วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 11:08:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 333
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัธัญญารักษ์วอร์ประจำปี 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U