วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 10:04:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 27 ม.ค. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.005/ว.227
เรื่อง สรุปผลการสอบทานระบบการบริหารด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ (รพ.แม่สะเรียง/รพ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง / โรงพยาบาลสบเมย
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U