วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 10:07:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.008/ว 341
เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U