วันที่บันทึก 5 ก.พ. 2564 11:01:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032/ว 0484
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย,ปางมะผ้า/สสอ.เมือง,ขุนยวม)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U