วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 15:32:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 ม.ค. 2564  
เลขที่หนังสือ
สธ.0206.01/ว.293
เรื่อง เรื่อง หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U