วันที่บันทึก 2 ก.พ. 2564 16:08:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/ว 269
เรื่อง การขอรับรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน (ผอ.รพ.ศีสังวาลย์,แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U