วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 15:28:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
กค 0726.07/ว.177
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U