วันที่บันทึก 2 ก.พ. 2564 16:50:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/337
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการพัฒนาระบบและศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น รวมถึงเด็กกลุ่มที่มี ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ (สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U