วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 10:06:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 305
เรื่อง ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นะคะ) ขอบคุณค่ะ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U