วันที่บันทึก 10 ก.พ. 2564 12:32:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.012/ว 360
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการฆ่าตัวตาย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U