วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 09:42:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 332
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานการให้วัคซีน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U