วันที่บันทึก 5 ก.พ. 2564 14:14:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/352
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U