วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 16:40:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว 318
เรื่อง กาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U