วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 14:28:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.001/369
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และส่งสำเนาคำสั่ง (ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U