วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 16:44:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 303
เรื่อง [ด่วนที่สุด] แจ้งแนวทางการปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น รพ แม่ลาน้อย/สสอ.ปางมะผ้า,สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U