วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 09:59:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.008/ว 289
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 ภายใต้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2564
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U