วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 16:25:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
พิเศษ2
เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 )
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U