วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 18:30:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.001/379
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้านพักฯสสอ.แม่สะเรียง ( แจ้ง รพ.แม่สะเรียง )
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U