วันที่บันทึก 5 ก.พ. 2564 15:31:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/391
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทีมงานติดตามและสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล (รพ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U