วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 13:45:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.003/322
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U