 2562
.
23
17 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกและประเมินผลงานบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผูู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (ถึงรพ.ทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
17 เม.ย. 2562
.
24
17 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น (นายอำเภอทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๒๐๕๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
17 เม.ย. 2562
.
25
17 เม.ย. 2562

เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม อสม.ระดับจังหวัด (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.559 และ มส0032/ว.2057
17 เม.ย. 2562
.
26
17 เม.ย. 2562

แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.560
17 เม.ย. 2562
.
27
11 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.2039
11 เม.ย. 2562
.
28
11 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/3702
11 เม.ย. 2562
.
29
11 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.004/1226
11 เม.ย. 2562
.
30
11 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ตรวจสถานที่ (สสอ.เมือง) มส0032/3703
11 เม.ย. 2562
.
31
11 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ตรวจสถานที่ (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.004/1213
11 เม.ย. 2562
.
32
11 เม.ย. 2562

ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.008/1215
11 เม.ย. 2562
.
33
11 เม.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Lanna Service Plan Sharing) เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.008/1219 และ มส0032.008/ว.552
11 เม.ย. 2562
.
34
11 เม.ย. 2562

ขอข้อมูลสำหรับงานพัฒนาระบบยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส0032.004/1212
10 เม.ย. 2562
.
35
11 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเรื่อง"การใช้สารสกัดจากกัญชาทงาการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์" มส 0032.004/ว549
11 เม.ย. 2562
.
36
10 เม.ย. 2562

ชี้เเจ้งเเนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 43 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรเห่งความสุข (Happy Organiztion) (เเก้ไข/เพิ่มเติ่ม) (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.1997
3 เม.ย. 2562
.
37
10 เม.ย. 2562

ชี้เเจ้งเเนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 43 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรเห่งความสุข (Happy Organiztion) (เเก้ไข/เพิ่มเติ่ม) (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.544
3 เม.ย. 2562
.
38
10 เม.ย. 2562

ขอสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.003/1207
10 เม.ย. 2562
.
39
10 เม.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเเม่ดีเด่นเเห่งชาติ ปี 2562 (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0005/ว.1925
3 เม.ย. 2562
.
40
10 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] เรื่องเเนวทางการปฏิบัติการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง) สธ.0206.01/ว.696
8 เม.ย. 2562
.
41
10 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการเเพทย์เเละสาธารณสุข ในช่วงเทศสงกรานต์ 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.012/ว.543
9 เม.ย. 2562
.
42
10 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการเเพทย์เเละสาธารณสุข ในช่วงเทศสงกรานต์ 2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.012/ว.1940
9 เม.ย. 2562
.
43
10 เม.ย. 2562

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มเเอลกฮฮล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมเเลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งกรานต์ 2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.011/ว.1996
9 เม.ย. 2562
.
44
10 เม.ย. 2562

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มเเอลกฮฮล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมเเลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทษกาลส่งกรานต์ 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.011/ว.541
9 เม.ย. 2562
.
45
9 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) (รพ.แม่สะเรียง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ๕๔๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
9 เม.ย. 2562
.
46
9 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) (ยกเว้นนอภ.เมือง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๙๓๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
9 เม.ย. 2562
.
47
9 เม.ย. 2562

การออกหน่วยโครงการบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดเเม่ฮ่องสอน" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 (สสอ.ปาย) มส.0032.002/3034
9 เม.ย. 2562
.
48
9 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.1994
9 เม.ย. 2562
.
49
9 เม.ย. 2562

การออกหน่วยโครงการบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดเเม่ฮ่องสอน" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผอ.รพ.ปาย) มส.0032.002/1196
9 เม.ย. 2562
.
50
9 เม.ย. 2562

สรุปสาระสำคัญเเละรายงานการประชุมคณะกรรมการวางเเผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.1992
9 เม.ย. 2562
.
51
9 เม.ย. 2562

การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.1991
9 เม.ย. 2562
.
52
9 เม.ย. 2562

การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.540
9 เม.ย. 2562
.
53
9 เม.ย. 2562

สรุปสาระสำคัญเเละรายงานการประชุมคณะกรรมการวางเเผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว.539
9 เม.ย. 2562
.
54
9 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.1993
9 เม.ย. 2562
.
55
9 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.010/ว.1995
9 เม.ย. 2562
.
56
9 เม.ย. 2562

แจ้งอนุมัติจ้าง ลจชค.และพกส.ทดแทนตำแหน่งว่างตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (รพช.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว537
9 เม.ย. 2562
.
57
9 เม.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผอ.รพช./หน.กง.บริหารทั่วไป รพช./2562 (รพช.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว538
9 เม.ย. 2562
.
58
9 เม.ย. 2562

สำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน (รพช.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว536
9 เม.ย. 2562
.
59
9 เม.ย. 2562

ขอส่งแผนการตรวจประเมิน Green & Clean Hospital ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.011/ว.529
2 เม.ย. 2562
.
60
9 เม.ย. 2562

ขอส่งสรุปผลการประชุมการสืบสวนหาสาเหตุการตายมารดา (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.1937
9 เม.ย. 2562
.
61
9 เม.ย. 2562

ขอส่งสรุปผลการประชุมการสืบสวนหาสาเหตุการตายมารดา (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.533
9 เม.ย. 2562
.
62
9 เม.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามการลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในระบบ HDC ปีงบประมาณ 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.530
10 เม.ย. 2562
.
63
9 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] การเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นเเละเยาวชน (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.532
2 เม.ย. 2562
.
64
9 เม.ย. 2562

กฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการเเละการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.1938
9 เม.ย. 2562
.
65
9 เม.ย. 2562

กฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการเเละการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.003/ว.531
9 เม.ย. 2562
.
66
5 เม.ย. 2562

การสำรวจพื้นที่สมควรกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร มส 0032.013/ว.522
3 เม.ย. 2562
.
67
5 เม.ย. 2562

การสำรวจพื้นที่สมควรกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร มส 0032/ว.1904
3 เม.ย. 2562
.
68
5 เม.ย. 2562

การปรับแผนทางการเงิน (PLANFIN) รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/ว.528
4 เม.ย. 2562
.
69
5 เม.ย. 2562

การพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-พระอสว)" (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว 1903
5 เม.ย. 2562
.
70
5 เม.ย. 2562

การพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-พระอสว)" (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว 521
5 เม.ย. 2562
.
71
4 เม.ย. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (สสอ.แม่สะเรียง/สสอปางมะผ้า) มส0032/ว1910
4 เม.ย. 2562
.
72
4 เม.ย. 2562

ขออนุญาตให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในอาคารผู้ป่วยนอกฯ (เรียน ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส.0032.001/1177
3 เม.ย. 2562
.
73
4 เม.ย. 2562

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดงานสุขภาพจิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.012/ว524
4 เม.ย. 2562
.
74
4 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1908
4 เม.ย. 2562
.
75
4 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1909
4 เม.ย. 2562
.
76
4 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1907
4 เม.ย. 2562
.
77
4 เม.ย. 2562

ขอเชิญร่วมถอดบทเรียนการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีหมอกควันไฟป่า (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว1846
2 เม.ย. 2562
.
78
4 เม.ย. 2562

ขอเชิญร่วมถอดบทเรียนการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีหมอกควันไฟป่า (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว512
2 เม.ย. 2562
.
79
3 เม.ย. 2562

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายฯ ( เฉพาะ รพ.ปาย)) มส0032/3350
2 เม.ย. 2562
.
80
3 เม.ย. 2562

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายฯ ( เฉพาะ รพ.ศรีสังวาลย์ และ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ) มส 0032/ว 1849
2 เม.ย. 2562
.
81
3 เม.ย. 2562

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายฯ ( เฉพาะ รพ.ขุนยวม , รพ.ปางมะผ้า , รพ.สบเมย , รพ.แม่ลาน้อย ) มส 0032/ว 1848
2 เม.ย. 2562
.
82
3 เม.ย. 2562

การจัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุมและการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.520
3 เม.ย. 2562
.
83
3 เม.ย. 2562

ขอเชิญประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.508
2 เม.ย. 2562
.
84
3 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวงเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 2/2562 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0032.012/1166 และ มส0032.012/3463
3 เม.ย. 2562
.
85
3 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เรียน นายอำเภอ.ปางมะผ้า,ขุนยวม,แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,สบเมย และอำเภอเมือง มส.0032.011/ว.1905
3 เม.ย. 2562
.
86
3 เม.ย. 2562

ขอประชาสัมพันธ์การขยายเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.1896 และ มส0032.011/ว.514
3 เม.ย. 2562
.
87
3 เม.ย. 2562

แจ้งการดำเนินงานโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีสิทธิ์ต่อเนื่อง (ผอ.รพ.ทุแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.519 และ มส0032.003/ว.1902
3 เม.ย. 2562
.
88
3 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1899
3 เม.ย. 2562
.
89
3 เม.ย. 2562

ขอส่งประกาศ (รพ.แม่สะเรียง,ปาย) มส0032.010/ว.1897
3 เม.ย. 2562
.
90
3 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.1898
3 เม.ย. 2562
.
91
3 เม.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคเหนือ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง,ปาย,แม่ลาน้อย) มส0032.003/ว.517
3 เม.ย. 2562
.
92
3 เม.ย. 2562

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.518 และ มส0032.003/ว.1901
3 เม.ย. 2562
.
93
2 เม.ย. 2562

ขอเชิญประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ปาย/รพ.แม่ลาน้อย) มส 0032.002/ว510
2 เม.ย. 2562
.
94
2 เม.ย. 2562

ให้ข้าราชการทำสัญญาลาศึกษาต่อ (รพ.แม่สะเรียง/ปาย/ขุนยวม/แม่ลาน้อย/สบเมย) มส0032.010/1145/1146/1147/1148/1149
2 เม.ย. 2562
.
95
2 เม.ย. 2562

การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.006/ว.509
2 เม.ย. 2562
.
96
2 เม.ย. 2562

การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 (สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032/ว.1831
2 เม.ย. 2562
.
97
2 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1807
2 เม.ย. 2562
.
98
2 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1830
2 เม.ย. 2562
.
99
2 เม.ย. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.1808
2 เม.ย. 2562
.
100
2 เม.ย. 2562

ขอให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควัน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.1788 และ มส0032.006/ว.507
2 เม.ย. 2562
.
101
2 เม.ย. 2562

[ด่วนที่สุด] การอบรมวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง Lab Quality Standard and Accreditation,Can We? (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.008/1139 และ มส0032.008/1138
2 เม.ย. 2562
.
102
2 เม.ย. 2562

โครงการอบรมวินัยจรรยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 504
2 เม.ย. 2562
.
103
2 เม.ย. 2562

โครงการอบรมวินัยจรรยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 1787
2 เม.ย. 2562
.
104
2 เม.ย. 2562

อนัมัติปรับแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา มส 0032.004/1111
29 มี.ค. 2562
.
105
1 เม.ย. 2562

เลื่อนกำหนดการติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2562(โรงพยาบาลขุนยวม) มส 0032.005/1108
29 มี.ค. 2562
.
106
1 เม.ย. 2562

เลื่อนกำหนดการติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2562(โรงพยาบาลปางมะผ้า) มส 0032.005/1107
29 มี.ค. 2562
.
107
1 เม.ย. 2562

เลื่อนกำหนดการติดตามและสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2562(โรงพยาบาลปาย) มส 0032.005/1106
29 มี.ค. 2562
.
108
1 เม.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032008/ว.482 และ มส0032/ว.1785
1 เม.ย. 2562
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0107212

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com