วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 15:24:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 26 ม.ค. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0017.3/ว.0338
เรื่อง ขออนุมัติการปรับโครงสรา้งหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U