วันที่บันทึก 2 ก.พ. 2564 16:37:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/335
เรื่อง การอนุมัติและมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U