วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 09:25:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.011/ว 331
เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U