วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 10:55:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส00032.001/356
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U