วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 16:03:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 349
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมติดตามแผนปฏิบัติการควบคุมวัณโรค ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U