หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
17 ธ.ค. 2561

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ปาย) มส 0032.002/4858
17 ธ.ค. 2561
.
2
17 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและดรคมาลาเรีย (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว5676
17 ธ.ค. 2561
.
3
17 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5660 และ มส0032.002/ว1638
14 ธ.ค. 2561
.
4
17 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0006/ว5640
14 ธ.ค. 2561
.
5
14 ธ.ค. 2561

[ด่วน] เลื่อนประชุม มส 0032.005/ว1638
14 ธ.ค. 2561
.
6
14 ธ.ค. 2561

[ด่วน] เลื่อนประชุม มส 0032/ว5659
14 ธ.ค. 2561
.
7
14 ธ.ค. 2561

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.แม่ลาน้อย) มส 0032.002/4851
14 ธ.ค. 2561
.
8
14 ธ.ค. 2561

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้งานระบบ HDC (สสอ.) มส 0032.002/ ว 5636
14 ธ.ค. 2561
.
9
14 ธ.ค. 2561

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้งานระบบ HDC (รพท. รพช.) มส 0032.002/ ว 1629
14 ธ.ค. 2561
.
10
14 ธ.ค. 2561

ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เรียน ผอ.รพช./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1604
12 ธ.ค. 2561
.
11
14 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5655
13 ธ.ค. 2561
.
12
14 ธ.ค. 2561

ขอความอนุเคราะห์ว่งข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง) มส.0032.008/ว.1635
14 ธ.ค. 2561
.
13
14 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5657
13 ธ.ค. 2561
.
14
14 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5656
14 ธ.ค. 2561
.
15
14 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5654
13 ธ.ค. 2561
.
16
14 ธ.ค. 2561

การตรวจสอบรับรองข้อมูลการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว4847
14 ธ.ค. 2561
.
17
14 ธ.ค. 2561

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5658
14 ธ.ค. 2561
.
18
14 ธ.ค. 2561

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว1634
14 ธ.ค. 2561
.
19
14 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่ง (เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.009/ว 1621
13 ธ.ค. 2561
.
20
14 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาคำสั่ง (เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ) มส 0032/ว 5661
14 ธ.ค. 2561
.
21
14 ธ.ค. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561(ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1633
14 ธ.ค. 2561
.
22
14 ธ.ค. 2561

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดแม่อ่องสอน ปี 2561 มส0032.008/ว5632
14 ธ.ค. 2561
.
23
14 ธ.ค. 2561

ขอเข้าติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (สสอ.เมือง/ขุนยวม/แม่ลาน้อย) มส0032.011/ว5638
14 ธ.ค. 2561
.
24
14 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 (รพ./สสอ. ทุกแห่ง) มส 0032.003/ว 1629 มส 0032.003/ว 15637
14 ธ.ค. 2561
.
25
14 ธ.ค. 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5633
14 ธ.ค. 2561
.
26
14 ธ.ค. 2561

ขอเชิญอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว5635
14 ธ.ค. 2561
.
27
14 ธ.ค. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการและประเมินผล ครั้งที่10/2561 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5634
14 ธ.ค. 2561
.
28
14 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา และ Work shop วิเคาระห์ข้อมูลการฆ่าตัวตาย (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว1517
14 ธ.ค. 2561
.
29
14 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"...."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี (สสอ.เมือง) มส.51002/ว5607
14 ธ.ค. 2561
.
30
14 ธ.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการเพื่อช่วยเลิกยาสูบของหน่วยบริการสุขภาพและหน่วยพยาบาลในสถานประกอบการ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.1632
14 ธ.ค. 2561
.
31
14 ธ.ค. 2561

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว1631
14 ธ.ค. 2561
.
32
14 ธ.ค. 2561

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการและประเมินผล ครั้งที่10/2561 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว1627
14 ธ.ค. 2561
.
33
14 ธ.ค. 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว1625
14 ธ.ค. 2561
.
34
14 ธ.ค. 2561

ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก(ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.001/ว1623
14 ธ.ค. 2561
.
35
14 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา และ Work shop วิเคาระห์ข้อมูลการฆ่าตัวตาย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น รพ.แม่ลาน้อย) มส0032.012/ว1620
13 ธ.ค. 2561
.
36
13 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board ระดับประเทศเพื่อลดการตายมารดา (รพ.แม่สะเรียง) มส.0032.003/4831
13 ธ.ค. 2561
.
37
13 ธ.ค. 2561

ประกาศ สสจ.มส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (รพ.ชุมชนทุกแห่ง) 12/12/2561
12 ธ.ค. 2561
.
38
13 ธ.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ภาษาเมียนมา (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว5616
13 ธ.ค. 2561
.
39
13 ธ.ค. 2561

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบประจำปี 2562 (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5615
13 ธ.ค. 2561
.
40
13 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (รพ.ศรีสังวาลย์) มส.0032.012/4829
13 ธ.ค. 2561
.
41
13 ธ.ค. 2561

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบประจำปี 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว1615
13 ธ.ค. 2561
.
42
13 ธ.ค. 2561

ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เรื่อง การคุมกำเนิดของหญิงตั้งครรภ์วันรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ปาย/แม่ลาน้อย/สบเมย) มส0032.003/ว1616
13 ธ.ค. 2561
.
43
13 ธ.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภาษาเมียนมา (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว1613
13 ธ.ค. 2561
.
44
13 ธ.ค. 2561

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1611
13 ธ.ค. 2561
.
45
13 ธ.ค. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาอนามัย อาชีวอนามัยและอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว5593
12 ธ.ค. 2561
.
46
13 ธ.ค. 2561

ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อยุวสตรีดีเด่น (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0005/ว9777
13 ธ.ค. 2561
.
47
13 ธ.ค. 2561

ขอความร่วมมือเสนอชื่อครอบครัวร่มเย็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562(รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0005/ว9775
13 ธ.ค. 2561
.
48
13 ธ.ค. 2561

ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.02/ว779
13 ธ.ค. 2561
.
49
12 ธ.ค. 2561

ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562 (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว9776
12 ธ.ค. 2561
.
50
12 ธ.ค. 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว1609
12 ธ.ค. 2561
.
51
12 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5594
12 ธ.ค. 2561
.
52
12 ธ.ค. 2561

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5592
12 ธ.ค. 2561
.
53
12 ธ.ค. 2561

การรับเงินอุดหนุน(ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.002/4816
12 ธ.ค. 2561
.
54
12 ธ.ค. 2561

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.002/ว1607
12 ธ.ค. 2561
.
55
12 ธ.ค. 2561

ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2562 (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) สธ0201.02/ว781
12 ธ.ค. 2561
.
56
12 ธ.ค. 2561

ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) สธ0701.8.6/1865
12 ธ.ค. 2561
.
57
12 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว1600 และ มส0032/ว5579
12 ธ.ค. 2561
.
58
12 ธ.ค. 2561

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว1599
11 ธ.ค. 2561
.
59
11 ธ.ค. 2561

เปลี่ยนแปลงการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (สสอ.แม่ลาน้อย) มส 0032/ว5569
11 ธ.ค. 2561
.
60
11 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5578
11 ธ.ค. 2561
.
61
11 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5577
4 ธ.ค. 2561
.
62
11 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.003/ว.1597
11 ธ.ค. 2561
.
63
11 ธ.ค. 2561

ขอความร่วมมือสำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ ปี พ.ศ.2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว1598
11 ธ.ค. 2561
.
64
11 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม (สสอ.แม่สะเรียง) มส 0032/10934
11 ธ.ค. 2561
.
65
11 ธ.ค. 2561

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการเขตพื้รที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0032.002/ว1596
11 ธ.ค. 2561
.
66
11 ธ.ค. 2561

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ตามกลุ่มภารกิจสำคัญ ปัญหาพื้นที่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว.1595
11 ธ.ค. 2561
.
67
11 ธ.ค. 2561

แจ้งศูนย์สาขาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพื้นที่รับผิดชอบให้หยุดการสอนนวด (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว5570
11 ธ.ค. 2561
.
68
11 ธ.ค. 2561

แจ้งศูนย์สาขาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพื้นที่รับผิดชอบให้หยุดการสอนนวด (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.004/ว1593
11 ธ.ค. 2561
.
69
11 ธ.ค. 2561

ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว" (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/แม่สะเรียง) มส0032.011/ว1592
11 ธ.ค. 2561
.
70
11 ธ.ค. 2561

การออกหน่วยโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน" สสอ.แม่สะเรียง มส 0032/4803
11 ธ.ค. 2561
.
71
7 ธ.ค. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการของหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) มส 0032.005/ว1589
7 ธ.ค. 2561
.
72
7 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.002/4790
7 ธ.ค. 2561
.
73
7 ธ.ค. 2561

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการของหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) มส 0032/ว5529
7 ธ.ค. 2561
.
74
7 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/4783
7 ธ.ค. 2561
.
75
7 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board ระดับประเทศเพื่อลดมารดาตาย (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.003/4784
7 ธ.ค. 2561
.
76
7 ธ.ค. 2561

ขอรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน (ทีมพี่เลี้ยง) การศึกษาวิจัย และ R2R (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1587
7 ธ.ค. 2561
.
77
7 ธ.ค. 2561

ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเเละบรูณาการภารกิจด้านปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 (ผอ.รพ.เเม่ลาน้อย) มส.0032.008/4780
7 ธ.ค. 2561
.
78
7 ธ.ค. 2561

เร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว1583
6 ธ.ค. 2561
.
79
7 ธ.ค. 2561

เร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5502
6 ธ.ค. 2561
.
80
7 ธ.ค. 2561

แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.008/ว5501 และ มส0032.008/ว1584
6 ธ.ค. 2561
.
81
7 ธ.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคติดสุรา และโรคซึมเศร้า (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว.1582
6 ธ.ค. 2561
.
82
6 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง เเก้ทีมสหวิชาชีพ (รอบที่ 2) เรื่องการจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับป้องกันเเละควบคุมโฌรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (Recommended Dief For NCD) (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง/เเม มส.0032.012/ว.1581
6 ธ.ค. 2561
.
83
6 ธ.ค. 2561

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสุขภาพ(CFO:Chief Financial Officer)ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน(สสอ.ขุนยวม/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.ปางมะผ้า) มส 0032.005/ ว.5500
6 ธ.ค. 2561
.
84
6 ธ.ค. 2561

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสุขภาพ(CFO:Chief Financial Officer)ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0032.005/ ว.1580
6 ธ.ค. 2561
.
85
6 ธ.ค. 2561

เเจ้งประชุม ครั้งที่ 12 (สสอ.เมือง/สสอ.ปางมะผ้า/สสอ.ปาย/รพ.ปาย/รพ.ขุนยวม/สสอ.มลน/สสอ.เเม่สะเรียง/รพ.เเม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) สอ.สสจ.มส/007
7 ธ.ค. 2561
.
86
6 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0032.003/4774
6 ธ.ค. 2561
.
87
6 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.003/4773
6 ธ.ค. 2561
.
88
6 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] เชิญร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.3/ว5488
4 ธ.ค. 2561
.
89
6 ธ.ค. 2561

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ฯ (รพ.ปาย) มส0032.010/4769
6 ธ.ค. 2561
.
90
6 ธ.ค. 2561

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2561(รพ ศรีสังวาลย์) มส0032.004/ว1577
6 ธ.ค. 2561
.
91
6 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use)” ตามโครงการพัฒนาระบบยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0032.004/ว1566
30 พ.ย. 2561
.
92
6 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคคลากร โรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use)” ตามโครงการพัฒนาระบบยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส0032.004/ว1565
30 พ.ย. 2561
.
93
6 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคคลากร โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use)” ตามโครงการพัฒนาระบบยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0032.004/4757
30 พ.ย. 2561
.
94
4 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ (สสอ.ทุกแห่ง ยกเว้น สสอ.สบเมย) มส 0032/ว5471
4 ธ.ค. 2561
.
95
4 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ (รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น รพ.สบเมย) มส0032.004/ว1574
4 ธ.ค. 2561
.
96
4 ธ.ค. 2561

[ด่วนที่สุด] ต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (รพ.ทุกแห่ง , และ รพ.ธัญญารักษ์) มส0032.004/ว1564
30 พ.ย. 2561
.
97
4 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5453
3 ธ.ค. 2561
.
98
4 ธ.ค. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5454
3 ธ.ค. 2561
.
99
4 ธ.ค. 2561

ติดตามการบันทึกข้อมูลโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ มส 0032.002/1572
4 ธ.ค. 2561
.
100
3 ธ.ค. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032/ว 5452
30 พ.ย. 2561
.
101
3 ธ.ค. 2561

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ้าน (กชช.๒ค.) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.002/ว1569
30 พ.ย. 2561
.
102
3 ธ.ค. 2561

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ้าน (กชช.๒ค.) (สสอ.ทุกแห่ง) มส0032/ว5450
30 พ.ย. 2561
.
103
3 ธ.ค. 2561

การตรวจสอบข้อมูลการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รพช.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว1568
30 พ.ย. 2561
.
104
3 ธ.ค. 2561

การประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562 มส.0032/011/ว.1558
30 พ.ย. 2561
.
105
3 ธ.ค. 2561

แจ้งผลอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 มส 0032.005/ว1563
3 ธ.ค. 2561
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0037123

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com