วันที่บันทึก 5 ก.พ. 2564 11:07:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว320
เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาฯเข้าฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ (รพ.แม่สะเรียง/รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U