วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 16:42:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/346
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอสนันสนุนวัสดุทางการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจหาเชื้อ โควิด - 19 และนำส่ง RT PCR (ผอ.รพ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด ฉบับแก้ไขค่ะ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U