หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
26 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน มส0032.010/ว1266/ว4151
25 ก.ย. 2561
.
2
26 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุม คกก.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2561 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1263/ว1264/ว4150
25 ก.ย. 2561
.
3
25 ก.ย. 2561

การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข มส 0032.005/ ว.1261
25 ก.ย. 2561
.
4
25 ก.ย. 2561

การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงต่างด้าวผ่านบริการรับชำระเงิน (ฺBill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มส 0032.005/ ว.1260
25 ก.ย. 2561
.
5
25 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว4184
25 ก.ย. 2561
.
6
25 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2561 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว1237
25 ก.ย. 2561
.
7
25 ก.ย. 2561

แจ้งปิดงวดการส่งข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 มส 0032.005/ว1258
25 ก.ย. 2561
.
8
25 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2561 (สสจ.มส.) มส 0032.002/ว1236
25 ก.ย. 2561
.
9
24 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว4146
14 ก.ย. 2561
.
10
21 ก.ย. 2561

โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว 4005 มส 0032.003/ว 1251
21 ก.ย. 2561
.
11
21 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อประกอบการยื่นขอติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มส 0032.002/ว 1248
20 ก.ย. 2561
.
12
20 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 (โรงพยาบาลขุนยวม) มส 0032.005/ 4007
19 ก.ย. 2561
.
13
19 ก.ย. 2561

แจ้งปิดรับการนำเข้าข้อมูลระบบ Isan Cohrt ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง/สบเมย/แม่ลาน้อย) มส.0032.006/ว.1245
19 ก.ย. 2561
.
14
19 ก.ย. 2561

ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการนำทัพยากรไปใช้งานของหน่วยงานผ่านระบบ Web EOC มส0032.004/ว 1244
18 ก.ย. 2561
.
15
18 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ/สสอทุกแห่ง) สธ0206.01/ว.3336
18 ก.ย. 2561
.
16
18 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ/สสอทุกแห่ง) สธ0206.01/ว.3337
18 ก.ย. 2561
.
17
18 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561 (นายอำเภอทุกแห่ง) มส.0032/ว.4057
18 ก.ย. 2561
.
18
18 ก.ย. 2561

การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฏรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G) (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์/ปาย) มส.0032.003/ว.1242
18 ก.ย. 2561
.
19
18 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปี 2561 มส 0032.005/ 7718
14 ก.ย. 2561
.
20
18 ก.ย. 2561

การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฏรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G) (นายอำเภอเมือง) มส.0032/ว.4058
18 ก.ย. 2561
.
21
18 ก.ย. 2561

การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฏรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G) (นายอำเภอปาย) มส.0032.003/ว.4058
18 ก.ย. 2561
.
22
18 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนการสนับสนุนโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นายอำเภอแม่สะเรียง) มส.0032.003/ว.3093
18 ก.ย. 2561
.
23
18 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561 (นายอำเภอทุกแห่ง) มส.0032/ว.4047
18 ก.ย. 2561
.
24
17 ก.ย. 2561

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข (นายอำเภอทุกแห่ง) มส.0032.010/ว.4037
17 ก.ย. 2561
.
25
17 ก.ย. 2561

สรุกการประชุมพัฒนาด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ (IC) ปีงบประมาณ 2561 (นายอำเภอทุกแห่ง) มส.0032.008/ว.4038
17 ก.ย. 2561
.
26
17 ก.ย. 2561

แจ้งผลการประเมิน GREEN and CLEAN Hospital (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว1240
17 ก.ย. 2561
.
27
17 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุม (รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว.1239
17 ก.ย. 2561
.
28
17 ก.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0032.010/ว 1236
14 ก.ย. 2561
.
29
17 ก.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (สสอ.และรพ.ทุกแห่ง) มส.0032.003/ว 1227,มส0032.003/ว3981
12 ก.ย. 2561
.
30
14 ก.ย. 2561

แจ้งขอความร่วมมือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร มส 0032.004/ว1229
13 ก.ย. 2561
.
31
14 ก.ย. 2561

แจ้งขอความร่วมมือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร มส 0032/ว4013
13 ก.ย. 2561
.
32
13 ก.ย. 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) มส.0032.010/ว.1231
13 ก.ย. 2561
.
33
13 ก.ย. 2561

เร่งรัดการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน (นายอำเภอทุกแห่ง) มส.0032.001/ว.4013
13 ก.ย. 2561
.
34
13 ก.ย. 2561

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561 (นายอำเภอทุกแห่ง) มส.0032/ว.4016
13 ก.ย. 2561
.
35
13 ก.ย. 2561

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง) มส.0032.006/ว.1233
13 ก.ย. 2561
.
36
13 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว3980
13 ก.ย. 2561
.
37
13 ก.ย. 2561

เร่งรัดการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง) มส.0032.008/ว.1230
13 ก.ย. 2561
.
38
13 ก.ย. 2561

สรุปการประชุมการพัฒนาด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ (IC) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง) มส.0032.008/ว.1228
13 ก.ย. 2561
.
39
12 ก.ย. 2561

แจ้งรหัสยาน้ำ/เม็ดเสริมธาตุเหล็กและยาเม็ดเสริมไอโอดิน (ผอ.รพ/สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.3971/ว.1222
12 ก.ย. 2561
.
40
12 ก.ย. 2561

แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (สสอ.ปาย/สสอ.ปางมะผ้า/สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) (รพ.ปาย/รพ.ขุนยวม/รพ.แม่สะเรียง) สอ.สสจ.มส/628
12 ก.ย. 2561
.
41
12 ก.ย. 2561

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.3980
12 ก.ย. 2561
.
42
12 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งคณะกรรมการ คปสอ. ปี 2562 (รพ./สสอ. ทุกแห่ง) มส 0032.002/141
12 ก.ย. 2561
.
43
12 ก.ย. 2561

แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระบเียนของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 มส 0032.005/ว1225
12 ก.ย. 2561
.
44
12 ก.ย. 2561

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.003/ว.1223
12 ก.ย. 2561
.
45
12 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว3974
11 ก.ย. 2561
.
46
12 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง) สธ.0218.04/ว.3277
12 ก.ย. 2561
.
47
12 ก.ย. 2561

ผลการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ E-payment รอบเดือน สิงหาคม 2561 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.008/ว.1221
12 ก.ย. 2561
.
48
12 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ให้ดำเนินการจัดซื้อตามรายการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส.0032.001/ว.1216
12 ก.ย. 2561
.
49
12 ก.ย. 2561

ผลการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ E-payment รอบเดือน สิงหาคม 2561 (นอภ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.3972
12 ก.ย. 2561
.
50
12 ก.ย. 2561

รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มส 0032.002/ว1220
12 ก.ย. 2561
.
51
11 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/ 3008
11 ก.ย. 2561
.
52
11 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/ 3005
11 ก.ย. 2561
.
53
11 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/ 3004
11 ก.ย. 2561
.
54
11 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/ 3007
11 ก.ย. 2561
.
55
11 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/ 3006
11 ก.ย. 2561
.
56
11 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส.0032.008/2995
11 ก.ย. 2561
.
57
11 ก.ย. 2561

แจ้งแนวทางการยื่นขอต่ออายุประกาศนียืบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตามมติ คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.006/ว.1201
11 ก.ย. 2561
.
58
10 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาคำสั่ง (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส.0032.001/2972
10 ก.ย. 2561
.
59
10 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 (นอภ.เมืองแม่ฮ่องสอน/นอภ.แม่สะเรียง/นอภ.ปาย/นอภ.ปางมะผ้า/นอภ.ขุนยวม และ นอภ.สบเมย) มส.0032.008/ว.3885
10 ก.ย. 2561
.
60
10 ก.ย. 2561

การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน และนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 "100 ปี การสาธารณสุขไทย รวมใจ สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ" (นายอำเภอทุกอำเภอ) มส.0032.010/ว.3924
10 ก.ย. 2561
.
61
10 ก.ย. 2561

การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน และนวัตกรรม บุคคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 "100 ปี การสาธารรสุขไทย รวมใจ สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.010/ว.1213
10 ก.ย. 2561
.
62
10 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางดำเนินงานแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561(สสอ.ขุนยวม) มส0032/7077
29 ก.ย. 2561
.
63
7 ก.ย. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ดำเนินงาน สสช.ฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.008/ว 1212
7 ก.ย. 2561
.
64
7 ก.ย. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ดำเนินงาน สสช.ฯ (นายอำเภอทุกแห่ง) มส 0032.008/ว 3906
7 ก.ย. 2561
.
65
7 ก.ย. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ดำเนินงาน สสช.ฯ (นอภ.ปางมะผ้า/นอภ.เมือง) มส 0032.008/ว 3904
7 ก.ย. 2561
.
66
7 ก.ย. 2561

การตรวจสภาพรถบริหารการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ประจำรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.006/ว 1203
7 ก.ย. 2561
.
67
7 ก.ย. 2561

การตรวจสภาพรถบริหารการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ประจำรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วย (นอภ.ขุนยวม) มส 0032.008/3884
7 ก.ย. 2561
.
68
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.008/ว 1202
7 ก.ย. 2561
.
69
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032.008/ว 3882
7 ก.ย. 2561
.
70
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (นอภ.ขุนยวม) มส 0032.008/7450
7 ก.ย. 2561
.
71
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (นอภ.แมาสะเรียง) มส 0032.008/7449
7 ก.ย. 2561
.
72
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (นอภ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส 0032.008/7448
7 ก.ย. 2561
.
73
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (นอภ.แม่ลาน้อย) มส 0032.008/7447
7 ก.ย. 2561
.
74
7 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯสภาเทคนิคการแพทย์ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว3888
7 ก.ย. 2561
.
75
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.008/2685
7 ก.ย. 2561
.
76
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (ผอ.รพ.ปาย) มส 0032.008/2684
7 ก.ย. 2561
.
77
7 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือฯ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว3887
7 ก.ย. 2561
.
78
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (ผอ.รพ.สบเมย มส 0032.008/2683
7 ก.ย. 2561
.
79
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.008/2682
7 ก.ย. 2561
.
80
7 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032/2686
7 ก.ย. 2561
.
81
7 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน / 2562 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1210
7 ก.ย. 2561
.
82
7 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] แจ้งการขอรับการปรับเปลี่ยน สาขา/ต้นสังกัดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.010/ว1209
7 ก.ย. 2561
.
83
7 ก.ย. 2561

ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ (สสอ./รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว3881
7 ก.ย. 2561
.
84
7 ก.ย. 2561

ขอความร่วมมือในการ key in สถานการณ์วัคซีนคงคลังใน Web EOC มส 0032.004/ว 1200
6 ก.ย. 2561
.
85
7 ก.ย. 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เรียน สาธารณสุขอำเภอ) มส 0032.009/ว 3865
6 ก.ย. 2561
.
86
7 ก.ย. 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1199
6 ก.ย. 2561
.
87
7 ก.ย. 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่ง (เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน) มส 0032.009/ว 1194
6 ก.ย. 2561
.
88
6 ก.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว3864
6 ก.ย. 2561
.
89
6 ก.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2561 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว1198
6 ก.ย. 2561
.
90
6 ก.ย. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2561 (สสจ.ทุกกลุ่มงาน) มส0032.002/ว1197
6 ก.ย. 2561
.
91
6 ก.ย. 2561

ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผอ.รพ/สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.010/ว.1193
6 ก.ย. 2561
.
92
6 ก.ย. 2561

รายงานผลการดำเนิน ตัวชี้วัดที่ 63 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในระบบการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ 12 เดือน (นายอำเภอทุกแห่ง) มส.0032.008/ว.3864
6 ก.ย. 2561
.
93
6 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย กรณีการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.006/2666
6 ก.ย. 2561
.
94
6 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตระดับจังหวัด ปี 2561(สสอและ รพ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว3806, มส.0032.003/ว1151
31 ส.ค. 2561
.
95
6 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมการประชุม (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.004/ว1190
6 ก.ย. 2561
.
96
6 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุม (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว3844
6 ก.ย. 2561
.
97
6 ก.ย. 2561

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส่วนค่าบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด หรือตามนโยบาย (PPA) ปีงบประมาณ 2561 มส0032.002/ว1191
6 ก.ย. 2561
.
98
6 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ "สาธารณสุขล้านนา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" (ผอ.รพ/สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032.003/ว.1192/มส.0032.003/ว.3850
6 ก.ย. 2561
.
99
6 ก.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มส0032/ว3841
5 ก.ย. 2561
.
100
6 ก.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มส0032.002/ว1188
5 ก.ย. 2561
.
101
5 ก.ย. 2561

ขอสำเนาคำสั่ง (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/นอภ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว 3842
5 ก.ย. 2561
.
102
5 ก.ย. 2561

ขอส่งสารผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0032/ว3447
8 ส.ค. 2561
.
103
5 ก.ย. 2561

เชิญประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัดภาคเหนือตอนบน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส 0032/ว 1161
31 ส.ค. 2561
.
104
5 ก.ย. 2561

เชิญประชุมคณะอำนวยการบริหารเวชภัณฑ์ มส 0032.004/ว.1187
5 ก.ย. 2561
.
105
5 ก.ย. 2561

ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ(รพ.ปาย) มส0032.004/2642
31 ส.ค. 2561
.
106
5 ก.ย. 2561

ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ(สสอ.แม่สะเรียง) มส0032/7259
31 ส.ค. 2561
.
107
4 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัรฑ์ (ผอ.รพแม่สะเรียง/สบเมย) มส.0032.001/ว.3430
4 ก.ย. 2561
.
108
4 ก.ย. 2561

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขยายระยะเวลาการทำงานของแรงงานประมงที่ออกตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มส 0032.005/ ว.1186
3 ก.ย. 2561
.
109
4 ก.ย. 2561

รายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวีนที่ 16 มกราคม 2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มส 0032.005/ ว.1185
3 ก.ย. 2561
.
110
4 ก.ย. 2561

ขอขอบคุณ มส 0032.005/ ว.1184
3 ก.ย. 2561
.
111
3 ก.ย. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.3817
3 ก.ย. 2561
.
112
3 ก.ย. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.3816
3 ก.ย. 2561
.
113
3 ก.ย. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.3818
3 ก.ย. 2561
.
114
3 ก.ย. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.3819
3 ก.ย. 2561
.
115
3 ก.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032/ว.1182
3 ก.ย. 2561
.
116
3 ก.ย. 2561

ขอส่งรายงานเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.003/ว.1181
3 ก.ย. 2561
.
117
3 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vission2020(สสอ.ทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๓๗๙๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
3 ก.ย. 2561
.
118
3 ก.ย. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vission2020(รพ.ทุกแห่ง) ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
3 ก.ย. 2561
.
119
3 ก.ย. 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.008/ว.1162
3 ก.ย. 2561
.
120
3 ก.ย. 2561

สรุปประเด็นสำคัญ/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ในการนิเทศ ติดตามงานระดับอำเภอ (รพ.ปางมะผ้า / สสอ.ปางมะผ้า) มส 0032.002/ว1159
31 ส.ค. 2561
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0049205

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com