วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 13:07:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุและรายละเอียดตัวชี้วัดกรมอนามัยปี ๒๕๖๔ (รพ.และสสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U