วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 14:44:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/324
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอแจ้งกำหนดการสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1(รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U