วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 16:45:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0332.006/ว 301
เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามแบบสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U