วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2564 21:12:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.001/ว337
เรื่อง [ด่วน] ขอให้สำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ , ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/4Usca หรือ ผ่านทาง QR code ภายในวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U