วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 11:20:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 335
เรื่อง การจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U