วันที่บันทึก 5 ก.พ. 2564 13:39:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 322
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสาธารรสุขในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U