วันที่บันทึก 5 ก.พ. 2564 10:47:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.001/ว 317
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะทำงานหน่วยรับตรวจ ระดับจังหวัด (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U