วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 14:30:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 427
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์สถานที่และอาหารในการจัดงานต้อนรับทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U