วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 14:32:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 426
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้รที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น ผอ.รพ.แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U