วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 13:12:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 345
เรื่อง โครงการคัดกรองประเมินความเสี้ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประชาชนที่สูบบุหรี่ ประจำปี 2564 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U