วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 10:30:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 290
เรื่อง ขอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U