วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 16:48:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 302
เรื่อง ขอแจ้งแผนการประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U