วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 09:15:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.003/ว 329
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลทีี่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ปีงบประมาณ 2564
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U