หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
11 ธ.ค. 2562

ขอเชิญบุคคลกรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี มส 0032.005/ว 1586
11 ธ.ค. 2562
.
2
11 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน (สสอ.แม่ลาน้อย,ผอ.รพ.แม่ลาน้อย / สสอ.แม่สะเรียง,ผอ.รพ.แม่สะเรียง / สสอ.สบเมย,ผอ.รพ.สบเมย) มส0032/12321 , 3991 , 12322 , 3992 , 12324 , 3993
11 ธ.ค. 2562
.
3
11 ธ.ค. 2562

ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย / สสอ.ขุนยวม) มส0032.002/3990 , 12325
11 ธ.ค. 2562
.
4
11 ธ.ค. 2562

รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.6698 , ว.1585
11 ธ.ค. 2562
.
5
11 ธ.ค. 2562

[ด่วน] แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (สสอ.ปาย , รพ.ปาย , รพ.ปางมะผ้า , สสอ.ขุนยวม , สสอ.แม่ลาน้อย , สสอ.แม่สะเรียง , รพ.แม่สะเรียง , สสอ.สบเมย) สอ.สสจ.มส/017
11 ธ.ค. 2562
.
6
11 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) และเข้าร่วมโครงการการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ.2562 (สสอ.ปาย/ผอ.รพ.ปาย,ศรีสังวาลย์) มส0032.006/12320 , 3984 , 3985
11 ธ.ค. 2562
.
7
11 ธ.ค. 2562

ขอส่งไฟล์สื่อความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.6685 , ว.1581 , 3981
11 ธ.ค. 2562
.
8
11 ธ.ค. 2562

แนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันกรณีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย,ปางมะผ้า,ขุนยวม,แม่ลาน้อย,แม่สะเรียง,สบเมย) มส0032.001/ว.1580
11 ธ.ค. 2562
.
9
11 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.6684
11 ธ.ค. 2562
.
10
9 ธ.ค. 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มส 0005/ว6708
9 ธ.ค. 2562
.
11
9 ธ.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 (สสอ.เมือง) มส.0005/ว.5173
4 ธ.ค. 2562
.
12
9 ธ.ค. 2562

เชิญร่วมพิธีเปิดงานวันกีฬาเเห่งชาติ ประจำปี 2562 (สสอ.เมือง) กก 5103.7.1/ว.6554
2 ธ.ค. 2562
.
13
9 ธ.ค. 2562

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ปี 2562 เเละขอสนับสนุนของขวัญหีือที่ระลึกเเก่คนพิการ (สสอ.เมือง) มส.0005/ว.5192
6 ธ.ค. 2562
.
14
9 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว (ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ./ขุนยวม/ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส 0021/ว6695
6 ธ.ค. 2562
.
15
9 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 สธ 0225.06/29508
4 ธ.ค. 2562
.
16
9 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว (ผอ.รพ.ปาย , ขุนยวม , แม่ลาน้อย) มส0032.008/ว.1579
9 ธ.ค. 2562
.
17
9 ธ.ค. 2562

การให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วย ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.008/3956
6 ธ.ค. 2562
.
18
9 ธ.ค. 2562

การให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วย ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.008/3957
6 ธ.ค. 2562
.
19
9 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] แจ้งกำหนดการตรวจราชการนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (สสอ.แม่ลาน้อย,แม่สะเรียง,สบเมย/ผอ.รพ.แม่ลาน้อย,แม่สะเรียง,สบเมย) มส0032/12145 , 12146 , 12147 , 3675 , 3676 , 3677
9 ธ.ค. 2562
.
20
9 ธ.ค. 2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดการฐานข้อมูล (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/3972
9 ธ.ค. 2562
.
21
9 ธ.ค. 2562

การออกหน่วยโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผอ.รพ.ปางมะผ้า/สสอ.ปางมะผ้า) มส0032/12144 , 3971
9 ธ.ค. 2562
.
22
6 ธ.ค. 2562

ขอเร่งรัดดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยวัณโรค มส 0032.006/ว1576
6 ธ.ค. 2562
.
23
6 ธ.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมิน Online โรคพิษสุนัขบ้า มส 0032.006/ว1575
6 ธ.ค. 2562
.
24
6 ธ.ค. 2562

การอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล มส 0032.008/ว1574
6 ธ.ค. 2562
.
25
6 ธ.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์ในโครงการฟันเทียมพระราชทานและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาย มส.๐๐๓๒.๐๐๗/ว.๑๕๗๒
6 ธ.ค. 2562
.
26
6 ธ.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ส่งผลการประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มส.๐๐๓๒.๐๐๗/ว.๑๕๗๐
6 ธ.ค. 2562
.
27
6 ธ.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มส.๐๐๓๒.๐๐๗/ว.๖๖๘๒
6 ธ.ค. 2562
.
28
6 ธ.ค. 2562

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มส.๐๐๓๒.๐๐๗/ว.๑๕๖๙
6 ธ.ค. 2562
.
29
6 ธ.ค. 2562

การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มส 0032011/ว6657
6 ธ.ค. 2562
.
30
6 ธ.ค. 2562

การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มส 0032.012/ว1561
6 ธ.ค. 2562
.
31
6 ธ.ค. 2562

ขอส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกล ( Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไอครอน (P.M 2.5) ปี 2563 มส 0032.011/ว1565
6 ธ.ค. 2562
.
32
6 ธ.ค. 2562

ขอส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกล ( Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไอครอน (P.M 2.5) ปี 2563 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.011/3949
6 ธ.ค. 2562
.
33
6 ธ.ค. 2562

ขอส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกล ( Video Conference) การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไอครอน (P.M 2.5) ปี 2563 มส 0032.011/ว6660
6 ธ.ค. 2562
.
34
6 ธ.ค. 2562

เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ มส 0032.008/3945
7 ธ.ค. 2562
.
35
6 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 มส 0032.010/ว6658
6 ธ.ค. 2562
.
36
6 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.010/ว6659
6 ธ.ค. 2562
.
37
6 ธ.ค. 2562

[ด่วน] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (สสอ.สบเมย) มส 0032.003/3943
6 ธ.ค. 2562
.
38
6 ธ.ค. 2562

[ด่วน] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (สสอ.แม่ลาน้อย) มส 0032..03/3944
6 ธ.ค. 2562
.
39
6 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสิุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) แบบบูรณาการผ่านเครือข่ายสำนักงานสาธาณรสุขจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม) สธ 0905.02/9074
29 พ.ย. 2562
.
40
4 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.010/ว6631
4 ธ.ค. 2562
.
41
4 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มส 0032.010/ว6632
4 ธ.ค. 2562
.
42
4 ธ.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 มส 0032.012/ว6616
4 ธ.ค. 2562
.
43
4 ธ.ค. 2562

ขอจัดส่งหนังสือสำคัญจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อใช้ในปี พ.ศ.2563 (สำหรับสถานพยาบาล) มส 0032.004/ว.1556
4 ธ.ค. 2562
.
44
4 ธ.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบรูณาการงานสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ขุนยวม) มส 0032.003
4 ธ.ค. 2562
.
45
4 ธ.ค. 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1453
4 ธ.ค. 2562
.
46
4 ธ.ค. 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 6168
4 ธ.ค. 2562
.
47
4 ธ.ค. 2562

การขออนุญาตออกหน่วยให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมูลนิธิสยามพระพรอาเซียน (เฉพาะ สสอ.ขุนยวม) มส 0032/12079
4 ธ.ค. 2562
.
48
4 ธ.ค. 2562

การขออนุญาตออกหน่วยให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมูลนิธิสยามพระพรอาเซียน (เฉพาะโรงพยาบาลขุนยวม) มส 0032.004/3934
4 ธ.ค. 2562
.
49
4 ธ.ค. 2562

เชิญเข้าร่วมการตรวจสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต (สสอ.ขุนยวม,สสอ.สบเมย ,สสอ.ปาย ,สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/ว 6617
4 ธ.ค. 2562
.
50
4 ธ.ค. 2562

เชิญเข้าร่วมการตรวจสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต (รพ.ขุนยวม,รพ.สบเมย ,รพ.ปาย ,รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.004/ว1555
4 ธ.ค. 2562
.
51
4 ธ.ค. 2562

ขอสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา จำนวนวิสัญญีพยาบาลและความต้องการโควตาฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1558
4 ธ.ค. 2562
.
52
4 ธ.ค. 2562

แผนกำหนดการจัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่อยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มส 0032/ว6615
4 ธ.ค. 2562
.
53
4 ธ.ค. 2562

แผนกำหนดการจัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่อยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มส 0032.002/ว1553
4 ธ.ค. 2562
.
54
4 ธ.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 12 มส 0032.002/ว1554
4 ธ.ค. 2562
.
55
4 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือภาควิชาจักษุวิทยา มส 0032.010/ว6613
4 ธ.ค. 2562
.
56
4 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.010/ว6614
5 ธ.ค. 2562
.
57
3 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ติดตามหลักฐานแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี "เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง"และบัญชี "กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว" ปี 2557-2561 (ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ส่งหลักฐานการโอนเงิน) รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.แม่สะเรียง และ รพ.สบเมย มส 0032.005/ว 1551
3 ธ.ค. 2562
.
58
3 ธ.ค. 2562

[ด่วน] ขอเชิญประชุม PMQA 63 (สสจ.แม่ฮ่องสอน) มส 0032.008/ว1563
28 พ.ย. 2562
.
59
3 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหมายรับสั่งที่ 17936 สำนักพระราชวัง สธ 0201.02/ว795
2 ธ.ค. 2562
.
60
3 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหมายรับสั่งที่ 9378 สำนักพระราชวัง สธ 0201.02/ว793
2 ธ.ค. 2562
.
61
3 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว.6611
3 ธ.ค. 2562
.
62
3 ธ.ค. 2562

ขอเชิญชวนสั่งซื้อปฏิทินสาธารณสุข ประจำปี 2563 สธ 0201.02/ว775
26 พ.ย. 2562
.
63
3 ธ.ค. 2562

ขอส่งผลตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2562 สธ 1001/15600
25 พ.ย. 2562
.
64
2 ธ.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง,ขุนยวม,ปาย,ปางมะผ้า/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.1548 , ว.6605 , ว.6606
2 ธ.ค. 2562
.
65
2 ธ.ค. 2562

การายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยการแพทย์พระราชทาน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1546
2 ธ.ค. 2562
.
66
2 ธ.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาลและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1547 , ว.6604
2 ธ.ค. 2562
.
67
2 ธ.ค. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (สสอ.ปางมะผ้า) มส0032/11996
2 ธ.ค. 2562
.
68
2 ธ.ค. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คปสอ. มส0032.002/ว1545 และ ว0032/ว6603
2 ธ.ค. 2562
.
69
2 ธ.ค. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว.6602
2 ธ.ค. 2562
.
70
2 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญอบรม นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/3908
2 ธ.ค. 2562
.
71
2 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนามและหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่น (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.011/3905
2 ธ.ค. 2562
.
72
2 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.001/ว.1543
2 ธ.ค. 2562
.
73
2 ธ.ค. 2562

โครงการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.1541
2 ธ.ค. 2562
.
74
2 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว.6539 , ว.1540 , 3904
2 ธ.ค. 2562
.
75
2 ธ.ค. 2562

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุม VDO Conference เรื่อง การพัฒนาระบบ ER เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ศรีสังวาลย์) มส0032.012/3899 , 3900
2 ธ.ค. 2562
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0247945

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com