วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 09:12:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.002/ว354
เรื่อง [ด่วนที่สุด] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U