วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 16:41:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 317
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ค่ะ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U