วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 08:58:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.001/ว.421
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผูอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง))
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U