วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 16:40:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/345
เรื่อง การส่งตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U