วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 16:09:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.004/ว.347
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญผู้รับผิดชอบ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเข้าร่วมประชุมการประชุมทางไกล (Conference) ผ่านระบบ Cisco WebEx ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.30 นั้น
ด้วยเจ้าหน้าที่บางท่าน ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมเป็นวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๙.0๐–๑๖.๓๐ น. โดยการประชุมทางไกล (Conference) ผ่านระบบ Cisco WebEx ตามวาระการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U