หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.เมือง,ขุนยวม,สบเมย) มส0032.006/ว 1029
3 ก.ค. 2563
.
2
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] การตรวจเยี่ยมสถานบริการในสังกัดของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รพ.ขุนยวม/แม่ลาน้อย/สบเมย, สสอ.ขุนยวม/แม่ลาน้อย/สบเมย) มส 0032.002/1028
3 ก.ค. 2563
.
3
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] การายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 1027
3 ก.ค. 2563
.
4
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือในการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ระยะที่ 5(ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/2155
3 ก.ค. 2563
.
5
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.001/ว 1025
3 ก.ค. 2563
.
6
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] เชิญคณะกรรมการตรวจรับเครื่องพ่นเคมีแบบฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ มส 0032/2149
3 ก.ค. 2563
.
7
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมซ้อมแผน(รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/2148
3 ก.ค. 2563
.
8
3 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ส่งประเด็นข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2563 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 3480
2 ก.ค. 2563
.
9
3 ก.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 3469
3 ก.ค. 2563
.
10
3 ก.ค. 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 3468
3 ก.ค. 2563
.
11
2 ก.ค. 2563

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานองค์กรสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว 1024
2 ก.ค. 2563
.
12
2 ก.ค. 2563

เเจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเเสงอาทิตย์ขนา 100 กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนภายใต้ (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส.0032.001/2136
2 ก.ค. 2563
.
13
2 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] เเจ้งเลื่อนการประชุม (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง) มส.0032.002/ว1023
2 ก.ค. 2563
.
14
2 ก.ค. 2563

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟูื้นฟูทักษะเเละพัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาโรคมาเรียสำหรับเเพทย์เเละเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) สธ 0411.5/ว1390
26 มิ.ย. 2563
.
15
2 ก.ค. 2563

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเเนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสำหรับเเพทย์เเละบุคลากรทางการเเพทย์ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) สธ 0411.7/ว1367
26 มิ.ย. 2563
.
16
2 ก.ค. 2563

สนับสนุนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส (Viral Transport Media : VTM) ( รพ.แม่สะเรียง รพ.ปางมะผ้า รพ.ขุนยวม และ รพ.สบเมย) มส 0032.004/ ว 1020
2 ก.ค. 2563
.
17
2 ก.ค. 2563

การตรวจเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รพ.ศว. รพ.ปาย และ รพ.แม่ลาน้อย) มส 0032.004/ว 1019
2 ก.ค. 2563
.
18
2 ก.ค. 2563

การรับเงินบริจาคจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล (เรียน ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1016
2 ก.ค. 2563
.
19
2 ก.ค. 2563

ขอจัดส่ง(ร่าง)แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการกรณีน้ำมันกัญชาที่หมดอายุ มส 0032.004/ว.1022
2 ก.ค. 2563
.
20
2 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุมและเชิญประชุม ฯ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.012/2135
2 ก.ค. 2563
.
21
2 ก.ค. 2563

สนับสนุนทรัพยากรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มส 0032.004/1014
1 ก.ค. 2563
.
22
1 ก.ค. 2563

[ด่วนที่สุด] ขอร่วมมือเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกวัยรุ่นและคลินิกที่เกี่ยวข้องฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว 1012
1 ก.ค. 2563
.
23
1 ก.ค. 2563

ขอเชิญชวนส่งผลงานเด่นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย) มส0032.011/ว1013
1 ก.ค. 2563
.
24
1 ก.ค. 2563

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.ขุนยวม) มส0032.002/ว 1011
1 ก.ค. 2563
.
25
1 ก.ค. 2563

ยกเลิกการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 1010
1 ก.ค. 2563
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0376833

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com