วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 09:01:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.004/ว.326
เรื่อง เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 (รพ.ทุกแห่ง +สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๙.0๐–๑๖.๓๐ น. โดยการประชุมทางไกล (Conference) ผ่านระบบ Cisco WebEx ตามวาระการประชุมฯ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U