วันที่บันทึก 5 ก.พ. 2564 14:22:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/ว 324
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม "โครงการพัฒนาข้อเสนอวัตกรรมเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข แบบมีส่วนร่วม" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U