วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 09:27:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/398
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U