วันที่บันทึก 3 ก.พ. 2564 16:49:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 299
เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U